ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : ประกอบด้วย บำเหน็จบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด การนับเวลาราชการ สิทธิเรียกร้องและอายุความในการขอรับบำเหน็จบำนาญ การเสียสิทธิรับบำนาญ การตอบข้อหารือส่วนราชการต่างๆ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3526.ก33 2552 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง].

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ส5 ค74 ล. 1 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1746.ฮ13ส5 ค74 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13ส5 ค74 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง].

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3527.5 .ก935 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3527.5 .ก935 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3527.5 .ก935 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3527.5 .ก935 2553 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2754.ก33 2552 (2).

ห้องสมุด:
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง].

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง, 2552 [2009]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4 .พ464 2552 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2978.4 .พ464 2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2978.4 .พ464 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4 .พ464 2552 (1).

ห้องสมุด:
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3526.ก33 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3526.ก33 2551 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3526.ก33 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3526.ก33 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง].

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4 .ค74 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ค74 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2978.4 .ค74 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4 .ค74 2553 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1139.ก33 2552 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2970 .ก938 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2970 .ก938 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2970 .ก938 2553 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbœ̄kčhāi ngœ̄n sawatdikān kīeokap kānsưksā khō̜ng but / คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง.

Thailand. Krom Banchī Klāng. Samnak Māttrathān Khātō̜pthǣn læ Sawatdikān. Thailand. Krom Banchī Klāng. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ phư̄a Čhamnāi. by กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ phư̄a Čhamnāi Krom Banchī klāng, Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1338 .ค74 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 643868 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1338 .ค74 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānpatibatngān dān khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī (chabap sombūn Phō̜.Sō̜. 2556) / คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2556) / สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง.

Thailand. Krom Banchī Klāng. Samnak Khwāmrapphit Thāng Phǣng. Thailand. Krom Banchī Klāng. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ phư̄a Čhamnāi. by กรมบัญชีกลาง. สำนักความรับผิดทางแพ่ง | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ phư̄a Čhamnāi Krom Banchī klāng, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790 .ค74 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 643878 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2013 643878 (1).

ห้องสมุด:
Rabīap Krasūang kānkhlang wādūai khāchaičhāi nai kān fưk ʻoprom læ kānčhat ngān læ kān prachum rawāng prathēt Phō̜.Sō̜. 2549 læ thī kǣkhai phœ̄mtœ̄m / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง]

Krom banchī klāng. Khana kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi. Kō̜ngthun sawatdikān krom banchī klāng. by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย | กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi Krom banchī klāng, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3526.ก33 2553 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ khō̜ hārư̄ kān winitchai panhā kīeokap kān patibat tām rabīap Samnak Nāyokratthamontrī wādūai kān phatsadu : khō̜ hārư̄ kān patibat tām rabīap Samnak Nāyokratthamontrī wādūai kān phatsadu Phō̜.Sō̜. 2535 læ thī kǣkhai phœ̄mtœ̄m Khō̜ hārư̄ kān patibat tām rabīap Samnak Nāyokratthamontrī wādūai kān phatsadu dūai withīkān thāng ʻilēkthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2549 Khō̜ hārư̄ lak kēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng khō̜ng thāng rātchakān Pramūan rabīap/nangsư̄wīan thī kīeokhō̜ng kap kān phatsadu / คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ : ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อหารือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ประมวลระเบียบ/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ / สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

Krom banchī klāng. Samnak Māttrathān kānčhatsư̄ čhatčhāng phāk rat. Krom banchī klāng. Khana kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi. Kō̜ngthun sawatdikān krom banchī klāng. by กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย | กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi Krom banchī klāng, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2754 .ค74 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JF 2013 643772 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ค74 2556 (1).

ห้องสมุด:
Lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜ srāng thāng saphān læ thō̜ līam/ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม / คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง, คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง, คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.

Krom banchī klāng. Khana kammakān kamkap lakkēn læ trūat sō̜p rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana ʻAnukammakān kamkap lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana thamngān čhattham læ prapprung lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi. Kō̜ngthun sawatdikān krom banchī klāng. by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย | กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi Krom banchī klāng, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TH435 .ห462 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TH435 .ห462 2555 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng withī patibat læ rāilaʻīat prakō̜p kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng / แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง / คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง, คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง, คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.

Krom banchī klāng. Khana kammakān kamkap lakkēn læ trūat sō̜p rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana ʻAnukammakān kamkap lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana thamngān čhattham læ prapprung lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi. Kō̜ngthun sawatdikān krom banchī klāng. by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย | กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi Krom banchī klāng, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TH435 .น85 2555 (1).

ห้องสมุด:
Lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng chonlaprathān / หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน / คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง, คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง, คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.

Krom banchī klāng. Khana kammakān kamkap lakkēn læ trūat sō̜p rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana ʻAnukammakān kamkap lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana thamngān čhattham læ prapprung lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi. Kō̜ngthun sawatdikān krom banchī klāng. by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย | กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi Krom banchī klāng, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TH435 .ห461 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TH435 .ห461 2555 (1).

ห้องสมุด:
Lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng ʻākhān / หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร / คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง, คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง, คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.

Krom banchī klāng. Khana kammakān kamkap lakkēn læ trūat sō̜p rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana ʻAnukammakān kamkap lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana thamngān čhattham læ prapprung lakkēn kān khamnūan rākhā klāng ngān kō̜sāng. Krom banchī klāng. Khana kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi. Kō̜ngthun sawatdikān krom banchī klāng. by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย | กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān čhattham nangsư̄ phư̄a čhamnāi Krom banchī klāng, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TH435 .ห463 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TH435 .ห463 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544