ผลการค้นหาของคุณมี 17 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสกลนคร : , ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ : รายงานการวิจัย / โดย วรรณภา ศรีธัญรัตน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2553 . ก-ณ, 318 หน้า : , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ผู้สนับสนุนทุนวิจัย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HV1484.ท95ส1 ว44 2553] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HV1484.ท95ส1 ว44 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HV1484.ท95ส1 ว44 2553] (2),

ห้องสมุด:
การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2541 . ก-ฌ, 161 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .ผ523 2541] (1),

ห้องสมุด:
การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2548 . ก-ซ, 104 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY152 .ผ523] (1),

ห้องสมุด:
การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ : , จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554 . ก-ญ, 174 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2550. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [MED WY 2011 621726] (1),

ห้องสมุด:
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : , การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 . ก-ฒ, 258 หน้า : , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล. 2549. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .ผ524 2561] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549 . ก-ฐ, 232 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .ผ524] (5),

ห้องสมุด:
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : , การนำใช้ / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554 . ก-ฑ, 290 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [MED WY 2011 604925] (1), Nongyao Chaiseri Library Shelving Cart [WY152 .ผ524 2554] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY152 .ผ524 2554] (6),

ห้องสมุด:
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : , การนำใช้ / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2555 . ก-ฑ, 290 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Shelving Cart [WY152 .ผ524 2555] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY152 .ผ524 2555] (1),

ห้องสมุด:
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : , การนำใช้ / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 . ก-ฑ, 290 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY152 .ผ524 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: [ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 . ก-ฐ, 393 หน้า : , รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY152.5 .ผ523] (3),

ห้องสมุด:
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: [ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 . ก-ฐ, 393 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY152.5 .ผ523 2549] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุและครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = , The experience of chronic illness of the elderly and families in Northeast, Thailand : รายงานการวิจัย / โดย วรรณภา ศรีธัญรัตน์. การพิมพ์: [ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 . ก-น, 239 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WT30 .ว444] (3),

ห้องสมุด:
การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย / โดย วรรณภา ศรีธัญรัตน์. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2545 . ก-ญ, 136 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WT31 .ว443] (4),

ห้องสมุด:
นิยามคำสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ ในบริบทของชุมชนเทศบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: [ขอนแก่น] : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553 . 82 หน้า. , หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย โครงการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสกลนคร ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HV 2010 664876] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา / โดย วรรณภา ศรีธัญรัตน์. การพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2545 . 32 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [224/2552] (3),

ห้องสมุด:
ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศออสเตรเลีย / โดย วรรณภา ศรีธัญรัตน์. การพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2545 . 25 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [DOC 2002 525052] (3),

ห้องสมุด:
ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศอังกฤษ / โดย วรรณภา ศรีธัญรัตน์. การพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2545 . 26 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [223/2552] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455