Your search returned 169 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
102 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล นันทนา ตันติเวสส.

by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | นันทนา ตันติเวสส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 [2013]Other title: หนึ่งร้อยสองปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ART N 2013 625099] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ63615 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ART N 2013 625099] (1).

Open Library:
103 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 103 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Thanik Lœ̄tcharnrit. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜isō̜ng pī hǣng kān sathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: หนึ่งร้อยสามปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ART N 2014 639408] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6362 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ART N 2014 639408] (1).

Open Library:
105 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 105 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Thanik Lœ̄tchānrit. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Klum Phœ̄iphrǣ læ Prachāsamphan Samnak Bō̜rihān Klāng Krom Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜i hā pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: หนึ่งร้อยห้าปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6364 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6364 2559] (2).

Open Library:
106 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล สุธัญญา สิงห์ครา, พินน์นรา วงศ์วิริยะ, สุธีรา สัตยพันธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Suthanya Singkharā. Phinnarā Wongwiriya. Suthīrā Sattayaphan. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | สุธัญญา สิงห์ครา | พินน์นรา วงศ์วิริยะ | สุธีรา สัตยพันธ์ | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng, Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560 [2017]Other title: Nưngrō̜i hok pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: 880-03 หนึ่งร้อยหกปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (2).

Open Library:
107 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, ชวลิต สุนทรานนท์, สมชาย ณ นครพนม.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Chawalit Sunthrānon. Somchāi Na Nakhō̜n Phanom. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | ชวลิต สุนทรานนท์ | สมชาย ณ นครพนม | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng Krom Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2561 [2018]Other title: Nưngrō̜i čhet pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: หนึ่งร้อยเจ็ดปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6366 2561] (1).

Open Library:
125 pī Phrayā ʻAnumānrātchathon. Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon 125 ปี พระยาอนุมานราชธน / คณะบรรณาธิการ อรสรา สายบัว, สุธีรา สัตยพันธ์, ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ.

Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by อรสรา สายบัว | สุธีรา สัตยพันธ์ | ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon Publisher: Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปี พระยาอนุมานราชธน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2013 632627] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2013 632627] (1).

Open Library:
27 rātchaʻārayarat / 27 ราชอารยรัฐ / ผู้เรียบเรียง ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล สุกัญญา พรหมพล.

Sukonrat Thārāsak. Sukanyā Phromphon. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ | สุกัญญา พรหมพล | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2559 [2016]Other title: Yīsip čhet rātchaʻārayarat Other title: ยี่สิบเจ็ด ราชอารยรัฐ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D412.7 .ก134 2559] (1).

Open Library:
70 samphat chalō̜ng ratchathammarāchā : Kawīniphon chalœ̄m phrakīat Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt nư̄ang nai ʻōkāt kānčhat ngān chalō̜ng sirirātchasombat khrop 70 pī / 70 สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา : กวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์.

Sirirat Thawīsap. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2559 [2016]Other title: Čhetsip samphatcha chalō̜ng ratchathammarāchā Other title: เจ็ดสิบสัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก1745 2559] (1).

Open Library:
The Spanish coronation = Le couronnement Espagnol = Rāchāphisēk Phračhao Krung Sapēn / The Spanish coronation = Le couronnement Espagnol = ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน / [พระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ; สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ; หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล แปลเป็นภาษาไทย].

Vajiravudh, King of Siam, Kanlayāniwatthanā, Princess, granddaughter of Chulalongkorn, King of Siam, Pin Mālākun, M.L., Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551 | ปิ่น มาลากุล, ม.ล, 2446-2538 | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2550 [2007]Other title: Rāchāphisēk Phračhao Krung Sapēn Other title: Couronnement Espagnol | ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DP234 .ม227 2550ข] (2).

Open Library:
Kotmāi læ rabīap thī kīeokhō̜ng kap ngān čhotmāihēt / กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ / ผู้เรียบเรียง จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ; บรรณาธิการ นัยนา แย้มสาขา.

Thailand. Čhuthāthip ʻAngsusing. Naiyanā Yǣmsākhā, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ | นัยนา แย้มสาขา, 2499- | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652894] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT3177.ก28 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 652894] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT3177.ก28 2558] (1).

Open Library:
Krom Sinlapākō̜n kap kānbō̜rihān čhatkān sapsin thāng sinlapa watthanatham ʻadīt patčhuban læ ʻanākhot / กรมศิลปากรกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / อารักษ์ สังหิตกุล

ʻĀrak Sanghittakun. Krom Sinlapākō̜n. by อารักษ์ สังหิตกุล | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, [2545] [2002] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, [2545] [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2002 646221] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānčhatkān dān kānʻō̜kbǣp phiphitthaphanthasathān hǣng chāt : khrōngkān wičhai / การจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : โครงการวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย จี้เท้ง ปิยะกาญจน์ ; คณะนักวิจัย ปราโมทย์ กำทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Čhīthēng Piyakān. Prāmōt Kamsap. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by จี้เท้ง ปิยะกาญจน์ | ปราโมทย์ กำทรัพย์ | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n Krasūang Watthanatham, 2547 [2004] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2004 650141] (3).

Open Library:
Kanpatirū kānsưksā samai ratchakān thī 5-7 (kō̜n kānplīanplǣng kānpokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2475) : nithatsakān ʻēkkasān čhotmāihēt. การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5-7 (ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) : นิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุ.

Krom Sinlapākō̜n. by กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2521] [1978] Publisher: [กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2521] [1978]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1978 685998] (1).

Open Library:
Kānprachum wichākān khwāmkāonā thāng wichākān bōrānnakhadī læ kānčhatkān sapphayākō̜n thāng watthanatham khō̜ng chāt, 3-4 Mīnākhom 2557 / การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางวิชาการโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ 3-4 มีนาคม 2557 / ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร [และ] กรมศิลปากร.

Kānprachum Wichākān Lhwāmkāonā thāng Wichākān Bōrānnakhadī læ Kānčhatkān Sapphayākō̜n thāng Watthanatham khō̜ng Chāt Samnak Hō̜samut hǣng Chāt) Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phākwicha Bōrānnakhadī. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางวิชาการโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ (2557 : สำนักหอสมุดแห่งชาติ) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาโบราณคดี | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwicha, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2557 [2014]Other title: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางวิชาการโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GN17.3.ท9 ก64 2557] (1).

Open Library:
Kān Rœ̄mton læ Phatthanākān thāng Prawattisāt Bōrānnakhadī mư̄ang Songkhlā kao / การเริ่มต้นและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี เมืองสงขลาเก่า / โดย สกรรจ์ จันทรัตน์, สงบ ส่งเมือง.

Sakō̜n Chantarat. Sangop Songmư̄ang. Krom Sinlapākō̜n. by สกรรจ์ จันทรัตน์ | สงบ ส่งเมือง | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2532 [1989] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2532 [1989]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1989 670210] (1).

Open Library:
Kānsangūan raksā mō̜radok thāng sinlapa watthanatham læ withīkān anurak khunkhā dangdœ̄m khō̜ng bōrānnasathān læ lǣng thī tang tām māttrathān lōk / การสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและวิธีการอนุรักษ์คุณค่าดั้งเดิมของโบราณสถานและแหล่งที่ตั้งตามมาตรฐานโลก / โสมสุดา ลียะวณิช แปล.

Sōmsuda Līyawanit. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by โสมสุดา ลียะวณิช | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2537 [1994] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCG CC 1994 635368] (1).

Open Library:
Kānʻanurak čhittrakam fāphanang nai Prathēt Thai / การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย / อาภรณ์ ณ สงขลา.

ʻĀphō̜n Na Songkhlā, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by อาภรณ์ ณ สงขลา | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ART ND 2011 650769] (1).

Open Library:
Kumān khamchan / กุมารคำฉันท์ / พระนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุบล.

Monthā, Princess, daughter of Phutthayō̜tfā Čhulālōk, King of Siam, ʻUbon, Princess, daughter of Phutthayō̜tfā Čhulālōk, King of Siam, Krom Sinlapākō̜n. by มณฑา, พระองค์เจ้า, 2333- | อุบล, พระองค์เจ้า, 2334- | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2539 [1996] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2539 [1996]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 1996 629957] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)