ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 215 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 = , The first war centenary /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 . 41 หน้า. , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2014 639207] (2),

ห้องสมุด:
12 ปี กร. ทบ. /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหารบก, 2536 . 96 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1746.ฮ4 ก12] (1),

ห้องสมุด:
Pivot to Asia : , นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย-แปซิฟิก /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 . 85 หน้า. , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2014 636317] (2),

ห้องสมุด:
Pivot to Asia : , ผลกระทบต่อไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 . 41 หน้า. , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2014 636328] (2),

ห้องสมุด:
Soft power /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 . 75 หน้า. , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2014 636348] (2),

ห้องสมุด:
Soft power ของจีนในศตวรรษที่ 21 = , China's soft power in the 21st century / โดย กิตติมัย ธนณาเคนทร์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 . 41 หน้า. , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2018 693561] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Winning hearts and minds / โดย กุลนันทน์ คันธิก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 . 40 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2011 632043] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2011 632043] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2011 632043] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2011 632043] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กรณีเขาพระวิหาร = , The Mount Phra Viharn case / โดย สุรชาติ บำรุงสุข. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551 . 40 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2008 510983] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ส74354ก43] (3), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ส74354ก43] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC .ส74354ก43] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2008 510983] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กรณีเขาพระวิหาร = , The Mount Phra Viharn case / โดย สุรชาติ บำรุงสุข. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551 . 41 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2008 519476] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ส74354ก43 2551ก] (3), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DOC 2008 519476] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ส74354ก43 2551ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC .ส74354ก43 2551ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2008 519476] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ : , ทัศนะทางกฎหมายและการเมือง = The Spratly Islands dispute : legal and political perspectives / โดย จันตรี สินศุภฤกษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 . 85 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [LAW KZ 2013 632074] (2),

ห้องสมุด:
ก่อการร้ายศึกษา = , Terrorism study /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการปัญหาความมั่นคงใหม่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2549 . 40 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ก643426] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC .ก643426] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กองทัพในยามสันติ : , ปฏิบัติการนอกเหนือจากการสงครามและปฏิบัติการ รักษาสันติภาพ = [The military in peacetime : military operations other than war and peacekeeping operations] / โดย สุรชาติ บำรุงสุข. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการศึกษาด้านการทหาร, 2543 . 112 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [UH720 .ส74] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [UH720 .ส74] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [UH720 .ส74] (2),

ห้องสมุด:
กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน : , ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้า = [Neighboring armed forces : continuity and change in the next century] / โดย สุรชาติ บำรุงสุข. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัทสแควร์ปริ้นซ์ 93 จำกัด, 2543 . 112 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [UA833.5 .ส74] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [UA833.5 .ส74] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [UA833.5 .ส74] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [UA833.5 .ส74] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [UA833.5 .ส74] (1),

ห้องสมุด:
การกลับสู่ความเป็นมหาอำนาจของรัสเซีย : , ศึกษากรณีวิกฤตการณ์ไครเมีย = Russia's return to global power : a case study of Crimean crisis / โดย จอมใจ กุลธานี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 . 81 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DOC 2017 695135] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายในภูมิภาค = , Regional terrorism / โดย สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550 . ก, 40 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ส742ก64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2007 502064] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21 = , Terrorism in the twenty-first century /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2549 . 40 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ก643423] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = , Terrorism in Southeast Asia / โดย สีดา สอนศรี. | สีดา เจตีร์. | สีดา (เจตีร์) สอนศรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2550 . ก, 40 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .ส694ก64] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2007 504349] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ส694ก64] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2007 504349] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ส694ก64] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2007 504349] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (3),

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = , Terrorism in Southeast Asia / โดย ชัยโชค จุลศิริวงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551 . ก-ง, 79 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reserve Book Room [HV6433.อ72 ช649] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HV6433.อ72 ช649] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = , Terrorism in Southeast Asia / โดย กุลนันทน์ คันธิก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 . 41 หน้า. , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2018 693549] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455