Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi kīeokap khō̜mphiutœ̄ / กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / สุเนติ คงเทพ.

Suneti Kongthep. by สุเนติ คงเทพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Mangkūt Dičhitō̜nphrēt Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มังกู๊ด ดิจิตอลเพรส จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā māttrā 192 : lakkān thāng thritsadī læ phākpatibat / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 : หลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / โดย สุเนติ คงเทพ.

Suneti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 641117] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 641117] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 641117] (5). Checked out (1).

Open Library:
การป้องกันในเคหสถาน / โดย สุเนติ คงเทพ.

by สุเนติ คงเทพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต. Other title: Domicile defense.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2013 616709] (1). Checked out (2).

Open Library:
ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษาการเอาไปซึ่งพลังงาน / โดย สุเนติ คงเทพ.

by สุเนติ คงเทพ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5217 .ส73] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K5217 .ส73] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5217 .ส73] (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi kīeokap khō̜mphiutœ̄ / คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / สุเนติ คงเทพ.

Suneti Kongthep. by สุเนติ คงเทพ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching čhamkat, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 663734] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 663734] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Pāmai Phō̜.Sō̜. 2484 (chabap mai somboon) / คำอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับใหม่สมบูรณ์) / โดย สุเนติ คงเทพ, นันทชัย รักษ์จินดา.

Suneti Khongthēp. Nanthachai Rakjindā. by สุเนติ คงเทพ | นันทชัย รักษ์จินดา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bandit ʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, [2557?] [2014?]Other title: Khamʻathibāi kotmāi pāmai Phō̜.Sō̜. 2484 (chabap somboon) Other title: คำอธิบายกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับสมบูรณ์).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 631228] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 631228] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 631228] (2).

Open Library:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Pāmai Phutthasakkarāt 2484 (chabap mai somboon) (kǣkhai mai tām prakāt Khanaraksā Khwāmsangop hǣng Chāt chabap thī 106/2557) / คำอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับใหม่สมบูรณ์) (แก้ไขใหม่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557) / โดย สุเนติ คงเทพ, นันทชัย รักษ์จินดา.

Suneti Khongthēp. Nanthachai Rakjindā. by สุเนติ คงเทพ | นันทชัย รักษ์จินดา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bandit ʻAksō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi kotmāi pāmai Phutthasakkarāt 2484 chabap somboon Other title: Phrarātchabanyat Pāmai Phutthasakkarāt 2484 Other title: ʻAthibāi kotmāi pāmai Other title: คำอธิบายกฎหมายป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ฉบับสมบูรณ์ | พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 | อธิบายกฎหมายป่าไม้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661528] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661528] (3).

Open Library:
Thō̜tkhwām Code & Decode pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng, pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā, phrō̜m Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng (chabap thī 26), Phō̜. Sō̜. 2557 (kāndamnœ̄n khadī bǣp klum) / ถอดความ Code & Decode ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2557 (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) / สุเนติ คงเทพ.

Sunēti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Other title: Code & Decode pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng, pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Code & decode ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 646849] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 646849] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 646849] (4).

Open Library:
Thō̜tkhwām Code & Decode Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng (chabap thī 26), Phō̜. Sō̜. 2558 (kāndamnœ̄n khadī bǣp klum) / ถอดความ Code & Decode พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) / สุเนติ คงเทพ.

Sunēti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652438] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 652438] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 652438] (5).

Open Library:
ประมวลกฎหมายอาญา แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 : ฉบับแยกองค์ประกอบความผิด อ่านง่าย จำง่าย และเข้าใจง่าย ระบุมาตราที่เคยออกข้อสอบเนติบัณฑิต / สุเนติ คงเทพ.

by สุเนติ คงเทพ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: สุราษฎร์ธานี : สุเนติ คงเทพ, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส737] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3800 .ส737] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ส737] (2).

Open Library:
Rō̜kān longthōt : phāktritsadī læ phākpatibat / รอการลงโทษ : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / สุเนติ คงเทพ.

Suneti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 641132] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 641132] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 641132] (4). Checked out (1).

Open Library:
ʻAthibāi kotmāi pāsangūan hǣng chāt / อธิบายกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ / สุเนติ คงเทพ และ นันทชัย รักษ์จินดา.

Suneti Kongthep. Nanthachai Rakčhindā. by สุเนติ คงเทพ | นันทชัย รักษ์จินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Mangkūt Dičhitō̜nphrēt Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มังกู๊ด ดิจิตอลเพรส จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3054 .ส73 2561] (1).

Open Library:
ʻAthibāi lak kotmāi ʻutthayān hǣng chāt læ lak kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kānpatibatngān dān ʻutthayān læ pāmai / อธิบายหลักกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านอุทยานและป่าไม้ / โดย สุเนติ คงเทพ

Sunēti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bunditʻaksō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 669249] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 669249] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)