ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยา / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.พ25 พ383 2553 (1).

ห้องสมุด:
สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์ / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Material type: Text Text; Format: print Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5155 .พ465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5155 .พ465 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ34 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sangkhāthippatai : rabō̜p kānpokkhrō̜ng song / สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์ / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Phrakhrū Sōphonpariyatsuthī (Sībandō̜n Thirathommō) by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Edition: Phim khrang thī 2 (chabap prapprung mai) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phayao : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Charoen 'Aaksō̜n, 2556 [2013] Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2013 630985 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3435 2556 (1).

ห้องสมุด:
แปดเป็ง ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา / โดย พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [พะเยา] : ทุนจันทร์ตอง ไชยะวุฑฒิกุล เพื่อเอกสารตำราทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมพะเยา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 พ4625 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NB1912.พ7 พ4625 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NB1912.พ7 พ4625 2551 (1).

ห้องสมุด:
Phut tham kap kānbō̜rihān / พุทธธรรมกับการบริหาร / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Phrakhrū Sōphonpariyatsuthī (Sībandō̜n Thirathommō) by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phayao : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Charoen 'Aaksō̜n, 2558 [2015] Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2015 646135 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ343 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ343 2558 (3).

ห้องสมุด:
Sāraniphon Phutthasātbanthit pračham pī 2555 / สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555 / [มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย].

Phrathamkōsāčhān (Prayūn). Phra Sīkhamphīrayān. Phramahā Hansā Thammahāsō, Phramahā Kritsana Tarunō. Phramahā Wisit Thīrawangsō. Phramahā Thawī Mahāpanyō. ʻAdisak Thō̜ngbun. Phūnsap Kētwīraphong. Rawīrōt Sīkhamphā. Sōwit Bamrungphak. Pathomphong Thinbančhœ̄trit. Wanchai Phonlamư̄angdī. Samitthiphon Nētnimit. Phrakhrū Purimānurak (Prasit) Phra Suwanmēthāphō̜n (Khunthō̜ng) Phrakhrū Pariyatkittithamrong. Phrakhrū Sōphonpariyatsuthī (Sībandōn Thirathamō) Phrakhrū Siriratananuwat (Thawī) Phra Sō̜rawit ʻAphipanyō. Woravit Nithētsin. Kittithat Phakāthō̜ng. Patiphā Mahanthanāthibō̜dī. Chātchāi Pitakthanākhom. Samran Khansamrōng. Prayūn Suyačhai. ʻInthā Siriwan. Sutthipong Sīwichai. Siriwat Sīkhrư̄adong. Somnưk Sīnō̜k. Khanong Wangfāikǣo. Direk Nunklam. Bancha Champarak. Chawīwan Suwannāphā. Sanit Chaiwongkhot. Suchayā Sirithanphō̜n. Wanchai Suktām. Sonthiyān Raksāphakdee. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. by Dipti Mahanta | พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร), 2498- | พระศรีคัมภีรญาณ | พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2515- | พระมหากฤษณะ ตรุโณ | พระมหาวิศิต ธีรวํโส | พระมหาทวี มหาปญฺโญ | อดิศักด์ ทองบุญ | พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ | รวีโรจน์ ศรีคำภา | โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ | ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ | วันชัย พลเมืองดี | สมิทธิพล เนตรนิมิตร | พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์) | พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง) | พระครูปริยัติกิตติธำรง | พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) | พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี) | พระสรวิชญ์ อภิปญฺโย | วรวิทย์ นิเทศศิลป์ | กิตติทัศน์ ผกาทอง | ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี | ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม | สำราญ ขันสำโรง | ประยูร สุยะใจ | อินถา ศิริวรรณ | สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย | สิริวัฒน์ ศรีเครือดง | สมนึก ศรีนอก | คนอง วังฝายแก้ว | ดิเรก นุ่นกล่ำ | บัญชา จำปารักษ์ | ฉวีวรรณ สุวรรณาภา | สนิท ไชยวงศ์คต | สุชญา ศิริธัญภร | วันชัย สุขตาม | สนธิญาณ รักษาภักดี | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Mahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ552 .ก64 2555 (1).

ห้องสมุด:
Sāraniphon Phutthasātbanthit pračham pī 2557 / สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557 / [มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย].

Phra Phrombandit (Prayūn). Phra Thēp Pawaramēthī (Prasit). Phra Sīkhamphīrayān. Phra Thēppariyatmētī (Sarit). Phra Mētīthammāčhān (Prasān). Phra Mahā Hansā Thammahāsō, Phra Khrū Sirirattanānuwat (Thawī). Phra Mahākritsana Tarunō. Phra Khru Sōphonpariyatsuthī (Sībandō̜n Thirathommō). Phra Mahā Wisit Thīrawangsō. Phra Mahā Thawī Mahāpanyō (Lalong). Phra Mahā Sombūn Suthammō. ʻAdisak Thō̜ngbun. Chūsak Thipkēsō̜n. Sanit Chaiwongkhot. Chātchāi Pitakthanākhom. Phūnsap Kētwīraphong. Samitthiphon Nētnimit. Somsak Bunpū. Dirēk Nunklam. Rawīrōt Sīkhamphā. Banchā Čhampārak. Kritsanan Sǣngmāt. Man Sư̄asūngnœ̄n. Suchayā Sirithanyaphō̜n. Phra Suwanmēthāphō̜n (Khunthō̜ng) Phra Khrū Purimānurak (Prasit) Phra Mahā Sahat Thitasārō. Krīangsak Phlō̜isǣng. Somchai Sīnō̜k. Chawīwan Suwannāphā. Sutthipong Sīwichai. ʻInthā Siriwan. Sin Ngāmprakhōn. Samrān Khansamrōng. Wō̜rawit Nithētsin. ʻAdun Khonrǣng. Sāirung Bupphāphan. ʻAphitsadā Sīkhrư̄adong. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Kānsammanā thāng Wichākān Phutthasāt Bandit Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai) by พระพรหมบัณฑิต (ประยูร), 2498- | พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์) | พระศรีคัมภีรญาณ | พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์) | พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร) | พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2515- | พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี) | พระมหากฤษณะ ตรุโณ | พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) | พระมหาวิศิต ธีรวํโส | พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง) | พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม | อดิศักดิ์ ทองบุญ | ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร | สนิท ไชยวงษ์คต | ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม | พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ | สมิทธิพล เนตรนิมิตร | สมศักดิ์ บุญปู่ | ดิเรก นุ่นกล่ำ | รวีโรจน์ ศรีคำภา | บัญชา จำปารักษ์ | กฤษนันท์ แสงมาศ | มั่น เสือสูงเนิน | สุชญา ศิริธัญภร | พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง) | พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์) | พระมหาสหัส ฐิตสาโร | เกรียงศักดิ์ พลอยแสง | สมชัย ศรีนอก | ฉวีวรรณ สุวรรณาภา | สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย | อินถา ศิริวรรณ | สิน งามประโคน | สำราญ ขันสำโรง | วรวิทย์ นิเทศศิลป์ | อดุลย์ คนแรง | สายรุ้ง บุบผาพันธ์ | อภิษฎาข์ ศรีเครือดง | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | การสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตรบัณฑิต (2557 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Mahāwitthayālai, 2557 [2014] Publication: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ552 .ก64 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544