ผลการค้นหาของคุณมี 11 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิมพ์: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555 . 47 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [031/2556] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2549 . 664 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2547. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : , รายงานการวิจัย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549 . xi, 305 pages ; , เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 21 cm รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2006 658792] (2),

ห้องสมุด:
โครงการต้นแบบบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ = , Prototype of government integrative information model : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 . ก-ผ, 57, [29] แผ่น : , งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [PLSC JF 2013 663691] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
จดหมายเปิดผนึกถึงประชาคมธรรมศาสตร์ / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553 . 57 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2010 598964] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [052/2556] (1),

ห้องสมุด:
ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 . 502 หน้า : , หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ อาจารย์ณรงค์ ใจหาญ. | มีภาคภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K5000 .ท64 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K5000 .ท64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K5000 .ท64 2561] (2),

ห้องสมุด:
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2556 . 2, 68 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [EDUC LG 2013 623276] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [EDUC LG 2013 623276] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [EDUC LG 2013 623276] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [EDUC LG 2013 623276] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 . vi, 481 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
เรื่องลึกใต้ตึกโดม 2553-2560 / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. การพิมพ์: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 198 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [LG395.ก231 ส425 2560] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LG395.ก231 ส425 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LG395.ก231 ส425 2560] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LG395.ก231 ส425 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LG395.ก231 ส425 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สัญญา ธรรมศักดิ์กับการพัฒนาสังคมไทย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 40 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .ส5262] (1), Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC 2004 465076] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ส5262] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC .ส5262] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455