ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 124 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542 . 192 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2720 .ช635] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2720 .ช635] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [KPT2720 .ช635] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2720 .ช635] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : , วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 . 298 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [KPT3526 .ช632 2562] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง : , แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545 . 61 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2722 .ช622] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2722 .ช622] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2722 .ช622] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2722 .ช622] (3),

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 . 495 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ช62 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 . 495 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ช62 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561] (4),

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 . 495 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561ก] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ช62 2561ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561ก] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 . 570 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2977 .ช62 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2977 .ช62 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 503 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2720 .ช638 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2720 .ช638 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2720 .ช638 2560] (6),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน : , ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 . 283 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3150 .ช647] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3150 .ช647] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3150 .ช647] (3),

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน : , ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 . 283 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3150 .ช647 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3150 .ช647 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3150 .ช647 2555] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน : , ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 . 283 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [K3150 .ช647 2556] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน : , วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 . 492 หน้า. , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ใช้ชื่อว่า : กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3150 .ช647 2558] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2015 642623] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2015 642623] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3150 .ช647 2558] (8),

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน : , วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 494 หน้า. , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ใช้ชื่อว่า : กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3150 .ช647 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3150 .ช647 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3150 .ช647 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์ / โดย โภคิน พลกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541 . 152 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2000 .ภ93] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2000 .ภ93] (5), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [KPT2000 .ภ93] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2000 .ภ93] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2000 .ภ93] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 442 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3165 .ช622 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3165 .ช622 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3165 .ช622 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552 . 381 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3165 .ช622] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3165 .ช622] (4), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [K3165 .ช622] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [K3165 .ช622] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 . 457 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2557. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2016 661995] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2016 661995] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2016 661995] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 . 381 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3165 .ช622 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3165 .ช622 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3165 .ช622 2554] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 . 451 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2014 639687] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2014 639687] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2014 639687] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 . 462 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3165 .ช622 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3165 .ช622 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3165 .ช622 2559] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455