Your search returned 32 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām kai nư̄a = Good agricultural practices for broiler farm / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ = Good agricultural practices for broiler farm / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6901-2552 Other title: Good agricultural practices for broiler farm | Thai agricultural standard : TAS 6901-2009 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6901-2552.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 670957 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 670957 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 670957 (2).

ห้องสมุด:
Khai kai = Hen egg / ไข่ไก่ = Hen egg / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6702-2553 Other title: Hen egg | Thai agricultural standard : TAS 6702-2010 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6702-2553.Availability: Available for loan (9)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 670977 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 670977 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 670977 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām sukō̜n : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6403 (G)-2558 = Good agricultural practices for pig farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : 6403 (G)-2015 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6403 (G)-2558 = Good agricultural practices for pig farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : 6403 (G)-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good agricultural practices for pig farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : 6403 (G)-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675437 (1).

ห้องสมุด:
Hetkhem : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 1517-2558 = Needle mushroom : Thai Agricultural Standard : TAS 1517-2015 / เห็ดเข็ม : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 1517-2558 = Needle mushroom : Thai Agricultural Standard : TAS 1517-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Needle mushroom : Thai Agricultural Standard : TAS 1517-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675359 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap sūn rūaprūam namnom dip : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6401-2558 = Good manufacturing practices for milk collection center : Thai Agricultural Standard : TAS 6401-2015 / การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6401-2558 = Good manufacturing practices for milk collection center : Thai Agricultural Standard : TAS 6401-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good manufacturing practices for milk collection center : Thai Agricultural Standard : TAS 6401-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675427 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām kai khai = Good agricultural practices for layer farm / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ = Good agricultural practices for layer farm / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6909-2553 Other title: Good agricultural practices for layer farm | Thai agricultural standard : TAS 6909-2010 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6909-2553.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 670937 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 670937 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 670937 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap phư̄t 'āhān = Good agricultural practices for food crop / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร = Good agricultural practices for food crop / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9001-2556 Other title: Good agricultural practices for food crop | Thai agricultural standard : TAS 9001-2013 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9001-2556.Availability: Available for loan (8)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 670959 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 670959 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 670959 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng sukkhalaksana thī dī samrap saphānplā : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 7431-2559 = Good hygienic practices for fish landing site : Thai Agricultural Standard : TAS 7431-2016 / การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7431-2559 = Good hygienic practices for fish landing site : Thai Agricultural Standard : TAS 7431-2016 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2559 [2016]Other title: Good hygienic practices for fish landing site.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2016 684860 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap yā phǣng kōlā : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 8900-2544 = Good Agricultural practice for pangola grass : Thai Agricultural Standard : TAS 8900-2011 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกลา : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 8900-2544 = Good Agricultural practice for pangola grass : Thai Agricultural Standard : TAS 8900-2011 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2554 [2011] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554 [2011]Other title: Good Agricultural practice for pangola grass : Thai Agricultural Standard : TAS 8900-2011.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 648841 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām kaiphan: nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6903 (G)-2558 = Good agricultural practices for chicken breeder farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 6903 (G)-2015 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6903 (G)-2558 = Good agricultural practices for chicken breeder farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 6903 (G)-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good agricultural practices for chicken breeder farm : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 6903 (G)-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675440 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap kānphalit phak læ phonlamai sot tattǣng phrō̜m bō̜riphōk : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9039-2556 = Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 / การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9039-2556 = Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 | Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9039-2556.Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 643632 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 643632 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 643632 (5).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām kaiphan: māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6903-2558 = Good agricultural practices for chicken breeder farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6903-2015 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6903-2558 = Good agricultural practices for chicken breeder farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6903-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good agricultural practices for chicken breeder farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6903-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675423 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap rōng khā phæ læ kæ : nǣo patibat nai kānchai māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9040(G)-2557 = Good manufacturing practices for goat and sheep abattor : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 9040(G)-2014 / การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9040 (G)-2557 = Good manufacturing practices for goat and sheep abattor : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 9040(G)-2014 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Good manufacturing practices for goat and sheep abattor : Guidance on the Application of Thai Agricultural Standard : TAS 9040(G)-2014.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647929 (1).

ห้องสมุด:
Thūafakyāo : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 1516-2558 = Yard-long bean : Thai Agricultural Standard : TAS 1516-2015 / ถั่วฝักยาว : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 1516-2558 = Yard-long bean : Thai Agricultural Standard : TAS 1516-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Yard-long bean : Thai Agricultural Standard : TAS 1516-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675412 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāo hǭm mali Thai = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4400-2552 Other title: Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice | Thai agricultural standard : TAS 4400-2009 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4400-2552.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 670964 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 670964 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 670964 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap rōng khā phæ læ kæ : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 2506-2556 = Good manufacturing practices for goat and sheep abattoir : Thai Agricultural Standard : 2506-2013 / การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ: มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 2506-2556 = Good : Thai Agricultural Standard : TAS 2506-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Good manufacturing practices for goat and sheep abattoir : Thai Agricultural Standard : TAS 2506-2013.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 644184 (1).

ห้องสมุด:
Mamūang : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 5-2558 = Mango : Thai Agricultural Standard : TAS 5-2015 / มะม่วง : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 5-2558 = Mango : Thai Agricultural Standard : TAS 5-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Mango : Thai Agricultural Standard : TAS 5-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675418 (1).

ห้องสมุด:
Malakō̜ : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 24-2558 = Papaya : Thai Agricultural Standard : TAS 24-2015 / มะละกอ : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 24-2558 = Papaya : Thai Agricultural Standard : TAS 24-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Papaya : Thai Agricultural Standard : TAS 24-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675405 (1).

ห้องสมุด:
Kǣomangkō̜n : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 25-2558 = Dragon fruit : Thai Agricultural Standard : TAS 25-2015 / แก้วมังกร : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 25-2558 = Dragon fruit : Thai Agricultural Standard : TAS 25-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Dragon fruit : Thai Agricultural Standard : TAS 25-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675409 (1).

ห้องสมุด:
Lakkān læ nǣothāng kānkamnot læ kānchai kēn thāng čhunchīwawitthayā thī kīeokhō̜ng kap ʻāhān : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9016-2558 = Principles and guidelines for the establishment and application of microbiological criteria related to foods : Thai Agricultural Standard : TAS 9016-2015 / หลักการและแนวทางการกำหนดและการใช้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9016-2558 = Principles and guidelines for the establishment and application of microbiological criteria related to foods : Thai Agricultural Standard : TAS 9016-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Principles and guidelines for the establishment and application of microbiological criteria related to foods : Thai Agricultural Standard : TAS 9016-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675349 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544