ผลการค้นหาของคุณมี 65 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = , International trade law / โดย กำชัย จงจักรพันธ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 548 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2014 636751] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2014 636751] (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2014 636751] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 353 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3276 .น33 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3276 .น33 2560] (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3276 .น33 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / โดย สุปรียา แก้วละเอียด. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 12, 387 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3528 .ส73 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3528 .ส73 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3528 .ส73 2560] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายทรัพย์สิน : , ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 367 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ / โดย สุเมธ ศิริคุณโชติ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 . 265 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [K4600 .ส74 2554] (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K4600 .ส74 2554] (5), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [K4600 .ส74 2554] (2), Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [K4600 .ส74 2554] (10), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K4600 .ส74 2554] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [K4600 .ส74 2554] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K4600 .ส74 2554] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 354 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [K3150 .บ725 2557] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2014 629256] (5), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [LAW K 2014 629256] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2014 629256] (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2014 629256] (6),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 354 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3150 .บ725 2559] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3150 .บ725 2559] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3150 .บ725 2559] (6),

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 26, 569 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม 2557. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2016 668884] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2070 .บ77 2559] (7), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2016 668884] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 668884] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 26, 567 หน้า. , มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2070 .บ77 2556] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2070 .บ77 2556] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2013 616459] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2013 616459] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2070 .บ77 2556] (7),

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 12, 248 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2070 .ป638 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2070 .ป638 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2070 .ป638 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแร่ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 . 16, 385 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3344 .อ63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3344 .อ63 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3344 .อ63 2561] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = , Product liability law / โดย อนันต์ จันทรโอภากร. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 . 245 หน้า. , รวมฉบับพิมพ์ 2547. | มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. | *** มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด *** รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K953 .อ36] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K953 .อ36] (7), Pridi Banomyong Library General Stacks [K953 .อ36] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ / โดย สหธน รัตนไพจิตร, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 27, 1088 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [KPT937 .ส533 2556] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT937 .ส533 2556] (10), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [KPT937 .ส533 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT937 .ส533 2556] (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT937 .ส533 2556] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. โดย คนึง ฦาไชย, | คนึง ฤาไชย. | Kanung Luchai, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 . 430 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ค351 2555] (10), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ค351 2555] (10), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 600363] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ค351 2555] (10),

ห้องสมุด:
กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 204 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3585 .บ625 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3585 .บ625 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3585 .บ625 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายหนี้ : , หลักทั่วไป / โดย ดาราพร ถิระวัฒน์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 . 315 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT810 .ด646 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [KPT810 .ด646 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT810 .ด646 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT810 .ด646 2561] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายหนี้ : , หลักทั่วไป / โดย ดาราพร ถิระวัฒน์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 315 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT810 .ด646 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [KPT810 .ด646 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT810 .ด646 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT810 .ด646 2560] (4),
แท็ก:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : , การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / โดย จารุประภา รักพงษ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 11, 223 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2016 663736] (5), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [LAW K 2016 663736] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2016 663736] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2016 663736] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : , การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / โดย จารุประภา รักพงษ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 12, 233 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3943 .จ64 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3943 .จ64 2560] (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3943 .จ64 2560] (7),

ห้องสมุด:
กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : , จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / โดย ประชุม โฉมฉาย. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 . 198 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K584 .ป462 2555] (10), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K584 .ป462 2555] (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K584 .ป462 2555] (12),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455