Your search returned 100 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khō̜bangkhap kānprachum Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2557 / ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 / [คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ] ; จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klum Ngānkānphim, Samnak Kānphim, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2014 641350] (1).

Open Library:
Khō̜bangkhap kānprachum Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2560 / ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 / [คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ] ; จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klum Ngānkānphim, Samnak Kānphim, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2017 693590] (1).

Open Library:
Datchanī kotmāi Thai čhamnǣk tām mūat ʻaksō̜n kō̜ - hō̜ / ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามหมวดอักษร ก-ฮ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2014 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633611] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT10 2557ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633611] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633611] (2).

Open Library:
Datchanī sāraban kotmāi Thai (čhamnǣk tām phū raksākān tām kotmāi) / ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จำแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย) / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2014 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633317] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT10 2557] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633317] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633317] (1).

Open Library:
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา / นัฑ ผาสุข ; ผู้ตรวจเนื้อหา อาษา เมฆสวรรค์.

by นัฑ ผาสุข | อาษา เมฆสวรรค์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1747.7 .น63] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1747.7 .น63] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1747.7 .น63] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi kānbō̜rihān rātchakān fāi Ratthasaphā. (Lem 1) / ประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา. (เล่ม 1) / จัดทำโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kānphim, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JQ1747.9.ล7 ป46 2557 ล. 1] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi kānbō̜rihān rātchakān fāi Ratthasaphā. (Lem 2) / ประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา. (เล่ม 2) / จัดทำโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kānphim, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JQ1747.9.ล7 ป46 2557 ล. 2] (1).

Open Library:
Pramūan Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai. lem 1, Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2475-2517 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap / ประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 1, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Other title: Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2475-2517 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap Other title: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633371] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2064 2557 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633371] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633371] (2).

Open Library:
Pramūan Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai. lem 2, Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2519-2550 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap / ประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 2, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519-2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Other title: Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2519-2550 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap Other title: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519-2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633377] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2064 2557 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633377] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633377] (2).

Open Library:
ประมวลหลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล / จัดทำโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ...[และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2547Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Phrarātchakamnot Kō̜ngthun Songsœ̄m Kānprakan Phai Phibat Phō̜.Sō̜. 2555 ; Phrarātchakamnot Kānhai khwām Chūailư̄a thāng Kānngœ̄n kǣ Phūthī dai rap Khwāmsīahāi čhāk ʻUthokkaphai Phō̜.Sō̜. 2555 ; Phrarātchakamnot hai ʻAmnāt Krasūang Kānkhlang Kū Ngœ̄n phư̄a Kānwāng Rabop Bō̜rihān Čhatkān Nam læ Aāng ʻAnākhot Prathēt Phō̜.Sō̜. 2555 ; Phrarātchakamnot Prapprung Kānbō̜rihān Nī Ngœ̄nkū thī Krasūang Kānkhlang Kū phư̄a Chūailư̄a Kō̜ngthun phư̄a Kānfư̄nfū læ Phatthanā Rabop Sathāban Kānngœ̄n Phō̜.Sō̜. 2555 : ǂb phrō̜m sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā / phrō̜m sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā / พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 : พร้อมสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 633389] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 633389] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 633389] (2).

Open Library:
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐสภา / จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3709.ก352548ก4 2548] (1).

Open Library:
Phrarātchakamnot hai ʻAmnāt Krasūang Kānkhlang Kū Ngœ̄n phư̄a Fư̄nfū læ Sœ̄msāng Khwāmmankhong thāng Sētthakit Phō̜.Sō̜. 2552 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā / พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2010 633573] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2010 633573] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2010 633573] (1).

Open Library:
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่นๆ].

by นัฑ ผาสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT940.ก312547 พ464] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT940.ก312547 พ464] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Kānklap pen Phūprakanton Phō̜.Sō̜. 2554 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā / พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2011 633489] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2011 633489] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 633489] (2).

Open Library:
Phrarātchabanyat kānklap pai chai sit nai bamnet bamnān tām Phrarātchabanyat Bamnet Bamnān Khārātchakān Phō̜.Sō̜. 2494 Phō̜.Sō̜. 2557 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kāntrā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt / พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / [จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ; นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่นๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Klum Ngān Phatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2978.4 .พ467 2557] (1).

Open Library:
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3143.ก312551ก4 2551] (1).

Open Library:
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT956 .พ46] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT956 .พ46] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT956 .พ46] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Kānthamngān khō̜ng Khontāngdāo Phō̜.Sō̜. 2551 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt / พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2010 633592] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2010 633592] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2010 633592] (2).

Open Library:
Phrarātchabanyat Kānbō̜rihānrātchakān Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai Phō̜.Sō̜. 2553 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng Ratthasaphā / พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2011 633536] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2011 633536] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 633536] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)