ผลการค้นหาของคุณมี 9 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / โดย อุดม รัฐอมฤต, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544 . 26, 324 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2689 .อ734] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2689 .อ734] (4), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [KPT2689 .อ734] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2689 .อ734] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [KPT2689 .อ734] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2689 .อ734] (3),

ห้องสมุด:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. | Banjerd Singkaneti. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 258 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2620 .บ44 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [KPT2620 .บ44 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2620 .บ44 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2620 .บ44 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. | Banjerd Singkaneti. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 247 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KK5580 .บ442] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KK5580 .บ442] (15), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KK5580 .บ442] (2),

ห้องสมุด:
ปฏิรูปการเมืองไทย : , หลงทางหรือไร้จุดหมาย? : อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2557 /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 . 330 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JQ 2014 643505] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PLSC JQ 2014 643505] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .ป28 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JQ 2014 643505] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สิทธิชุมชนในฐานะของกฎหมายชาวบ้าน / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. | Banjerd Singkaneti. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 . 167 แผ่น. , เสนอ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2013 620383] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2013 620383] (1),

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. | Banjerd Singkaneti. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 . 322 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [KPT2720 .บ44 2556] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2720 .บ44 2556] (4), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [KPT2720 .บ44 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2720 .บ44 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2720 .บ44 2556] (8),

ห้องสมุด:
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. | Banjerd Singkaneti. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 . 339 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KK 2015 659477] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KK 2015 659477] (10), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KK 2015 659477] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KK 2015 659477] (8),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. | Banjerd Singkaneti. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552 . 336 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KK5132 .บ44 2552] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KK5132 .บ44 2552] (6), Pridi Banomyong Library General Stacks [KK5132 .บ44 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KK5132 .บ44 2552] (6),

ห้องสมุด:
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. | Banjerd Singkaneti. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547 . 352 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KK5132 .บ44 2547] (8), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KK5132 .บ44 2547] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [KK5132 .บ44 2547] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455