ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rūam khamphiphāksā sāndīkā pī Phutthasakkarāt 2553-2554 / รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ปีพุทธศักราช 2553-2554 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 64 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ไกรพล อรัญรัตน์.

Kraiphon ʻAranrat. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētbandittayasaphā. Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 64. by ไกรพล อรัญรัตน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 64.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2555 [2012]Other title: Khamphiphāksā sāndīkā thī nāsončhai pī Phutthasakkarāt 2553-2554 Other title: คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ปีพุทธศักราช 2553-2554.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1706.7 ร54 2555 (1).

ห้องสมุด:
Phon phūkphan khō̜ng khō̜thetčhing nai khamphiphāksā = Preclusive effect of facts established in judgment / ผลผูกพันของข้อเท็จจริงในคำพิพากษา = Preclusive effect of facts established in judgment / ไกรพล อรัญรัตน์.

Kraiphol Aranyarat. by ไกรพล อรัญรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Preclusive effect of facts established in judgment.Availability: : Checked out (4).

ห้องสมุด:
Raphī' 55 / รพี'55 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 64 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ไกรพล อรัญรัตน์.

Kraiphon ʻAranrat. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā (Thailand). Khana Kammakān Nētibandit samai thī 64. by ไกรพล อรัญรัตน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 64.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .ร365 2555 (1).

ห้องสมุด:
Rapī 2557 / รพี 2557 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ อัญชลี วานิจจะกูล.

ʻAnchalī Wānitčhakūn. Phichaisak Horayangkura. Čharan Phakdīthanākun. Twekiat Menakanist, Krissada Boonyasamit. Arm Tungnirun. Chaiyasit Trachootham, Dunyalak Trachootham. Manit Jumpa. Kietkajorn Vachanasvasti. Prasert Seingsuttivong. Teerani Tepsumethanon. Thīraphong Dunlayawičhān. Sansern Aiemsuttiwat. Sakda Thanitcul, Monticha Pakdeekong. Dumnern Subpaisarn, Wipanan Prasompluem. Paiboon Amornpinyokiat. Surasak Boonruang, Rawin Leelapatana. Kraiphon Arunrat. Aunchalee Wanijjakool. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā (Thailand). Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 66. by อัญชลี วานิจจะกูล | พิชัยศักดิ์ หรยางกูร | จรัญ ภักดีธนากุล | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | กฤษฎา บุณยสมิต | อาร์ม ตั้งนิรันดร | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | มานิตย์ จุมปา | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ | ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ | สรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์ | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | มณทิชา ภักดีคง | ดำเนิน ทรัพย์ไพศาล, 2499- | วิภานันท์ ประสมปลื้ม | ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | รวินท์ ลีละพัฒนะ | ไกรพล อรัญรัตน์ | อัญชลี วานิจจะกูล | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 66.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nētibandittayasaphā nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .ร365 2557 (2).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām kotmāi mahāchon čhāk wepsai www.pub-law.net. lēm 13 / รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 13 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Nantawat Bō̜ramānan. Wannā Suphantharidā. Wannaphā Tirasangkha. Chamnān Čhanrư̄ang. Pālīrat Sīwannaphrưk. Pīdithēp Yūyư̄nyong. Thipsarin Phakthanakun. Thotsaphon Chīeochānpraphan. Suppawat Singsuwong. Pakō̜n Ninpraphan. Watthamon Suksai. Piyawan Sō̜n. Kraiphon ʻAranrat. Phatphong ʻAmō̜nwat. Narongrit Phetrit. Thīanngœ̄n ʻUtrachai. Sarun Mārū. Lœ̄tsak Tontō. Suwanchai Sǣngsukʻīam. Samnakngān Sānratthammanūn. by นันทวัฒน์ บรมานันท์ | วรรณา สุพรรณธะริดา | วรรณภา ติระสังขะ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ | ปีดิเทพ อยู่ยืนยง | ทิพย์ศริน ภัคธนกุล | ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ | ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ | ปกรณ์ นิลประพันธ์ | วรรธน์มน สุกใส | ปิยะวรรณ ซอน | ไกรพล อรัญรัตน์ | พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์ | ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ | เทียนเงิน อุตระชัย | สรัล มารู | เลิศศักดิ์ ต้นโต | สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sānratthammanūn, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .ร54 2558 ล. 13 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2015 658752 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2015 658752 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ร54 2558 ล. 13 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW K 2015 658752 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3150 .ร54 2558 ล. 13 (3).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām kotmāi mahāchon čhāk wepsai www.pub-law.net. lēm 12 / รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 12 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Nantawat Bō̜ramānan. Chamnān Čhanrư̄ang. Wannaphā Tirasangkha. Chawanidā Suwānit. Pīdithēp Yūyư̄nyong. Narongrit Phetrit. Wīraphat Pariyawong. Khanan Chaichana. Pakō̜n Ninpraphan. Pālīrat Sīwannaphrưk. Suwanchai Sǣngsukʻīam. Phō̜čhēt Wichāwuthiphong. Patompong Phiphatthanathanākit. Khemthō̜ng Tonsakunrungrư̄ang. Nitčhārī Phākinpariphan. Wannā Suphantharidā. Prasit Piwāwatthanaphānit. Kraiphon ʻAranrat. Pālīrat Sīwannaphrưk. ʻĀnon Māmao. Thotsaphon Chīeochānpraphan. Thipsarin Phakthanakun. Čharœ̄nsak Sālākit. ʻAmō̜n Čhantharasombūn. Waranyā Thatsanīsīwong. Samnakngān Sānratthammanūn. by นันทวัฒน์ บรมานันท์ | ชำนาญ จันทร์เรือง | วรรณภา ติระสังขะ | ชวนิดา สุวานิช | ปีดิเทพ อยู่ยืนยง | ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ | วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ | คนันท์ ชัยชนะ | ปกรณ์ นิลประพันธ์ | ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ | สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม | พอเจตน์ วิชาวุฒิพงษ์ | ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ | เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง | นิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์, 2510- | วรรณา สุพรรณธะริดา | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | ไกรพล อรัญรัตน์ | ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ | อานนท์ มาเม้า, 2530- | ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ | ทิพย์ศริน ภัคธนกุล | เจริญศักดิ์ ศาลากิจ | อมร จันทรสมบูรณ์, 2473- | วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sānratthammanūn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2014 637531 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .ร54 2557 ล. 12 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3150 .ร54 2557 ล. 12 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2014 637531 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ร54 2557 ล. 12 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW K 2014 637531 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544