ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Bư̄a kānmư̄ang rư̄ang khunčhai kō̜n lư̄aktang / เบื่อการเมือง เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Čhanphēn, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : จันทร์เพ็ญ, 2550 [2007]Other title: Bư̄a kānmư̄ang rư̄ang khunčhai kō̜n lư̄aktang Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.'Ō̜. Payuttō) bō̜k withī thamčhai Other title: เบื่อการเมือง เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) บอกวิธีทำใจ.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2007 653955 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิเคราะห์การปกครองตามหลักธรรมาธิปไตยในสมัยพุทธกาล / พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ (มังกร).

Phrakrusamu Prasit Siripanno, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Graduate School. Buddhist Studies. by พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญโญ, 2502- | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Summary language: English Publication: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Analytical study of the administration concerning the principle of Dhammadhipateyya at the Buddha's time.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ335 2557 (1).

ห้องสมุด:
Ratthasāt chœ̄ng phut / รัฐศาสตร์เชิงพุทธ / พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว).

Phra Phadet Thattachīwō, Mūnnithi Phutthapratchayā. by พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2483- | มูลนิธิพุทธปรัชญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Phutthapratchayā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36615 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2012 631104 (1).

ห้องสมุด:
Ratthasāt phư̄a chāt vs ratthasāt phư̄a lōk / รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayudh), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātwitthayālai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2005 642999 (1).

ห้องสมุด:
Ratthasāt phư̄a chāt vs ratthasāt phư̄a lōk / รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayutf), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phimsūai, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2004 683244 (1).

ห้องสมุด:
Čhāk Phutsāsanā hǣng rat sū Phutsāsanā thī pen ʻitsara čhāk rat / จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ปัญหารัฐประหารกับพุทธจริยศาสตร์ / พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์.

Peeraporn Pongpipatthanapan, Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkǭnrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์, 2512- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkǭnrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Problems of the coup d'etat and the Buddhist ethics.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2015 647858 (1).

ห้องสมุด:
การใช้อำนาจตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท / พระสุรัตน์ ขนฺติโก (จังเกตุทอง).

Phra Surat Khantiko, Mahāmakutrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by พระสุรัตน์ ขนฺติโก, 2504- | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāmakutrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: [นครปฐม] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: A study of power application in theravada buddhism.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ544 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜ khư̄n phư̄nthī tham / ขอคืนพื้นที่ธรรม / พระไพศาล วิสาโล.

Phra Phaisān Wisālō, by พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2010 641351 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส63 พ326 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส63 พ326 2553 (2).

ห้องสมุด:
Thamma kap kānmư̄ang khō̜ng Phutthathāt Phikkhu / ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภิกขุ / วีระ สมบูรณ์, เรียบเรียง.

Wīra Sombūn. by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Praphansān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ว64 2550 (1).

ห้องสมุด:
Sangkhāthippatai : rabō̜p kānpokkhrō̜ng song / สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์ / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Phrakhrū Sōphonpariyatsuthī (Sībandō̜n Thirathommō) by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Edition: Phim khrang thī 2 (chabap prapprung mai) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phayao : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Charoen 'Aaksō̜n, 2556 [2013] Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2013 630985 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3435 2556 (1).

ห้องสมุด:
Phutthathāt thī khāphačhao rūčhak nai thāngkān mư̄ang / พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง / โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร.

Thaksin Chinnawat, Thailand. Krasūang Mahātthai. by ทักษิณ ชินวัตร, 2492- | กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Mahātthai, 2546 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงมหาดไทย, 2546 [2006]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2003 639239 (2).

ห้องสมุด:
Thamma khư̄ khunākō̜n chabap sātsanā kap kānmư̄ang / ธรรมะ คือ คุณากร ฉบับศาสนา กับ การเมือง / โดย ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม ศิริราช แผนกพุทธศาสตร์ และประเพณี สพศ.

Mahāwitthayālai Mahidon. Chumnum Sưksā Phutthatham Sirirāt. by มหาวิทยาลัยมหิดล. ชุมนุมศึกษาพุทธธรรมศิริราช.

Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Tīronnasān, 2519 [1976] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2519 [1976]Other title: Sātsanā kap kānmư̄ang Other title: ศาสนา กับ การเมือง.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1976 665274 (1). :

ห้องสมุด:
Phut tham kap kānbō̜rihān / พุทธธรรมกับการบริหาร / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Phrakhrū Sōphonpariyatsuthī (Sībandō̜n Thirathommō) by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phayao : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Charoen 'Aaksō̜n, 2558 [2015] Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2015 646135 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ343 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ343 2558 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544