ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 72 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปีซำปอกง/เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย์ = , [Sanshi zhounian Tai-Zhong guanxi liubai zhounian Sanbaogong/Zheng He yu Dacheng he Dongnan Ya] : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิ, 2549 . 39, 312 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. | เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเรื่อง 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมกองทัพเรือ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.จ6 ก645] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.จ6 ก645] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.จ6 ก645] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.จ6 ก645] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.จ6 ก645] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอกกับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน 2054-2554 = , 500 years timeline of Siam-Ayutthaya to Thailand-Bangkok and Western Colonialism in Southeast Asia-ASEAN 1511-2011 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 6, 206 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 612400] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575 .ก155 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575 .ก155 2556] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575 .ก155 2556] (1),

ห้องสมุด:
500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน 2054-2554 = , 500 anniversary of Siam-Thailand relations with Portugal and the West-ASEAN 1511-2011 /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : | กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 9, 184 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 วันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 612401] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ป9 ก645 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.ป9 ก645 2556] (1),

ห้องสมุด:
ASEAN กับ EU/OAS : , ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2559 . 4, 112 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนา วิชาการประจำปี 2558 ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม Auditorium C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS525 .อ66 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Enemies of the people : , ศัตรูประชาชนกับการปลดปล่อยเพื่อแสวงหาคำตอบในสายลม / โดย สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 14 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 625041] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DOC 2013 625041] (1),

ห้องสมุด:
การจัดการของชุมชนและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร = , Community management and an adaptation of migrant workers in the borderland of Mukdahan Province / โดย โสภี อุ่นทะยา. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 28 หน้า. , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 624979] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DOC 2013 624979] (1),

ห้องสมุด:
การสำรวจ ทำไมโครฟิล์ม ปริวรรตเอกสารโบราณและการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง,   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2527 . 291 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS567 .ธ48] (2),

ห้องสมุด:
กูย กวย กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมแห่งเทือกเขาพนมดองแร็ก / โดย ดำเกิง โถทอง. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 11 หน้า. , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 625067] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DOC 2013 625067] (1),

ห้องสมุด:
ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ / โดย สุภีร์ สมอนา. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 21 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 625028] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DOC 2013 625028] (1),

ห้องสมุด:
เขตแดนทางทะเล = , Sea boundary / โดย ถนอม เจริญลาภ. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 20 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555/2556 อาเซียนศึกษา ASEAN Studies 24-25 มกราคม 2556 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 620564] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2013 620564] (1),

ห้องสมุด:
คำพ่อสอน : , ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขอย่างยั่งยืนของสังคมไทย. โดย ภูมิพลอดุลยเดช, การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2560 . 174 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ภ7ก5 2560] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7ก5 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7ก5 2560] (2),

ห้องสมุด:
โคลงสุภาษิต   การพิมพ์: นครศรีธรรมราช, 2527 . 81 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PL4209.1.น32 ค9] (1),

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 = , 500 anniversary Siam/Thailand-Portugal relations.   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ]มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 87 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555/2556 อาเซียนศึกษา ASEAN Studies 24-25 มกราคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. | มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2013 644723] (1),

ห้องสมุด:
ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : , อัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในลุ่มน้ำพาว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สปป. ลาว / โดย ศศิธร อ่อนเหลา. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 31 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 625056] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DOC 2013 625056] (1),

ห้องสมุด:
ชีวิตผู้ค้าริมทางกับเศรษฐกิจนอกระบบ = , [The life of vendor along the roadside and the shadow economy] / โดย ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 23 หน้า. , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 625074] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DOC 2013 625074] (1),

ห้องสมุด:
ชีวิตสื่อในอินโดจีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส = , Indochina and my life in journalism / โดย สงวน คุ้มรุ่งโรจน์. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 10 หน้า. , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555/2556 อาเซียนศึกษา ASEAN Studies 24-25 มกราคม 2556 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 620568] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2013 620568] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455