ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 20 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 . 9, 306 หน้า. , รวมบทความจากการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง "2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย" วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HC445 .ก6448] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ก6448] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ก6448] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC445 .ก6448] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ก6448] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ก6448] (2),

ห้องสมุด:
การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ : , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546 . 312 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก63] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก63] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก63] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก63] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [JQ1745.ก55ฉ5 ก63] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก63] (2),

ห้องสมุด:
การต่อต้านทุจริตยาภาคประชาชน / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 . vi, 205 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก32] (3), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [JQ1745.ก55ฉ5 ก32] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก32] (3),

ห้องสมุด:
การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : , กรณีศึกษากระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) = Corruption in Thai bureaucratic system : a case of Ministry of Finance (Customs Department) : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 . ix, 110 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก632] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก632] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย วันชัย รุจนวงศ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548 . 17 เล่ม : , ล. 15 ฉ. 7 ใช้ชื่อ: มาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก : งานวิจัย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K5240 .ว63] (17), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K5240 .ว63] (34), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [K5240 .ว63] (35),

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล = , Public participation in oversight of Tambon Administration Organization needs assessment project : รายงานผลการวิจัย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานป.ป.ช. และ United States Agency for International Development, 2546 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [JS7153.3.ก8 ก638] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JS7153.3.ก8 ก638] (2),

ห้องสมุด:
การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์. การพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555 . 95 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WA540.JT3 น543 2555] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [WA540.JT3 น543 2555] (1),

ห้องสมุด:
คอร์รัปชัน : , ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ / โดย สังศิต พิริยะรังสรรค์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547 . iii, 306 หน้า. , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ | เอกสารประกอบการสัมมนาประจำปี 2547 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2547. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ส613] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ส613] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ส613] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ส613] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ส613] (2),

ห้องสมุด:
คอร์รัปชันกับการค้าระหว่างประเทศ /   การพิมพ์: [ม.ป.ท.] : บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส์ จำกัด, 2543 . 253, 10 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ7054.55.ก6 ค54] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ7054.55.ก6 ค54] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ7054.55.ก6 ค54] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ7054.55.ก6 ค54] (1),

ห้องสมุด:
ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน : , โครงการศึกษาวิจัย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2548 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HV6771.ท9 ธ74] (2),

ห้องสมุด:
แนวนโยบายแห่งรัฐ : , 5 ปี รัฐธรรมนูญไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 . 21, 305 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (3),

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ์ ประชาธรรม /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 . ix, 215 หน้า : , การสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่12 ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. | มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745 .จ75] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .จ75] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745 .จ75] (1),

ห้องสมุด:
ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวต่อต้านการคอรัปชั่น : , ศึกษากรณีการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543 . 58 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [WX147 .น543] (1),

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ   การพิมพ์: นนทบุรี : สถาบัน, 2550 . 1 ซีดี-รอม ; รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

เรื่องเหล้า ก้าว 10 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2557 . 223 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SOCY HV 2014 639789] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HV 2014 639789] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HV 2014 639789] (2),

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพม่า / โดย พรพิมล ตรีโชติ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 . viii, 191 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Shelving Cart [HC422 .พ43 2555] (1),

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องโทรคมนาคม : , แปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม ผลประโยชน์ของใคร? /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 . ก-ค, 81 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HE8390.55.ฮ5 ศ74] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [HE8390.55.ฮ5 ศ74] (1),

ห้องสมุด:
สู่สังคมไทยเสมอหน้า /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 . 304 หน้า : 24 ซม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SOCY HN 2014 650873] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HN700.55.ก8 ส76 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HN 2014 650873] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาด = , Media independent and political economy in Thailand /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 . vii, 215 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P92.ท9 ส756] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [P92.ท9 ส756] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [P92.ท9 ส756] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [P92.ท9 ส756] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P92.ท9 ส756] (4),

ห้องสมุด:
หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : , เศรษฐกิจนอกกฎหมาย กับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย / โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 . 15, 321 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD2346.ท9 ผ65] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD2346.ท9 ผ65] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [IND HD 2000 329028] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HD2346.ท9 ผ65] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HD2346.ท9 ผ65] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [HD2346.ท9 ผ65] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD2346.ท9 ผ65] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455