Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
CISA radap 2 māttrathān kānpatibat wichāchīp : kō̜ranī sưksā klum wicha čhanyāban læ māttrathān kānpatibat wichāchīp / CISA ระดับ 2 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ : กรณีศึกษา กลุ่มวิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ / [ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 [2011]Other title: CISA II Certified Investment and Securities Analyst Program klum wicha čhanyāban læ māttrathān kānpatibatngān māttrathān kānpatibat wichāchīp : kō̜ranī sưksā Other title: Māttrathān kānpatibat wichāchīp : kō̜ranī sưksā klum wicha čhanyāban læ māttrathān kānpatibat wichāchīp Other title: Laksūt CISA radap 2 klum wicha čhanyāban læ māttrathān kānpatibatngān : māttrathān kānpatibatngān wichāchīp kō̜ranī sưksā Other title: CISA II Certified Investment and Securities Analyst Program กลุ่มวิชาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ : กรณีศึกษา | มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ : กรณีศึกษา กลุ่มวิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ | หลักสูตร CISA ระดับ 2 กลุ่มวิชาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ กรณีศึกษา.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2011 646543] (1).

Open Library:
Kot rabīap thī kīeokhō̜ng læ kānhai khamnænam kānlongthun thī mo̜som / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Kot rabīap thī kīeokhō̜ng læ kānhai khamnænam kānlongthun thī mo̜som : laksūt phū nænam kānlongthun trāsān thūapai (investment consultant: plain products) Other title: กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT962 .ก93 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT962 .ก93 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānlongthun nai trāsān ʻanuphan = Derivative investments / การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = Derivative investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 [2011]Other title: Kānpramœ̄n mūnlakhā sinsap kānlongthun nai trāsān ʻanuphan Other title: Derivative investments | การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2011 666947] (1).

Open Library:
Kānlongthun nai thāng lư̄ak ʻư̄n = Alternative investments / การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Kō̜ngthun phư̄a Phatthanā Talāt Thun. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: Alternative investments.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2009 633370] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n = Financial statement analysis / การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

ʻAngkharat Phrīapčhariyawat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun . by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publisher: Krung Thēp... : Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Khrư̄angmư̄ phư̄a kānwikhro̜ kānlongthun : kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n Other title: Financial statement analysis | เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน : การวิเคราะห์งบการเงิน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2011 633360] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai : laksūt phū nænam kānlongthun trāsān thūapai (investment consultant: plain products) Other title: ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค47 2560] (1). Checked out (5).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (trāsān nī læ kō̜ngthun rūam ) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค475 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ค475 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (sanyā sư̄ khāi lūangnā) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค478 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Khwāmrū phư̄nthān kīeokap kānngœ̄n læ kānlongthun / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค48 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ค48 2560] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khūmư̄ ngœ̄n thō̜ng tō̜ng wāngphǣn tō̜n manut ngœ̄ndư̄an kō̜ mangkhang dai / คู่มือเงินทองต้องวางแผน. ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้ / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 643748] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄̄ ngœ̄n thō̜ng tō̜ng wāngphǣn. Tō̜n kasīan sabāi satai wai kao / คู่มือเงินทองต้องวางแผน. ตอน เกษียณสบายสไตล์วัยเก๋า / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ ปิยภรณ์ ครองจันทร์ ... [และคนอื่นๆ]

Piyapō̜n Khrō̜ngčhan. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Sūn, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ laksūt samrap phū sončhai prakō̜p wichāchīp læ phū prakō̜p wichāchīp nai thurakit laksap = TSI professional education handbook / คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ = TSI professional education handbook / [ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].

Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2558?] [2015?]Other title: TSI professional education handbook.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2015 660108] (1).

Open Library:
ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (single license) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน.

by ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552Availability: No items available Checked out (4).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap : laksūt baiʻanuyāt samrap phūkhāi laksap (single license) / ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (single license) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน.

Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HG 2011 627940] (1).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap : laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap (securities investment consultant) / ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (securities investment consultant) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557 [2014]Other title: Laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap Other title: Securities investment consultant | หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์.Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap : laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap (securities investment consultant) / ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (securities investment consultant) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557 [2014]Other title: Laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap Other title: Securities investment consultant | หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)