Your search returned 135 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
72 pī prachāthipatai Thai / 72 ปี ประชาธิปไตยไทย / สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ; บรรณาธิการ วิภาดา เอี่ยมคง.

Wipada ʻĪamkhong. Sathāban Phra Pokklao. Mahāwitthayālai Narēsūan. by วิภาดา เอี่ยมคง | สถาบันพระปกเกล้า | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547 [2004]Other title: Čhetsipsō̜ng pī prachāthipatai Thai Other title: เจ็ดสิบสองปี ประชาธิปไตยไทย.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2004 636073] (1).

Open Library:
8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt : kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 = 8 decades of Thai democracy : dynamics of balancing power / 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 = Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power / บรรณาธิการ, ถวิลวดี บุรีกุล, เลิศพร อุดมพงษ์ และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

Sathāban Phra Pokklao. kānprachum wichākān Krung Thēp...) Thawinwadī Burīkun. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Natthakān Sukonrattanamēthī. Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 16 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ถวิลวดี บุรีกุล | เลิศพร อุดมพงษ์ | ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558, [2015]Other title: Kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 "8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt" Other title: Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power | การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1).

Open Library:
ASEAN 2015 / ASEAN 2015 / บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล.

ʻŌ̜rathai Kokphon. Sathāban Phra Pokklao. by อรทัย ก๊กผล, 2506- | ขจิต จิตตเสวี, 2493-2556 | อภิญญา เลื่อนฉวี | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | จีรวัฒน์ เจริญสุข | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2012 646285] (1).

Open Library:
Krabūankān prachāthippatai læ kānsāng khwāmpentham thāng sangkhom : botrīan khō̜ng khwāmmaithaothīam læ khwāmlư̄amlam nai kānkhaothưng læ dairap prayōt čhāk khrōngkān sawatdikān sangkhom læ khrōngkān kānchūailư̄a kasēttrakō̜n / กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thanaphan Laiprakō̜psap. Sathāban Phra Pokklao. by ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ก46 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445 .ก46 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
Krabūankān santiphāp nai Rawandā / กระบวนการสันติภาพในรวันดา / ชลัท ประเทืองรัตนา.

Chalat Prathư̄angrattanā. Sathāban Phra Pokklao. by ชลัท ประเทืองรัตนา | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 688956] (2).

Open Library:
Krabūankān santiphāp ʻAilǣn Nư̄a Saha Rātchaʻānāčhak / กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร / เมธัส อนุวัตรอุดม.

Methas ʻAnuwatʻudom. Sathāban Phra Pokklao. by เมธัส อนุวัตรอุดม | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 688978] (2).

Open Library:
Kānkračhāi ʻamnāt læ prachāthipatai nai prathēt Thai / การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชย.

Wuthisān Tanchai. Sathāban Phrapokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānchai læ khō̜khonphop phư̄a nam pai sū kānkǣkhai phœ̄mtœ̄m ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2540 / การใช้และข้อค้นพบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สถาบันพระปกเกล้า.

Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sathāban, 2550 [2007] Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2007 636001] (1).

Open Library:
Kānbanyāi phisēt thō̜t botrīan kānkhlīkhlāi wikrittikān thāng kānmư̄ang sū kanpatirūp prathēt nai rabō̜p prachāthipatai : kō̜ranī sưksā kānrāng ratthammanūn khō̜ng tāngprathēt / การบรรยายพิเศษถอดบทเรียน การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ / สถาบันพระปกเกล้า.

Sathāban Phrapokklao. by สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558 [2015]Other title: Kānkhlīkhlāi wikrittikān thāng kānmư̄ang sū kanpatirūp prathēt nai rabō̜p prachāthipatai : kō̜ranī sưksā kānrāng ratthammanūn khō̜ng tāngprathēt Other title: การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān ngān phāk rat kap kānsāng thammāphibān / การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล / ปธาน สุวรรณมงคล.

Pathān Suwannamongkhon. Sathāban Phra Pokklao. by ปธาน สุวรรณมงคล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JF 2015 648559] (1).

Open Library:
Kānpokkhrǭng thō̜ngthin nai Prathēt Sahaphantharat Bēnyīam / การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Nō̜ranit Sētthabut, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JN6165 .น43 2558] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JN6165 .น43 2558] (1).

Open Library:
Kānphatthanā thī yưt phư̄nthī pen lak = Area-based development approach / การพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก = Area-based development approach / ผู้เขียน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาธิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; บรรณาธิการ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ และ ถวิลวดี บุรีกุล ; จัดทำรูปเล่ม พิพัฒน์ มากกำเหนิด.

ʻAphinan Sư̄thānuwong. Thawinwadī Burīkun. Phipat Mākkamnœ̄t. Saphā Khapkhlư̄an Kanpatirūp Prathēt. Khana Kammāthikān Khapkhlư̄an Kanpatirū Prathēt Dānkānbō̜rihān Rātchakān Phǣndin. Khana ʻAnukammāthikān Khapkhlư̄an Kanpatirū Thammāthibān Prasitthiphāp læ Kānphatthanā Bukkhalākō̜n Phākrat. Sathāban Phrapokklao. by อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ | ถวิลวดี บุรีกุล | พิพัฒน์ มากกำเหนิด | สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน | คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาธิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Other title: Area-based development approach.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2017 682737] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 682737] (1).

Open Library:
Kānmīsūanrūam thāng kānmư̄ang dōi trong khō̜ng prachāchon nai krabūankān nitibanyat : botrīan čhāk kānkhaochư̄ sanœ̄ rāng phrarātchabanyat wādūai kānkhaochư̄ sanœ̄ kotmāi Phō̜.Sō̜. . . . / การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... / ปัทมา สูบกำปัง.

Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (1).

Open Library:
kānmư̄ang Thai rūamsamai / การเมืองไทยร่วมสมัย / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

Bundit Čhanrōtčhanakit. Sathāban Phrapokklao. by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745 .บ58 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .บ58 2560] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .บ58 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745 .บ58 2560] (2). Checked out (3).

Open Library:
Kānrapfang khwāmkhithen khō̜ng phū thī ʻāt kīeokhō̜ng kap rāng kotmāi nai krabūankān čhattham rāng phrarātchabanyat phāinai fāi bō̜rihān : rāingān kānsưksā chabap sombūn khrōngkān wičhai / การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายในกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติภายในฝ่ายบริหาร : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย ปกรณ์ นิลประพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pakorn Ninprapan. Sathāban Phrapokklao. by ปกรณ์ นิลประพันธ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2551 [2008]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānsưksā krabūankān sanhā samāchik wutthisaphā : tām botbanyat thī kamnot nai ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2550 / การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา : ตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / มานวิภา อินทรทัต, ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ.

Mānwiiphā ʻIntharathat Prīchāyān Wongarun. Sathāban Phra Pokklao by มานวิภา อินทรทัต | ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 662953] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2015 662953] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 662953] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JQ 2015 662953] (1).

Open Library:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / รักฎา เมธีโภคพงษ์

by รักฎา เมธีโภคพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Other title: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จังหวัดเชียงใหม่.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2011 636636] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)