Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām kai nư̄a = Good agricultural practices for broiler farm / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ = Good agricultural practices for broiler farm / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6901-2552 Other title: Good agricultural practices for broiler farm | Thai agricultural standard : TAS 6901-2009 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6901-2552.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 670957 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 670957 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 670957 (2).

ห้องสมุด:
Khai kai = Hen egg / ไข่ไก่ = Hen egg / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6702-2553 Other title: Hen egg | Thai agricultural standard : TAS 6702-2010 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6702-2553.Availability: Available for loan (9)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 670977 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 670977 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 670977 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām kai khai = Good agricultural practices for layer farm / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ = Good agricultural practices for layer farm / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6909-2553 Other title: Good agricultural practices for layer farm | Thai agricultural standard : TAS 6909-2010 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6909-2553.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 670937 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 670937 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 670937 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap phư̄t 'āhān = Good agricultural practices for food crop / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร = Good agricultural practices for food crop / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9001-2556 Other title: Good agricultural practices for food crop | Thai agricultural standard : TAS 9001-2013 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9001-2556.Availability: Available for loan (8)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 670959 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 670959 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 670959 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap kānphalit phak læ phonlamai sot tattǣng phrō̜m bō̜riphōk : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9039-2556 = Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 / การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9039-2556 = Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 | Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9039-2556.Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 643632 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 643632 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 643632 (5).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāo hǭm mali Thai = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4400-2552 Other title: Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice | Thai agricultural standard : TAS 4400-2009 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4400-2552.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 670964 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 670964 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 670964 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap rōng khat bančhu phak læ phonlamai sot = Good agricultural practices for packing house of fresh fruits and vegetables / การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด = Good agricultural practices for packing house of fresh fruits and vegetables / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9035-2553 Other title: Good agricultural practices for packing house of fresh fruits and vegetables | Thai agricultural standard : TAS 9035-2010 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9035-2553.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 670968 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 670968 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 670968 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544