Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Čho̜ khō̜sō̜p wichā khwāmrō̜prū khrū phūchūai khrū SǭPhǭThǭ. khrū Kō̜Thō̜Mō̜ / เจาะข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ครูกทม / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center.

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Dœ Bēt Sentœ̄ ʻIntœ̄krup Čhamkat, [2559?] [2016?] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, [2559?] [2016?]Other title: Čho̜ khō̜sō̜p khrū phūchūai khwāmrō̜prū Other title: Čho̜ khō̜sō̜p khrū khwāmrō̜prū Other title: เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ | เจาะข้อสอบ ครู ความรอบรู้.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄+khō̜sō̜p Nakwichākānsưksā Kō̜Thō̜Mō̜. / คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการศึกษา กทม. / [รวบรวมและเรียงเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Dœ Bēt Sentœ̄ ʻIntœ̄krup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : เดอะ เบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsǭp Nakwichākānsưksā Kō̜Thō̜Mō̜. Other title: คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา กทม..Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: EDUC LC 2014 629539 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p nakwichākān prachāsamphan 3 / คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsō̜p nakwichākān prachāsamphan 3 Sūanthō̜ngthin Other title: คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 629750 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p pō̜ngkan læ banthao sāthāranaphai 1-2 Sūanthō̜ngthin /c [rūaprūam læ rīaprīang dōi Fāiwichākān Sathāban The Best Center]. คู่มือเตรียมสอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ส่วนท้องถิ่น / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄sō̜p čhaophanakngān/čhaonāthī pō̜ngkan læ banthao sāthāranaphai 1-2 Sūanthō̜ngthin Other title: คู่มือสอบเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 629719 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄+khō̜sō̜p čhaophanakngān sanphākō̜n patibatngān / คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน / [รวบรวมและเรียงเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Dœ Bēt Sentœ̄ ʻIntœ̄krup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : เดอะ เบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsǭp čhaophanakngān sanphākō̜n patibatngān Other title: คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 629492 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p nakwichākān thīdin patibatkān / คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ sō̜p nakwichākān thīdin patibatkān phāk khwāmrū khwāmsāmāt thī chai chapho̜ tamnǣng (phāk Khō̜.) Other title: คู่มือสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.).Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 629826 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p Krungthēpmahānakhō̜n (tamnǣng naksapphayākō̜n bukkhon) / คู่มือเตรียมสอบกรุงเทพมหานคร (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล) / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄+khō̜sō̜p naksapphayākō̜n bukkhon Kō̜Thō̜Mō̜. Other title: คู่มือ+ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กทม..Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: COMM HF 2014 629776 (1).

ห้องสมุด:
Čho̜kro̜ khō̜sō̜p sūanthō̜ngthin / เจาะเกราะข้อสอบส่วนท้องถิ่น / [รวบรวมและเรียงเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Čho̜kro̜ khō̜sō̜p sūanthō̜ngthin khwāmrū khwāmsāmāt thūapai Other title: เจาะเกราะข้อสอบส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JC 2014 629566 (1).

ห้องสมุด:
Čho̜ khō̜sō̜p phāk Kō̜ læ rūam Pō̜.Rō̜.Bō̜. kotmāi thō̜ngthin / เจาะข้อสอบ ภาค ก และรวม พ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Čho̜ khō̜sō̜p Sūan thō̜̄̄ngthin radap 1-2-3 Ō̜Bō̜Thō̜., Ō̜Bō̜Čhō̜. thētsabān phāk Kō̜. læ phāk rabīap kotmāi Other title: เจาะข้อสอบ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 อบต., อบจ. เทศบาล ภาค ก. และภาคระเบียบกฎหมาย.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 629842 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄+khō̜sō̜p nakwichākānkhlang (Krombanchīklāng) / คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการคลัง (กรมบัญชีกลาง) / [รวบรวมและเรียงเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FIN HJ 2014 629579 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄+khō̜sō̜p čhaophanakngān thurakān patibatngān Kromsanphākō̜n / คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsō̜p čhaophanakngān thurakān patibatngān Kromsanphākō̜n Other title: คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 629661 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄+khō̜sō̜p nakčhatkān ngān thūapai (Krom Banchīklāng) / คู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป (กรมบัญชีกลาง) / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄+khō̜sō̜p nakčhatkān ngān thūapai patibatkān Krom Banchīklāng Other title: คู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 629786 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p nāisip tamrūat sāi ʻamnūaikān læ sanapsanun / คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsō̜p nāisip tamrūat sāi ʻamnūaikān læ sanapsanun wut Mō̜. 6 rư̄ thīapthao Other title: คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HV 2014 643549 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p phāk khwāmrū khwāmsāmāt chapho̜ thī chai chapho̜ tamnǣng bukkhalākō̜n 3 ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin / คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง บุคลากร 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ sō̜p bukkhalākō̜n 3 Kānpokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin Other title: คู่มือสอบบุคลากร 3 การปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 629792 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄sō̜p čhaonāthī pokkhrō̜ng patibatngān (Kromkānpokkhrō̜ng) /c [rūaprūam læ rīaprīang dōi Fāiwichākān Sathāban The Best Center]. คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (กรมการปกครอง) / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄+khō̜sō̜p čhaonāthī pokkhrō̜ng patibatngān Kromkānpokkhrō̜ng Other title: คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 629687 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄+khō̜sō̜p čhaophanakngān/čhaonāthī phatsadu 1-2 Sūanthō̜ngthin / คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2 ส่วนท้องถิ่น / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄+khō̜sō̜p čhaonāthī/čhaophanakngān phatsadu 1-2 Krom Kān pokkhrō̜ng Santhō̜ngthin Other title: คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 1-2 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JF 2014 629761 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p nakwichākān phatsadu 3/ čhaophanakngān 2 čhaonāthī phatsadu 1 Sūan Thō̜ngthin / คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ 3/เจ้าพนักงาน 2 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ส่วนท้องถิ่น / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsō̜p phatsadu 1-2-3 ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin Other title: คู่มือเตรียมสอบพัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JF 2014 629801 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p čhaophanakngān thētsakit 3 /c [rūaprūam læ rīaprīang dōi Fāiwichākān Sathāban The Best Center]. คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ 3 / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsō̜p čhaophanakngān thēsatkit 3 Sūanthō̜ngthin Other title: คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ 3 ส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 629671 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄+khō̜sō̜p čhatkep rāidai radap 1-2-3 (Sūan Thō̜ngthin) / คู่มือ+ข้อสอบ จัดเก็บรายได้ ระดับ 1-2-3 (ส่วนท้องถิ่น) / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄+khō̜sō̜p čhaonāthī/čhaophanakngān/nakwichākān čhatkep rāidai radap 1-2-3 Other title: คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ระดับ 1-2-3.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 629852 (1).

ห้องสมุด:
รวมข้อสอบปริญญาโท MBA Master of Business Administration / โดย อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบัน The Best Center.

by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Best Center Intergroup, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1118 .ร542 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544