ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 41 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สาระสำคัญวิชาเภสัชวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา วพม.

by วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2542Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV4 .ส646 (4).

ห้องสมุด:
Essential nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .อ753 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Common problems in internal medicine / คณะบรรณาธิการ จันทราภา ศรีสวัสดิ์, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์.

by จันทราภา ศรีสวัสดิ์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | วิชัย ประยูรวิวัฒน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ค5647 2553 (1).

ห้องสมุด:
ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ ภัทราวุธ อินทรกำแหง.

by ภัทราวุธ อินทรกำแหง | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB320 .ต646 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ ภัทราวุธ อินทรกำแหง.

by ภัทราวุธ อินทรกำแหง | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB320 .ต646 2552 (2).

ห้องสมุด:
Čhaksuwitthayā bư̄angton = Basic ophthalmology / จักษุวิทยาเบื้องต้น = Basic ophthalmology / บรรณาธิการ อรวสี จตุทอง, วิวรรณ ศันสนยุทธ, ชวลิต สนธิสมบัติ.

ʻŌ̜rawasī Čhatuthō̜ng. Wiwan Sansonyut. Chawalit Sonthisombat. Wanlop ʻĪamsombun. Thitiphō̜n Rattanaphotčhanāt. Khwanrưthai Thanakititham. Rawīwan Chunthanō̜m. Yutthaphong ʻImsuwan. Thīrathēp Tantayākhom. Khanatpanā Klānarongrān. Sombat Thanabunyawat. Chaisiri Čhamrœ̄ndārāratsamī. Sītathat Wongkunsiri. Wō̜raphot Sīmānan. Phanraphī Fūnarưnat. Narưmon Kǣwrōt. 'Itsarāphō̜n Trīsit. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by อรวสี จตุทอง | วิวรรณ ศันสนยุทธ | ชวลิต สนธิสมบัติ | วัลลภ เอี่ยมสมบุญ | ฐิติพร รัตนพจนารถ | ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม | รวีวรรณ ชุนถนอม | ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ | ธีระเทพ ตันตยาคม | คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ | สมบัติ ธนบุณยวัฒน์ | ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี | ศีตธัช วงศ์กุลศิริ | วรพจน์ ศรีมานันท์ | พรรณรพี ฟูนฤนารถ | นฤมล แก้วโรจน์ | อิศราพร ตรีสิทธิ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Wō̜Phō̜Mō̜., 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วพม., 2562 [2019]Other title: Basic ophthalmology.Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WW100 .จ6248 2562 (7). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kō̜ranī sưksā phēsatchawitthayā kānphǣt = Case-based medical pharmacology / กรณีศึกษาเภสัชวิทยาการแพทย์ = Case-based medical pharmacology / คณะบรรณาธิการ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ... [และคนอื่น ๆ].

Mathirut Mungthin. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by มฑิรุทธ มุ่งถิ่น | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Other title: Case-based medical phamacology.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV18 .ก436 2563 (2).

ห้องสมุด:
Clinical approach in medicine / Clinical approach in medicine / คณะบรรณาธิการ, บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | กสานติ์ สีตลารมณ์ | กอบกุล อุณหโชค | กิตติ ตระกูลฮุน | กิตติ บูรณวุฒิ | กฤษณ์ อุปัชฌาย์ | กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ | ขุนทอง พีชาตะนันท์ | ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ | จันทราภา ศรีสวัสดิ์ | จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ | ชุติกา ศรีสุทธิยากร | ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์ | ณัฐพล สถาวโรดม | ต้นตนัย นำเบญจพล | นครินทร์ ศันสนยุทธ | นิษฐา เอื้ออารีมิตร | ไนยรัฐ ประสงค์สุข | เนาวนิตย์ นาทา | บัญชา สถิระพจน์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร | ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล | ปณิธาน ประดับพงษา | พรรณบุปผา ชูวิเชียร | เพชรา บุญยงสรรค์ชัย | พาสิริ สิทธินามสุวรรณ | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | รัตตะพล ภัคโชตานนท์ | ศักรินทร์ จิรพงศธร | ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข | วิชัย ประยูรวิวัฒน์ | วิชัย สันติมาลีวรกุล | วิรัสสร วงศ์ศรีชนาลัย | สมชาย พัฒนอางกุล | สุมาภา ชัยอำนวย | สิรกานต์ เตชะวณิช | อธิก แสงอาสภวิริยะ | อัมพา สุทธิจำรูญ | อภัสนี บุญญาวรกุล | อภิชัย ลีละสิริ | อินทรีย์ กาญจนกูล | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | อำนาจ ชัยประเสริฐ | อมรชัย เลิศอมรพงษ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ค625 2557 (7).

ห้องสมุด:
Essential medicine / Essential medicine / คณะบรรณาธิการ เนาวนิตย์ นาทา ... [และคนอื่น ๆ].

Naowanit Nāthā. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by เนาวนิตย์ นาทา | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .อ728 2561 (3).

ห้องสมุด:
Emergency medicine / Emergency medicine / คณะบรรณาธิการ ชนปิติ สิริวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

Chonpiti Siriwan. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by ชนปิติ สิริวรรณ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB105 .อ645 2563 (2).

ห้องสมุด:
Thaksa kānplǣ phon læ kānhai kham prưksā thāng khlinik = Clinical skills of interpretation and counseling / ทักษะการแปลผลและการให้คำปรึกษาทางคลินิก = Clinical skills of interpretation and counseling / เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ.

Phœ̄msak Sumeksī. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2559 [2016]Other title: Clinical skills of interpretation and counseling.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QY4 .ท625 2559 (1).

ห้องสมุด:
Tamrā kānraksā bǣp prakhapprakhō̜ng phūpūai lōhitwitthayā læ mareng nai dek læ wairun = Textbook of supportive care in pediatric hematology & oncology / ตำราการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กและวัยรุ่น = Textbook of supportive care in pediatric hematology & oncology / ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ บรรณาธิการ.

Chālinī Monsērīnusō̜n. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Other title: Textbook of supportive care in pediatric hematology & oncology.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ต634 2563 (3).

ห้องสมุด:
Manual of dialysis / Manual of dialysis / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ378 .ม833 2561 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Essential dermatology a practical guide for internist / Essential dermatology a practical guide for internist / คณะบรรณาธิการ กอบกุล อุณหโชค, ชุติกา ศรีสุทธิยากร, สุพิชญา ไทยวัฒน์.

Kō̜pkun ʻUnhachōk. Chutikā Sīsutthiyākō̜n. Supichaya Thaiwat. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by กอบกุล อุณหโชค | ชุติกา ศรีสุทธิยากร | สุพิชญา ไทยวัฒน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WR140 .อ752 2562 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Hatthakān thāng ʻō̜thōpidik / หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ / คณะบรรณาธิการ สุพิชัย เจริญวารีกุล ... [และคนอื่นๆ].

Suphichai Čharœ̄nwārīkun. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by สุพิชัย เจริญวารีกุล | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE168 .ห633 2558 (1).

ห้องสมุด:
Intensive review of internal medicine / Intensive review of internal medicine / คณะบรรณาธิการ เนาวนิตย์ นาทา ... [และคนอื่น ๆ].

Naowanit Nāthā. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by เนาวนิตย์ นาทา | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .อ664 2562 (4).

ห้องสมุด:
Tamrā rīanlat phēsatwitthayā = Fast track in pharmacology / ตำราเรียนลัดเภสัชวิทยา = Fast track in pharmacology / คณะบรรณาธิการ นิสามณี สัตยาบัน ... [และคนอื่น ๆ].

Nisāmanī Sattayāban. Thisanāphā Wuithironnarit. Čhīrānut Tankhanitlœ̄t. Bō̜phit Klāngkanlayā. Mathirut Mungthin. Suphen Phattharakitwānit. Sarāwut Čhindārat. Čhēnyut Chaisakun. Suphatthā Tembunkīet. ʻAnuphong Kanthiwong. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by นิสามณี สัตยาบัน | ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์ | จีรานุช ตันคณิตเลิศ | บพิตร กลางกัลยา | มฑิรุทธ มุ่งถิ่น | สุเพ็ญ ภัทรกิจวานิช | ศราวุธ จินดารัตน์ | เจนยุทธ ไชยสกุล | สุภัททา เต็มบุญเกียรติ | อนุพงษ์ กันธิวงค์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2558 [2015]Other title: Fast track in pharmacology.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV4 .ต648 2558 (3).

ห้องสมุด:
Tamrā lōhitwitthayā nai dek læ wairun = Textbook of benign hematological disorders in children & adolescents / ตำราโลหิตวิทยาในเด็กและวัยรุ่น = Textbook of benign hematological disorders in children & adolescents / ชาญชัย ไตรวารี บรรณาธิการ.

Chānchai Traiwārī. Khēmikā Sutnāwā. Chālinī Monsērīnusō̜n. Bunchai Bunyawat. Phiradī Suwanphakdī. Yiwā Suksawat. Piya Rutkityānon. Wō̜ralak Phattharakitniran. ʻAphichāt Phōthiʻa. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by ชาญชัย ไตรวารี | เขมิกา สุดนาวา | ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ | บุญชัย บุญวัฒน์ | ภิรดี สุวรรณภักดี | ยิหวา สุขสวัสดิ์ | ปิยะ รุจกิจยานนท์ | วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ | อภิชาติ โพธิอะ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2562 [2019]Other title: Textbook of benign hematological disorders in children & adolescents.Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS300 .ต646 2562 (5).

ห้องสมุด:
Pocket nephrology / Pocket nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Available for loan (6)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .พ522 2563 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Tamrā sanlayasāt nā rū / ตําราศัลยศาสตร์น่ารู้ / คณะบรรณาธิการ สุขไชย สาทถาพร ... [และคนอื่น ๆ].

Sukchai Sātthāphō̜n. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by สุขไชย สาทถาพร | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO100 .ต6437 2563 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544