Your search returned 43 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānpatibat thī dī samrap rōng khā phæ læ kæ : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 2506-2556 = Good manufacturing practices for goat and sheep abattoir : Thai Agricultural Standard : 2506-2013 / การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ: มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 2506-2556 = Good : Thai Agricultural Standard : TAS 2506-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Good manufacturing practices for goat and sheep abattoir : Thai Agricultural Standard : TAS 2506-2013.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 644184 (1).

ห้องสมุด:
Mamūang : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 5-2558 = Mango : Thai Agricultural Standard : TAS 5-2015 / มะม่วง : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 5-2558 = Mango : Thai Agricultural Standard : TAS 5-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Mango : Thai Agricultural Standard : TAS 5-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675418 (1).

ห้องสมุด:
Malakō̜ : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 24-2558 = Papaya : Thai Agricultural Standard : TAS 24-2015 / มะละกอ : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 24-2558 = Papaya : Thai Agricultural Standard : TAS 24-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Papaya : Thai Agricultural Standard : TAS 24-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675405 (1).

ห้องสมุด:
Kǣomangkō̜n : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 25-2558 = Dragon fruit : Thai Agricultural Standard : TAS 25-2015 / แก้วมังกร : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 25-2558 = Dragon fruit : Thai Agricultural Standard : TAS 25-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Dragon fruit : Thai Agricultural Standard : TAS 25-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675409 (1).

ห้องสมุด:
Lakkān læ nǣothāng kānkamnot læ kānchai kēn thāng čhunchīwawitthayā thī kīeokhō̜ng kap ʻāhān : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9016-2558 = Principles and guidelines for the establishment and application of microbiological criteria related to foods : Thai Agricultural Standard : TAS 9016-2015 / หลักการและแนวทางการกำหนดและการใช้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9016-2558 = Principles and guidelines for the establishment and application of microbiological criteria related to foods : Thai Agricultural Standard : TAS 9016-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Principles and guidelines for the establishment and application of microbiological criteria related to foods : Thai Agricultural Standard : TAS 9016-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675349 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī nai kānphalit sat nam læ phalittaphan sat nam. lem 2, kānphalit plā sot plā lǣ yư̄akkhæng læ nư̄a plā bot kānphalit sūrimi yư̄akkhæng / การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ. เล่ม 2, การผลิตปลาสด ปลาแล่เยือกแข็ง และเนื้อปลาบด การผลิตซูริมิเยือกแข็ง / [คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ].

Khana ʻAnukammakān Chaphǫkit Phičhāranā Rāng Māttrathān Lak Kānpatibat thī dī nai Kānphalit Sat Nam læ Phalittaphan Sat Nam. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2548 [2005] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548 [2005]Other title: Kānphalit plā sot plā lǣ yư̄akkhæng læ nư̄a plā bot kānphalit sūrimi yư̄akkhæng Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7411-2548 Other title: Thai agricultural standard : TAS 7411-2005 | การผลิตปลาสด ปลาแล่เยือกแข็ง และเนื้อปลาบด การผลิตซูริมิเยือกแข็ง | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7411-2548.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2005 670971 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2005 670971 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2005 670971 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap rōng khat bančhu phak læ phonlamai sot = Good agricultural practices for packing house of fresh fruits and vegetables / การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด = Good agricultural practices for packing house of fresh fruits and vegetables / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9035-2553 Other title: Good agricultural practices for packing house of fresh fruits and vegetables | Thai agricultural standard : TAS 9035-2010 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9035-2553.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 670968 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 670968 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 670968 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānpho̜līang satnam thī dī samrap fām līang sat nam čhư̄t : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7417(G.2)-2557. lem 2, Plāchō̜n = Good aquaculture practices for freshwater aquatic animal farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7417(G.2)-2014. Part 2, Striped snake-head fish / การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7417 (G.2)-2557. เล่ม 2, ปลาช่อน = Good aquaculture practices for freshwater aquatic animal farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7417(G.2)-2014. Part 2, Striped snake-head fish / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Good aquaculture practices for freshwater aquatic animal farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7417(G.2)-2014..Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647640 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāngkān pho̜ līang sat nam thī dī samrap fām līang kung thalē : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7401-2557 = Good aquaculture practices for marine shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 7401-2014 / Thailand. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7401-2557 = Good aquaculture practices for marine shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 7401-2014 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Thailand. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: Thailand. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: Thailand. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Thailand. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Other title: Good aquaculture practices for marine shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 7401-2014.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647697 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kān pho̜ līang sat nam thī dī samrap fām pho̜ phan læ fām ʻanubān sat nam čhư̄t lem 2 taphāp: nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7421 (G.2)-2557 = Good aquaculture practices for freswater animal hatchery and nursery part 2 softshell turtle : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7421 (G.2)-2014 / การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด เล่ม 2 ตะพาบ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7421 (G.2)-2557 = Good aquaculture practices for freswater animal hatchery and nursery part 2 softshell turtle : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7421 (G.2)-2014 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Taphāp Other title: Good aquaculture practices for freswater animal hatchery and nursery part 2 softshell turtle : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7421 (G.2)-2014 | ตะพาบ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647959 (1).

ห้องสมุด:
Kasēt ʻinsī : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9000 lem 1 (G)-2557. lem 1, kānphalit prǣrūp sadǣng chalāk læ čhamnāi phalittaphon læ phalittaphan kasēt ʻinsī = Organic agriculture : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 9000 part 1 (G)-2014. Part 1, The production, processing, labelling and marketing of produce and products from organic agriculture / เกษตรอินทรีย์ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9000 เล่ม 1 (G)-2557. เล่ม 1, การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ = Organic agriculture : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 9000 part 1 (G)-2014. Part 1, The production, processing, labelling and marketing of produce and products from organic agriculture / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Organic agriculture : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 9000 part 1 (G)-2014. Part 1, The production, processing, labelling and marketing of produce and products from organic agriculture.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647626 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānpho̜līang satnam thī dī samrap fām līang sat nam čhư̄t sūai ngām : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7426 (G)-2557 = Good aquaculture practices for ornamental freshwater animal farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7426 (G)-2014 / การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7426 (G)-2557 = Good aquaculture practices for ornamental freshwater animal farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7426 (G)-2557 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Good aquaculture practices for ornamental freshwater animal farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7426 (G)-2557.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647642 (1).

ห้องสมุด:
Malet thūalisong : khō̜kamnot parimān ʻaflā thō̜ksin : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4702 (G)-2557 = Peaunt kernel : maximun level of aflatoxin : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 4702 (G)-2557/ เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4702 (G)-2557 = Peaunt kernel : maximun level of aflatoxin : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 4702 (G)-2557/ [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Peaunt kernel : maximun level of aflatoxin : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 4702 (G)-2557.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647650 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 : Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 Rātchakitčhānubēksā lem125 tō̜n thī 37 kō̜ wanthī 22 Kumphāphan 2551. Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Rātchakitčhānubēksā lem 130 tō̜n thī 40 kō̜ wanthī 9 Phrưtsaphākhom 2556 / พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 : พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 37 ก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Other title: พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 665151 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 665151 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānpho̜līang satnam thī dī samrap fām līang pūmā læ fām līang pūthalē : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7427(G)-2556 = Good aquaculture practices for blue swimming crab farm and mud crab farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7427(G)-2013 / การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7427 (G)-2556 = Good aquaculture practices for blue swimming crab farm and mud crab farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7427(G)-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Good aquaculture practices for blue swimming crab farm and mud crab farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 7427(G)-2013.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 644171 (1).

ห้องสมุด:
Lakkān čhattham khō̜mphātmēn samrap fām līang kung thalē : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜.9043-2558 = Principles for establishment of compartmentalisation for shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 9043-2015 / หลักการจัดทำคอมพาร์ตเมนต์สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9043-2558 = Principles for establishment of compartmentalisation for shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 9043-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Principles for establishment of compartmentalisation for shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 9043-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675351 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāophōt wān : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 2506-2556 = Good agricultural practices for sweet corn : Thai Agricultural Standard : TAS 2506-2013 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดหวาน : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 2506-2556 = Good agricultural practices for sweet corn : Thai Agricultural Standard : TAS 2506-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Good agricultural practices for sweet corn : Thai Agricultural Standard : TAS 2506-2013 .Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 644179 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāngkān pho̜ līang sat nam thī dī samrap fām līang kung thalē : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7401(G)-2558 = Good aquaculture practices for marine shrimp farm : Guidance on the Application Thai Agricultural Standard : TAS 7401(G)-2015 / การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7401(G)-2558 = Good aquaculture practices for marine shrimp farm : Guidance on the Application Thai Agricultural Standard : TAS 7401(G)-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailad. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good aquaculture practices for marine shrimp farm : Guidance on the Application Thai Agricultural Standard : TAS 7401(G)-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675444 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 / พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Thailand. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (1).

ห้องสมุด:
Lak patibat samrap krabūankān rom phonlamai sot dūai kāt sanfœ̄daiʻō̜ksai : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 1004(G)-2558 = Code of practice for sulphur dioxide fumigation of fresh fruits : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 1004(G)-2015 / หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 1004(G)-2558 = Code of practice for sulphur dioxide fumigation of fresh fruits : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 1004(G)-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Code of practice for sulphur dioxide fumigation of fresh fruits : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 1004(G)-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675447 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544