Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 pī phatthanākān Mư̄ang Thai : patisamphan rawāng nǣokhwāmkhit chātniyom ʻanurakniyom sērīniyom læ sangkhomniyom / 100 ปี พัฒนาการเมืองไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด ชาตินิยม อนุรักษ์นิยม เสรีนิยม และสังคมนิยม / สุจิต บุญบงการ.

Sučhit Bunbongkān. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by สุจิต บุญบงการ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Krabūankān yuttitham dek læ yaowachon nai prachākhom ʻĀsīan : rāingān wičhai chabap sombūn / กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง หัวหน้าโครงการวิจัย ; ปิยะพร ตันณีกุล นักวิจัย.

Sumonthip Čhitsawang. Piyaphō̜n Tannīkun. Thailand. Krom Phinit læ Khumkhrō̜ng Dek læ Yaowachon. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by สุมนทิพย์ จิตสว่าง | ปิยะพร ตันณีกุล | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...]: Krom Phinit læ Khumkhrō̜ng Dek læ Yaowachon, Krasūang Yuttitham rūamkap Khana Ratthasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2013 634968] (1).

Open Library:
Kānkhlang phāk rat wādūai kānyǣngching haklang læ sumsīang. Phāk 1, Sathāban kānkhlang / การคลังภาครัฐ ว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง. ภาค 1, สถาบันการคลัง / จรัส สุวรรณมาลา.

Čharat Suwannamālā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by จรัส สุวรรณมาลา, 2496- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2556] [2013]Other title: Sathāban kānkhlang Other title: สถาบันการคลัง.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānkhlang phāk rat wādūai kānyǣngching haklang læ sumsīang. Phāk 2, Rat læ rabop sētthakit / การคลังภาครัฐ ว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง. ภาค 2, รัฐและระบบเศรษฐกิจ / จรัส สุวรรณมาลา.

Čharat Suwannamālā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by จรัส สุวรรณมาลา, 2496- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2556] [2013]Other title: Rat læ rabop sētthakit Other title: รัฐและระบบเศรษฐกิจ.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānkhlang phāk rat wādūai kānyǣngching haklang læ sumsīang. Phāk 3, Rāidai phāk rat / การคลังภาครัฐ ว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง. ภาค 3, รายได้ภาครัฐ / จรัส สุวรรณมาลา.

Čharat Suwannamālā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by จรัส สุวรรณมาลา, 2496- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2556] [2013]Other title: Rāidai phāk rat Other title: รายได้ภาครัฐ.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānkhlang phāk rat wādūai kānyǣngching haklang læ sumsīang. Phāk 4, Rāidai phāk rat / การคลังภาครัฐ ว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง. ภาค 4, รายจ่ายภาครัฐ / จรัส สุวรรณมาลา.

Čharat Suwannamālā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by จรัส สุวรรณมาลา, 2496- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2556] [2013]Other title: Rāičhāi phāk rat Other title: รายจ่ายภาครัฐ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HJ 2013 630779] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon kāndamnœ̄nngān khō̜ng krabūankān yuttitham tām phrarātchabanyat sān yaowachon læ khrō̜pkhrūa læ withī phičhāranā khadī yaowachon læ khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2553 : rāingān wičhai chabap sombūn / การประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย สุมนทิพย์ จิตสว่าง, ปิยะพร ตันณีกุล.

Sumonthip Čhitsawang. Piyaphō̜n Tannīkun. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by สุมนทิพย์ จิตสว่าง | ปิยะพร ตันณีกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...]: Khana Ratthasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 669358] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 669358] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānsưksā prīapthīap khwāmpen ʻitsara kap phon kāndamnœ̄nngān rawāng ʻongkān mahāchon kap krom nai prathēt Thai / การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอิสระกับผลการดำเนินงานระหว่างองค์การมหาชนกับกรมในประเทศไทย / ภิรดา ชัยรัตน์.

Pirada Chairatana, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by ภิรดา ชัยรัตน์, 2524- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต. Other title: Comparing the autonomy and performance of autonomous public organizations and government departments in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2011 632334] (1).

Open Library:
Kāoyāng Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Thai : Thitthāng Khwāmpenpaidai khō̜ng Kānkāčhāi ʻAmnāt lang Kānprakāt Chai Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2560 : khrōngkān sammanā radom panyā khrang thī 10 / ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 10 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง.

Kānsammanā Radom Panyā rư̄ang "Kāoyāng Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Thai : Thitthāng Khwāmpenpaidai khō̜ng Kānkāčhāi ʻAmnāt lang Kānprakāt Chai Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2560" Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai) Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Khrư̄akhāi Nakwichākān phư̄a Sitthi Phonlamư̄ang. by การสัมมนาระดมปัญญาเรื่อง "ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" (ครั้งที่ 10 : 2560 : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก8 ก6426 2560] (1).

Open Library:
Khrư̄akhāi Khō̜mūn Kānmư̄ang Thai. เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย.

Khrư̄akhāi Khō̜mūn Kānmư̄ang Thai. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāng Sœ̄m Sukkhaphāp. by เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāng Sœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.), [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), [2553] [2010]Other title: Thailand Political Database.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2010 643957] (1).

Open Library:
Khrōngkān pramœ̄nphon nayōbāi kān kračhāi 'amnāt khō̜ng Thai raya 15 pī : rāingān kānsưksā chabap sombūn (Final report) : sanœ̄ tō̜ Samnakngān palat samnak nāyokratthamontrī (samnakngān Khana Kammakān kān kračhāi 'amnāt hai kǣ ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin) tām sanyā lēk thī 36/2556 long wan thī 18 Mīnākhom 2556 / โครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) : เสนอต่อ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามสัญญาเลขที่ 36/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 / โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; วีระศักดิ์ เครือเทพ หัวหน้าโครงการ ; ตระกูล มีชัย นักวิจัยหลัก ... [และคนอื่น ๆ].

Wīrasak Khrư̄athēp. Trakūn Mīchai. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by วีระศักดิ์ เครือเทพ | ตระกูล มีชัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2014 646782 V. 1] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JS 2014 646782 V. 1] (3).

Open Library:
Khrōngkān sưksā phatthanā nayōbāi kānyuttitham phư̄a kǣ panhā nī nō̜k rabop / โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ. ยธ.) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย วันชัย มีชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Sūn Chūailư̄a Lūknī læ Prachāchon thī Mai Dai Rap Khwāmpen Tham. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG3756.ท9 ค939 2556] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā phatthanā nayōbāi kānyuttitham phư̄a kǣ panhā nī nō̜k rabop : bot sarup / โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ : บทสรุป / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ. ยธ.) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย วันชัย มีชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Wanchai Mīchāt. Thailand. Sūn Chūailư̄a Lūknī læ Prachāchon thī Mai Dai Rap Khwāmpen Tham. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by วันชัย มีชาติ | ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG3756.ท9 ค94 2556] (1).

Open Library:
Phon kānsưksā kānčhattham khrōngsāng ʻattrā kamlang læ rabop ngān Sathāban Phatthanā Khārātchakān Krasūang Yuttitham / ผลการศึกษาการจัดทำโครงสร้าง อัตรากำลัง และระบบงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม / ผู้วิจัย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ.

Jutharat Ua-amnoey, Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnakngān Phatthanā Bukkhalākō̜n. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพัฒนาบุคลากร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Phatthanā Bukkhalākō̜n Krasūang Yuttitham Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ13บ7 จ73 2554] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)