Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang = Civicness and self-government : sū sahatsawat mai / การเมืองของพลเมือง = Civicness and self-government : สู่สหัสวรรษใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkānčhatphim Khopfai, 2543 [2000]. Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543 [2000]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2000 642944] (2).

Open Library:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JC 2013 643289] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .อ73 2550] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang pen rư̄ang khō̜ng rao / การเมืองเป็นเรื่องของเรา / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เขียน.

Anake Laothammathat by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mitimai, [2543] [2000] Publisher: นนทบุรี : มิติใหม่, [2543] [2000]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2000 645391] (1).

Open Library:
Kānsưksā thopthūan ʻongkhwāmrū phư̄a sanapsanun kānphatthanā rabop ngān tamrūat : rāingān wičhai chabap sombūn / การศึกษาทบทวนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานตำรวจ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, กฤษณพงค์ พูตระกูล, เสกสัณ เครือคำ.

ʻAnēk Laothammathat. Kritsanaphong Phūtrakūn. Sēksan Khrư̄akham. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | กฤษณพงค์ พูตระกูล, 2519- | เสกสัณ เครือคำ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2555 [2012] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2012 638521] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HV 2012 638521] (1).

Open Library:
Ngoppramān phư̄a kānkračhāy ʻamnāt : kham ʻaphiprāi nai saphā phūthǣn rātsadō̜n khō̜ng Dō̜rō̜. Anake Laothammathat. งบประมาณเพื่อการกระจายอำนาจ : คำอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรของ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anake Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜. ], 2545 [2002] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2002 643171] (1).

Open Library:
Čhīn mung long tai ʻĪndīa mung tawanʻō̜k ʻĀsīan tō̜nbon nai yuk būraphāphiwat / จีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก อาเซียนตอนบนในยุคบูรพาภิวัตน์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศิวพล ละอองสกุล.

ʻAnēk Laothammathat, Siwaphon Laʻō̜ngsakun. Samnakngan Kongthun Sanapsanun Sangsoem Sukkhaphap. Mahāwitthayālai Rangsit. Sathāban Khlang Panya Khonhā Yutthasāt phư̄a ʻAnākhot Thai. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | ศิวพล ละอองสกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sathāban Khlang Panya Khonhā Yutthasāt phư̄a ʻAnākhot Thai Mahāwitthayālai Rangsit, 2556 [2013] Publisher: ปทุมธานี : สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2013 640464] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS525.9.จ6 อ37 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2013 640464] (1). Checked out (2).

Open Library:
Tawantok-tawanʻō̜k : ʻadīt patčhuban læ ʻanākhot / ตะวันตก-ตะวันออก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanansanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 636046] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2009 636046] (2).

Open Library:
ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CB253 .อ73] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: CB253 .อ73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CB253 .อ73] (5), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: CB253 .อ73] (2).

Open Library:
ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CB253 .อ73 2554] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: CB253 .อ73 2554] (4). Checked out (1).

Open Library:
Tawanʻō̜k-tawantok khrai sānglōk samai mai / ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anake laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Tawanʻō̜k-tawantok-- khrai sāng lōk samai mai / ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anake Laothammathat, 2497- Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CB253 .อ73 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
ทักษิณา-ประชานิยม / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ท6 อ73] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ท6 อ73] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ท6 อ73] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.ท6 อ73] (3). Checked out (3).

Open Library:
Thai nai yuk būraphāphiwat : lōk thī plīanpai čhāk 14 Tulākhom 2516 thưng 14 Tulākhom 2558 / ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ : โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558 / [โดย] เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ; คณะผู้จัดทำ มูลนิธิ 14 ตุลา ; บรรณาธิการเล่ม วิชัย โชควิวัฒน ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAnēk Laothammathat, Wichai Chōkwiwat. Mūnnithi 14 Tulā. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | วิชัย โชควิวัฒน | มูลนิธิ 14 ตุลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 659377] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 659377] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 659377] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 659377] (1).

Open Library:
Būraphā phiwat : phūmi-ratthasāt læ sētthakit lōk mai / บูรพาภิวัตน์ : ภูมิ-รัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ECON HC 2015 650267] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HC412 .อ73 2558] (2).

Open Library:
ประชาธิปไตยท้องถิ่น : สาระสำคัญของการเมืองและการปกครองท้องถิ่น / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เขียน ; สัญญลักษณ์ เทียมถนอม บรรณาธิการ.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | สัญญลักษณ์ เทียมถนอม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มิติใหม่, [2545?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7153.3.ก2 อ727] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 อ727] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JS 2002 403497] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 อ727] (1). Checked out (1).

Open Library:
ประชาธิปไตยท้องถิ่น : แง่คิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น / โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: 256/2552] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: 256/2552] (1). Damaged (1).

Open Library:
แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JS 2009 540829] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 อ728] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JS 2009 540829] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 อ728] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก2 อ728] (5).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)