ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 13 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กว่าจะเป็น 14 ตุลา โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2546 . 1 ตลับ (123 นาที) : , วีเอชเอส. | การบรรยายเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตของผู้อภิปรายเรื่อง "ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516)" | หลังจบการบรรยายมีการเดี่ยวเปียโนโดย ปราชญ์ จันวินิจ (แชมป์เปียโนอาเชียน) 1/2 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : , ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516) = Towards Oct. 14th uprising : the cultural politics of student and intellectual movements under military dictatorship in Thailand (B.E. 2506-2516) / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 . 12, 451 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [LB3610 .ป44] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LB3610 .ป44] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),

ห้องสมุด:
การเมืองวัฒนธรรมไทย : , ว่าด้วย ความทรงจำ วาทกรรม อำนาจ / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 . 16, 300 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1749.ก15 ป44 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [PLSC JQ 2015 656666] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JQ 2015 656666] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง : , วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย /   การพิมพ์: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555 . 243 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1749.ก5 ก626 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1749.ก5 ก626 2555] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1749.ก5 ก626 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1749.ก5 ก626 2555] (7),

ห้องสมุด:
ครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน / โดย ลิขิต ธีรเวคิน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 315 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745 .ล629 2560] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .ล629 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745 .ล629 2560] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : , รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 . 16, 469 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JC 2015 646236] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JC 2015 646236] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JC 2015 646236] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JC 2015 646236] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 . 141 หน้า : , วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2542. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 1999 660049] (1),

ห้องสมุด:
ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2559 . 23, 226 หน้า : , จัดพิมพ์ในวาระ 100 ปี ชาตกาลป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2559) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SOCY HN 2016 662801] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HN 2016 662801] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HN 2016 662801] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : , สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 . 64 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JS7153.73 .ป462 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JS7153.73 .ป462 2559] (2),

ห้องสมุด:
เลือกตั้งไม่นองเลือด : , ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 = [The not-so bloody election : violence, democracy and the historic July 3, 2011 election] / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 . 144 หน้า : , งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1749.ก5 ป375 2556] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [JQ1749.ก5 ป375 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JQ 2013 617666] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : , การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 . 25, 609 หน้า : , แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516). รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LB3610 .ป4414] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [LB3610 .ป4414] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [EDUC LB 2005 456554] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [LB3610 .ป4414] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [LB3610 .ป4414] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [LB3610 .ป4414] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LB3610 .ป4414] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : , การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 . 31, 542 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [EDUC LB 2013 620432] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [LB3610 .ป4414 2556] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [EDUC LB 2013 620432] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
โลกกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : , บทสำรวจ วิเคราะห์ และทัศนะวิจารณ์ของชาวโลก / โดย สมบัติ จันทรวงศ์. | Sombat Chantornvong. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 . ก-ฒ, 586 หน้า. , งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS582.7 .ส43 2550] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455