Your search returned 20 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำนาทำไร่และทำสวน ประจำปี / กรมวิชาการ แผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท92น6 ร64 2535 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ประมง ประจำปี... / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2516-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท92ป4 ร64 2530 (9), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1486.ท92ป4 ร64 2560 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี / กองวิชาการและแผนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2524-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท92ล8 ร64 2529 (7).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำประมงและเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี... / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1486.ท92ป45 ร64 2546 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท92ป45 ร64 2535 (7).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินประจำปีของชุมนุมร้านสหกรณ์ / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2537-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3382.55.ก4 ร653 2536 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2537-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ร6635 2536 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร (ทั่วไป) ประจำปี / กองวิชาการและวางแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2527-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร64 2532 (12).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2537]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ร663 2536 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินประจำปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2537-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ร6624 2536 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินทุนประจำปี...ของการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ทุกประเภท และชุมนุมสหกรณ์ / ฝ่ายประมวลข้อมูล กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2535-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3382.55.ก4 ร65 2539-41 (6).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินประจำปีของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2536?]-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG2039.ท9 ร6626 2541 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ร6626 2535 (10). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร645293 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร645293 2549 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร645293 2549 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร (รูปพิเศษ) ประจำปี... / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2515-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร73 2532 (13).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. และสหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช. ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. งานวิเคราะห์และรายงานสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท92ก45 ร64 2533 (16).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2532-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3542.56 .ร64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.56 .ร64 2532 (14), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90530 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG162 2548 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG162 2548 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG162 2548 (5).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี / กองวิชาการและแผนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ร62 2536 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2013 37517 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG2039.ท9 ร62 2560 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร64529143 2550 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร64529143 2550 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรประจำปี / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2517-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร57 2518 ล. 3 (16), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90133 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร645288 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร645288 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร645288 2550 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ประเภทร้านค้า ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและวางแผน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2516-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3382.55.ก4 ร64 2530 (17), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90551 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2516-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร685 2515 ล. 1 (24), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90122 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร6452914 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร6452914 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร6452914 2550 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544