Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สรุปผลการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 1-10 ส.ค. พ.ศ. 2556 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

by กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองอำนวยการ, 2556 [2013]Other title: สรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 1-10 ส.ค. 2556.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2490 .ส47 2556 (1).

ห้องสมุด:
Sarup kānsēwanā thāng wichākān sū sangkhom "phāitai rom phrabānmī : sư̄p sān phrarātchapanithān læ nam santisuk sū chumchon" : phāitai chut khrōngkān phœ̄iphrǣ khō̜mūn khwāmrū nangsư̄ chalœ̄m phrakīat "sathāban phramahākasat kap Mutsalim nai phǣndin Thai" nai phư̄nthī Yalā Narāthiwāt Pattānī læ Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / สรุปการเสวนาทางวิชาการสู่สังคม "ภายใต้ร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน" : ภายใต้ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร / คณะผู้จัดทำ สุเนตร ชุตินธรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; สรุปการเสวนาทางวิชาการสู่สังคม "ชาวไทยมุสลิมใต้ร่มพระบารมี : สายสัมพันธ์แห่งสายน้ำ" : ภายใต้ชุดโครงการเผยเพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ; และ, สรุปการเสวนาทางวิชาการระดับชาติ "ชายแดนใต้กับพรหมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย" : ภายใต้ชุดโครงการ "การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน : การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบสู่สังคมไทยและประชาคมอาเซียน" (ปีที่ 3) ในจังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ 2).

Sunait Chutintaranond, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Mutsalimsưksā Sathāban ʻĒchīasưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Chāo Thai Mutsalim tai rom phrabānmī : sāisamphan hǣng sāinām Other title: Phāitai rom phrabānmī : sư̄p sān phrarātchapanithān læ nam santisuk sū chumchon Other title: Chāidǣn Tai kap phromdǣn khwāmrūmai læ ʻanākhot thī thāthāi Other title: ʻĒkkasān rūam kānsēwanā phāitai chut khrōngkān phœ̄iphrǣ khō̜mūn khwāmrū nangsư̄ chalœ̄m phrakīat ""sathāban phramahākasat kap Mutsalim nai phǣndin Thai" nai phư̄nthī Yalā Narāthiwāt Pattānī læ Krung Thēp Mahā Nakhō̜n ; læ kānsēwanā phāitai chut khrōngkān "kānprakō̜p sāng prawattisāt sām čhangwat chāidǣn Phāk Tai phư̄a kānyū rūam kan yāng yangyư̄n : kānčhatkān khwāmrū yāng pen rabop sū sangkhom Thai læ prachākhom ʻĀsīan" (pī thī 3) nai Čhangwat Pattānī (khrang thī 2) Other title: ชาวไทยมุสลิมใต้ร่มพระบารมี : สายสัมพันธ์แห่งสายน้ำ | ภายใต้ร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน | ชายแดนใต้กับพรหมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย | เอกสารรวมการเสวนาภายใต้ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ""สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร ; และ การเสวนาภายใต้ชุดโครงการ "การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน : การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบสู่สังคมไทยและประชาคมอาเซียน" (ปีที่ 3) ในจังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ 2).Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ส48 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก926 ส48 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก926 ส48 2559 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmsamphan Thai-Mālēsīa khwāmsamphan bǣp čhārīt nai bō̜ribot phūmiphāk čhāk satawat thī 17-20 / ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร ; ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ แปล.

Kobkua Suwannathat-Pian. Chadāphan Maliphan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?] [2017?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khūfā sō̜ng phrabāramī : nangsư̄ kātūn chalœ̄m phrakīat nư̄angnai wāra 60 pī hǣng phrarātchaphithī bō̜rommarāchāphisēk læ rāchāphisēksomrot / คู่ฟ้า สองพระบารมี : หนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระ 60 ปี แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส / เรื่อง กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน ; วาดภาพ โอม รัชเวทย์, เฉลิม ก้อนแก้ว, คำรณย์ หึกขุนทด ; บรรณาธิการ ปานบัว บุนปาน.

ʻŌm Ratchawēt. Chalœ̄m Kō̜nkǣo. Khamron Hưkakhunthot. Pānbūa Bunpān. Kō̜ng Bannāthikān Nangsư̄phim Matichon. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by โอม รัชเวทย์ | เฉลิม ก้อนแก้ว | คำรณย์ หึกขุนทด | ปานบัว บุนปาน | กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Bangkok] : Khrōngkān Khit yāng Yangyư̄n Tām Nǣothāng Pratyā Sētthakit Phō̜phīang dōi Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการคิดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ค735 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544