Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rāng ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai : phrō̜m dūai rāingān khō̜ng khana kammāthikān yok rāng ratthammanūn (chabap sanœ̄ saphā padirūp hǣngchāt phư̄a longmati hai khwāmhen chō̜p rư̄ mai hen chō̜p rāng ratthammanūn nīthang chabap) / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : พร้อมด้วย รายงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับเสนอสภาปฎิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) / ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Constitutions. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Fāi Lēkhāthikān Khana Kammāthikān Yokrāng Ratthammanūn. by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2559] [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558 (1).

ห้องสมุด:
Prīapthīap Ratthammanūn hǣng Rātchaʻanāčhak Thai phutthasakkarāt 2475-2557 / เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2557 / ผู้จัดทำ ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน ... [และคนอื่น ๆ].

Yuttana Sampaongœ̄n. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadǭn. Fāi Lēkhānukān Khanakammāthikān Yokrāng Ratthammanūn. by ยุทธนา สำเภาเงิน | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Fāi Lēkhānukān Khanakammāthikān Yokrāng Ratthammanūn Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadǭn, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป75 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 639028 (1).

ห้องสมุด:
Rāng Ratthammanūn hǣng Rātchaʻanāčhak Thai : (chabap sanœ̄ Saphā Patirūp hǣng Chāt phư̄a long mati hai khwāmhenchō̜p rư̄ maihenchō̜p rāng ratthammanūn nī thang chabap) / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthammanūn. by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Fāi, [2558?] [2015?] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2558?] [2015?]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558ก (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658874 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2015 658874 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 658874 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2015 658874 (2).

ห้องสมุด:
Tārāng rāng ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai 3 rư̄ang : 1. Sitthi læ sērīphāp khō̜ng bukkhon 2. Nǣo nayōbāi phư̄nthān hǣng rat 3. Kanpatirūp dān tāng tāng / ตารางร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3 เรื่อง : 1. สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 2. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 3. การปฏิรูปด้านต่าง ๆ / กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 ด้านวิชาการและกฎหมาย, ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadǭn. Klum Ngān Bō̜rikān ʻĒkkasān ʻĀngʻing. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadǭn. Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthathammanūn. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Klum, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2050 .ต6415 2557 (1).

ห้องสมุด:
Rāng ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai : (chabap sanœ̄ Saphā Patirūp hǣng Chāt tām māttrā 34 wak nưng læ māttrā 36 wak nưng læ song hai Khana Ratthamontrī læ Khana Raksā Khwāmsangop hǣng Chāt tām māttrā 36 wak sām khō̜ng ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai (chabap chūakhrāo) Phutthasakkarāt 2557) / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง และส่งให้คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 36 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557) / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Thailand. Saphā Rāng Ratthathammmanūn. Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthathammanūn. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadǭn. Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthathammanūn. by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthathammanūn patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Patirūp hǣng Chāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, [2557] [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544