ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรและสัตว์ปีก / โดย อุทัย คันโธ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย, 2545 . 35 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .อ722323ก642] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตมันเส้นคุณภาพดีเกรดอาหารสัตว์ / โดย อุทัย คันโธ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย, 2545 . 20 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .อ722323ก643] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม.   การพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 . เล่ม : , บรรณาธิการ: ล. 1 - นาม ศิริเสถียร และ สุกัญญา จัตตุพรพงษ์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SF397.3 .ก64] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455