Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 / พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Thailand. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 : Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 Rātchakitčhānubēksā lem125 tō̜n thī 37 kō̜ wanthī 22 Kumphāphan 2551. Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Rātchakitčhānubēksā lem 130 tō̜n thī 40 kō̜ wanthī 9 Phrưtsaphākhom 2556 / พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 : พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 37 ก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Other title: พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 665151 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 665151 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544