Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mūnnithi Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄psān Nǣo Phrarātchadamri songsœ̄m læ būranākān kānphatthanā tām nǣo phrarātchadamri yāng kwāngkhwāng čhon pen krasǣ lak khō̜ng chāt. มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ส่งเสริมและบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อย่างกว้างขวางจนเป็นกระแสหลักของชาติ.

Mūnnithi Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄psān Nǣo Phrarātchadamri. Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄psān Nǣo Phrarātchadamri. by มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ | สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄psān Nǣo Phrarātchadamri læ Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄psān Nǣo Phrarātchadamri, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, [2555] [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 647168 (2).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) / การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554) / มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะทำงาน ประภา คงปัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

Prapa Khongpanya. Mahāwitthayālai mahidon. Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri. by ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555 [2012]Other title: Krabūankān pit thō̜ng lang phra thī Nān čha pai thưng nai rāingān sarup samrap phūbō̜rihān Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) Other title: กระบวนการปิดทองหลังพระที่น่านจะไปถึงไหน รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554).Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 641670 (2).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) : rāingān chabap sombūn (chabap thī 3/3) / การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับที่ 3/3) / มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะทำงาน ประภา คงปัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

Prapa Khongpanya. Mahāwitthayālai mahidon. Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri. by ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 641970 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544