ผลการค้นหาของคุณมี 12 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
101 ศัพท์พาณิชยนาวี / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 214 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ = , Multimodal transport : หลักการและแนวทางการทำความเข้าใจ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย, 2550 . 217 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [KPT3480.5 .ป464] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3480.5 .ป464] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3480.5 .ป464] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [KPT3480.5 .ป464] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3480.5 .ป464] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3480.5 .ป464] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเล = , Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547 . 315 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1226 .ป46] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1226 .ป46] (4), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1226 .ป46] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K1226 .ป46] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเล = , Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 . 349 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1226 .ป46 2548] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1226 .ป46 2548] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1226 .ป46 2548] (4), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1226 .ป46 2548] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K1226 .ป46 2548] (3),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเล = , Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2561 . 319 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1226 .ป46 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: ชลบุรี : โครงการตำราคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 . 7, 336, 7 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HG8051 .ป375] (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HG8051 .ป375] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HG8051 .ป375] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG8051 .ป375] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HG8051 .ป375] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ = , International cargo insurance : ตามข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า Institute cargo clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ Institute cargo clauses 1/1/82 / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมประกันวินาศภัย, 2554 . 283 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [K1228 .ป464 2554] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1228 .ป464 2554] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1228 .ป464 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1228 .ป464 2554] (2),

ห้องสมุด:
การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ = , International cargo insurance : ตามข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า Institute cargo clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ Institute cargo clauses 1/1/82 / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2558 . 291 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW K 2015 647416] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบาย พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ = , Marine Insurance Act 1906 / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมประกันวินาศภัย, 2542 . 2, 386 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [KD1845.ก315 ป46] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KD1845.ก315 ป46] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KD1845.ก315 ป46] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [KD1845.ก315 ป46] (1),

ห้องสมุด:
คำอธิบายข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมประกันวินาศภัย, 2546 . 143 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1241 .ค65] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [K1241 .ค65] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1241 .ค65] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1241 .ค65] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1241 .ค65] (2),

ห้องสมุด:
พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมประกันวินาศภัย, 2540 . 76 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
วิเคราะห์ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้าฉบับใหม่ Institute cargo clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ Institute cargo clauses 1/1/82 / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมประกันวินาศภัย, 2551 . 243 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1228 .ป464] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [K1228 .ป464] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1228 .ป464] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455