ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 13 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน : , รายงานการวิจัย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 . 113 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3157 .ก93] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3157 .ก93] (2),

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย : , รายงานฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554 . 111 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TC513.ท9 ก636 2554] (1),

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย : , รายงานฉบับสมบูรณ์ = The drought management in Thailand : final report /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2559 . 35, 195, [33] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [QC929.28.ท9 ก64 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 387 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549 . 410 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ศ464] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ศ464] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT640 .ศ464] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464] (3),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 . 379 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2553] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ศ464 2553] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2553] (3),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 . 379 หน้า. , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2553ก] (3),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 . 379 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2555] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ศ464 2555] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2555] (5),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 . 379 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 634902] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 634902] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 634902] (1),

ห้องสมุด:
ผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย , : รายงานการศึกษา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557 . 27, 33, 19 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [IND HD 2014 646118] (1),

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 . vi, 481 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบในการบริหารราชการไทย / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์ กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2541 . 9, 200 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2720 ศ46] (1),

ห้องสมุด:
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.   การพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552 . 31 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455