Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānpramœ̄nphon tūa chī wat tām kham raprō̜ng kānpatibat rātchakān khō̜ng Krom Prachāsamphan pračham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2557 : tūa chī wat thī 1.2 rō̜ila khwāmphưngphō̜čhai khō̜ng phūfang rāikān witthayu khō̜ng Krom Prachāsamphan : rāingān wičhai / การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ : รายงานวิจัย / โดย คณะที่ปรึกษา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai by ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Phrưttikam læ khwāmphưngphō̜čhai phūrapfang rāikān Witthayu Kračhāi Sīang hǣng Prathēt Thai Krom Prachāsamphan Other title: พฤติกรรมและความพึงพอใจผู้รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 645198] (1).

Open Library:
Kānphatthanā bukkhalākō̜n læ phalittaphāp bukkhalākō̜n phư̄a rō̜ngrap kānpœ̄t sērī ʻĀsīan : khrōngkān wičhai / การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน : โครงการวิจัย / หัวหน้าโครงการ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ; นักวิจัย โสตถิธร มัลลิกะมาส ... [และคนอื่น ๆ].

Phatcharāwalai Wongbunsin. Sōtthithō̜n Manlikamāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by พัชราวลัย วงศ์บุญสิน | โสตถิธร มัลลิกะมาส | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Khrōngkān kānphatthanā bukkhalākō̜n læ phalittaphāp bukkhalākō̜n phư̄a rō̜ngrap kānpœ̄t sērī ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn ( Final report) Other title: โครงการการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .พ496 2555] (1).

Open Library:
Kānphatthanā bukkhalākō̜n læ phalittaphāp bukkhalākō̜n phư̄a rō̜ngrap kānpœ̄t sērī ʻĀsīan / การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ.

Phatcharāwalai Wongbunsin. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by พัชราวลัย วงศ์บุญสิน | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .พ496 2556] (1).

Open Library:
Kānphatthanā phư̄a kāntittām læ pramœ̄nphon tonbǣp saphāpwǣtlō̜m thī mo̜som kap kānchai chīwit khō̜ng phū sūngʻāyu yāng mī khunnaphāp = The development of monitoring and evaluation appropriate environment for quality living of the Thai elderly : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การพัฒนาเพื่อการติดตามและประเมินผลต้นแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ = The development of monitoring and evaluation appropriate environment for quality living of the Thai elderly : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Trairat Čhāruthat.. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by ไตรรัตน์ จารุทัศน์ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Development of monitoring and evaluation appropriate environment for quality living of the Thai elderly.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA7195.ผ7 ก643 2556] (1).

Open Library:
Kānsưksā kānbō̜rihān čhatkān khrōngkān phatthanā rabop sārasonthēt thīdin phư̄a kānbō̜rihān čhatkān rabop thīdin (chūang khayāi kāndamnœ̄n ngān tām tonbǣp... ) : rāingān chabap sombūn / การศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Krom Thīdin. by ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรมที่ดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Thīdin, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมที่ดิน, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD108.15 .ก64 2548] (1).

Open Library:
Kānsưksā læ phatthanā nayōbāi khrư̄angmư̄ læ tonbǣp thīyūʻāsai samrap phūsūngʻāyu læ thupphonlaphāp = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : rāingān chabap sombūn / การศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Trairat Jarutach. Sūn Bǭrikān Wichākān hǣng Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by ไตรรัตน์ จารุทัศน์ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, [2553?] [2010?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2553?] [2010?]Other title: Study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA2545.ก3 ก64 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA2545.ก3 ก64 2553] (2).

Open Library:
Kānsưksā læ phatthanā nayōbāi khrư̄angmư̄ læ tonbǣp thīyūʻāsai samrap phūsūngʻāyu læ thupphonlaphāp = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : rāingān sarup phāprūam samrap phūbō̜rihān chabap phāsā Thai / การศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : รายงานสรุปภาพรวมสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Trairat Jarutach. Sūn Bǭrikān Wichākān hǣng Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by ไตรรัตน์ จารุทัศน์ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, [2553?] [2010?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2553?] [2010?]Other title: Study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA2545.ก3 ก642 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2010 635509] (1).

Open Library:
Kānsưksā wičhai nǣothāng læ māttrakān songsœ̄m kānmīngāntham nai phūsūng'āyu : rāingān sarup samrap phūbō̜rihān (Executive summary report) / การศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทำในผู้สูงอายุุ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary report) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 664812] (1).

Open Library:
Khūmư̄ phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai phư̄a khwāmyū sabāi : kō̜ranī chumchon kasēt rimnam. Lem thī 1/2, Radap : bān / คู่มือเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่สบาย : กรณีชุมชนเกษตรริมน้ำ. เล่มที่ 1/2, ระดับ : บ้าน / การเคหะแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; กองบรรณาธิการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kundoldibya Panitchpakdi. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | การเคหะแห่งชาติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai rūam kap Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: NA7435.ก1 ค74 2560] (1).

Open Library:
Khūmư̄ phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai phư̄a khwāmyū sabāi : kō̜ranī chumchon kasēt rim nam. Lem thī 2/2, Radap : chumchon / คู่มือเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่สบาย : กรณีชุมชนเกษตรริมน้ำ. เล่มที่ 2/2, ระดับ : ชุมชน / การเคหะแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; กองบรรณาธิการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kundoldibya Panitchpakdi. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | การเคหะแห่งชาติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai rūam kapSūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: NA9256.6.ก1 ค74 2560] (1).

Open Library:
Khrōngkān kānčhattham khrư̄angmư̄ thāng kotmāi nai kānfư̄nfū mư̄ang samrap prathēt Thai : Rāingān chabap sombūn/ โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฎหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้ดำเนินการวิจัย นพนันท์ ตาปนานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้วิจัยด้านกฎหมาย ; อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้วิจัยด้านผังเมือง ; กรณ์พงศ์ ทองศรี, เศรษฐวรรณ เลิศมณีทวีทรัยพ์ ผู้ช่วยวิจัย.

Nopnan Tapananont. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by นพนันท์ ตาปนานนท์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | กรณ์พงศ์ ทองศรี | เศรษฐวรรณ เลิศมณีทวีทรัพย์ | การเคหะแห่งชาติ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT178.ท9 น33 2553] (1).

Open Library:
Khrōngkān kānphœ̄m ʻōkāt kānsongʻō̜k sinkhā ʻanyamanī læ khrư̄angpradap Thai phāi tai Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan : rāingān chabap Somboon / โครงการการเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Chula Unisearch, Chulalongkorn University. Gem and Jewelry Institute of Thailand. by ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Sathāban Wičhai læ Phatthanā ʻAnyamanī læ Khrư̄angpradap Hǣng Chāt (ʻOngkān Mahāchon), [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: IND HD 2014 629641] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: IND HD 2014 629641] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 629641] (2).

Open Library:
Krōngkān čhattham phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam phūmiphāk raya thī 4 : phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam chāidǣn : bot sarup phūbō̜rihān (executive summary) / โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 4 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน : บทสรุปผู้บริหาร (executive summary) / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [ทีมวิจัย ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการ ; วิโรจน์ มโนพิโมกข์ ... [และคนอื่น ๆ] = [Regional industrial development action plan project phase 4 : border industries development action plan : (executive summary) / Chula Unisearch, Chulalongkorn University ; [research team wičhai Sirichēt Sangkhamān, head of the project ; Wirote Manopimoke ... [et al.]].

Sūn Bǭrikān Wichākān hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by ศิริเชษฐ์ สังขะมาน | Sirichet Sangkaman | วิโรจน์ มโนพิโมกข์ | Wirote Manopimoke | Chulalongkorn University. Chula Unisearch | Thailand. Office of Industrial Economics | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554 [2011]Other title: Phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam phūmiphāk raya thī 4 : phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam chāidǣn : bot sarup phūbō̜rihān (executive summary) Other title: Regional industrial development action plan project phase 4 : border industries development action plan : (executive summary) | แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 4 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน : บทสรุปผู้บริหาร (executive summary).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445.ฮ7ห3 ศ6455 2554] (1).

Open Library:
Krōngkān čhattham phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam phūmiphāk raya thī 4 : phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam chāidǣn : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 4 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / ทีมวิจัย ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการ ; วิโรจน์ มโนพิโมกข์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sirichēt Sangkhamān. Wirōt Manōphimōk. Sūn Bǭrikān Wichākān hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by ศิริเชษฐ์ สังขะมาน | วิโรจน์ มโนพิโมกข์ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554 [2011]Other title: Phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam phūmiphāk raya thī 4 : phǣn patibatkān phatthanā ʻutsāhakam chāidǣn : rāingān chabap sombūn (final report) Other title: แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 4 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445.ฮ7ห3 ศ646 2554] (1).

Open Library:
Khrōngkān čhattham yutthasāt kānphatthanā ʻutsāhakam Thai nai phư̄nthī chāifang thalē ʻAndāman phư̄a chư̄amyōng prathēt phư̄anbān : rāingān chabap somboon (Final report) / โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / [คณะทีมวิจัย ณรงค์ เพชรประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ]].

Narong Phetprasœ̄t. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Yutthasāt kānphatthanā ʻutsāhakam Thai nai chāifang thalē ʻAndāman phư̄a chư̄amyōng prathēt phư̄anbān : rāingān chabap somboon (Final report) Other title: Khrōngkān čhattham yutthasāt kānphatthanā ʻutsāhakam Thai nai chāifang thalē ʻAndāman phư̄a chư̄amyōng prathēt phư̄anbān : rāingān chabap somboon (Final report) Other title: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) | โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ค9356 2556] (1).

Open Library:
Khrōngkān čhattham yutthasāt kānphatthanā ʻutsāhakam Thai nai phư̄nthī chāifang thalē ʻAndāman phư̄a chư̄amyōng prathēt phư̄anbān : rāingān phāk phanūak (Appendix report) / โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน : รายงานภาคผนวก (Appendix report) / [คณะทีมวิจัย ณรงค์ เพชรประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ]].

Narong Phetprasœ̄t. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Yutthasāt kānphatthanā ʻutsāhakam Thai nai chāifang thalē ʻAndāman phư̄a chư̄amyōng prathēt phư̄anbān : rāingān phāk phanūak (Appendix report) Other title: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน : รายงานภาคผนวก (Appendix report).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ค9357 2556] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)