ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānphatthanā kānthō̜ngthīeo bǣp yangyư̄n = Sustainable tourism development / การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = Sustainable tourism development / ดลฤทัย โกวรรธนะกุล.

Donrưthai Kōwatthanakun. Khon Kaen University. Samnak Nawattakam Kānrīan Kānsō̜n Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Fāi Wichākān læ Theknōlōyī Sārasonthēt. by ดลฤทัย โกวรรธนะกุล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน. ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Fāi Wichākān læ Theknōlōyī Sārasonthēt, Samnak Nawattakam Kānrīan Kānsō̜n Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2556 [2013] Publication: ขอนแก่น : ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 [2013]Other title: Sustainable tourism development.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: G156.5.ย62 ด443 2556 (2).

ห้องสมุด:
Konlayut kānčhatkān thō̜ngthīeo bǣp būranākān / กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).

ʻOngkān Bō̜rihān Kānphatthanā Phư̄nthī Phisēt Kānthō̜ngthīeo Yāng Yangyư̄n. by องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻOngkān..., 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : องค์การฯ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 ก474 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā sathānaphāp læ phonkrathop khō̜ng phanthakō̜ranī rawāng prathēt tāng tāng thī kīeokap kānphatthanā sētthakit sīnamngœ̄n : sưksā kō̜ranī kānphatthanā kānthō̜ngthīeo thāng thalē læ chāifang yāng yangyư̄n : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการศึกษาสถานภาพและผลกระทบของพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน : ศึกษากรณีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Prasit Piwāwatthanaphānit. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Khrōngkān sưksā sathānaphāp læ phonkrathop khō̜ng phanthakō̜ranī rawāng prathēt tāng tāng thī kīeokhō̜ngkap kānphatthanā sētthakit sīnamngœ̄n : sưksā kō̜ranī kānphatthanā kānthō̜ngthīeo thāng thalē læ chāifang yāng yangyư̄n : rāingān chabap sombūn Other title: โครงการศึกษาสถานภาพและผลกระทบของพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน : ศึกษากรณีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3425 .ค94 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā kānthō̜ngthīeo yāng yangyư̄n : sưksā prīapthīap rawāng Talātnam ʻAmphawā Čhangwat Samut Songkhrām læ Talātnam Damnœ̄n Sadūak Čhangwat Rātchaburī / การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี / โดย สุรชัย คุณทรงคุณากร.

Surachai Khunsongkhunākō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by สุรชัย คุณทรงคุณากร | Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia) คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mum khit 12 : thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk Other title: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544