Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encore rheumatology / Encore rheumatology / บรรณาธิการ นันทนา กสิตานนท์, ไพจิตต์ อัศวธนบดี, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ.

Nanthanā Kasitānon. Phaičhit ʻAtsawathanabō̜dī. Pawīnā Chīeochānwitsawakit. Wō̜rawit Laorēnū. Dūangkamon Phadungwitwatthanā. Phongthō̜n Narongrœ̄knāwin. Chōkchai Kittiyānpanyā. Wīraphong Phūmītham. Rattaphon Phakchōtānon. Chayawī Mư̄angčhan. Badin Buttham. Bunčhing Siriphaithūn. Sumāphā Chaiʻamnūai. Surasak Ninkānuwong. Phō̜nchai Dēchānuwong. Parichat ʻƯ̄aʻarīwongsā. Siriphō̜n Čhuthō̜ng. ʻAnawat Sư̄suwan. ʻAnčhanī Mahankhānukhro̜. Prapāphō̜n Phisitkun. Sūngchai ʻAngthārārak. Thatsanī Kitʻamnūaiphong. Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai. by นันทนา กสิตานนท์ | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | วรวิทย์ เลาห์เรณู | ดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | โชคชัย กิตติญาณปัญญา | วีระพงศ์ ผู้มีธรรม | รัตตะพล ภัคโชตานนท์ | ชยวี เมืองจันทร์ | บดินทร์ บุตรธรรม | บุญจริง ศิริไพฑูรย์ | สุมาภา ชัยอำนวย | สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ | พรชัย เดชานุวงษ์ | ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา | สิริพร จุทอง | อนวรรถ ซื่อสุวรรณ | อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ | ประภาพร พิสิษฐ์กุล | สูงชัย อังธารารักษ์ | ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ | สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WE 2014 642289] (1).

Open Library:
New emerging perspective in rheumatic disease / New emerging perspective in rheumatic disease / บรรณาธิการ นันทนา กสิตานนท์, ไพจิตต์ อัศวธนบดี, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ.

Nanthanā Kasitānon. Phaičhit ʻAtsawathanabō̜dī. Pawīnā Chīeochānwitsawakit. ʻAtčhanī Mahankhānukhro̜. Passakorn Saengsawangchote. Pārawī Suwannālai. Watcharasak Choteyaputta. Sumāphā Chaiʻamnūai. Witthawin Sawāngdư̄an. Bunčhing Siriphaithūn. Rattapon phakchōtānon. Bordin Buttham. Sučhirōt Hānthawichai. Chanakān Phō̜nphatkun. Sittichai ʻUkritchon. Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai. by นันทนา กสิตานนท์ | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ | ภาสกร แสงสว่างโชติ | ปารวี สุวรรณาลัย | วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ | สุมาภา ชัยอำนวย | วิธวินท์ สว่างเดือน | บุญจริง ศิริไพฑูรย์ | รัตตะพล ภัคโชตานนท์ | บดินทร์ บุตรธรรม | สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย | ชนะการ พรพัฒน์กุล | สิทธิชัย อุกฤษฏชน | สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WE 2015 651182] (2).

Open Library:
Tamrā ʻāyurasāt ʻākānwitthayā / ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / บรรณาธิการ วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ.

Wanchai Dētsomritrưthai. Ranitthā Rattanarat. Pawīnā Chīeochānwitsawakit. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, Phākwichā ʻĀyurasāt by วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย | รณิษฐา รัตนะรัต | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ต6485 2560] (4). Checked out (1).

Open Library:
Tamrā ʻāyurasāt ʻākānwitthayā / ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / บรรณาธิการ วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ.

Wanchai Dētsomritrưthai. Ranitthā Rattanarat. Pawīnā Chīeochānwitsawakit. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. by วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย | รณิษฐา รัตนะรัต | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ต6485 2561] (4). Checked out (1).

Open Library:
Phāwa chukchœ̄n thāng ʻāyurasāt Rātwitthayālai ʻĀyuraphǣt hǣng Prathēt Thai. lēm 1 = Emergency in internal medicine, The Royal College of Physicians of Thailand. Vol. 1 / ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. เล่ม 1 = Emergency in internal medicine, The Royal College of Physicians of Thailand. Vol. 1 / บรรณาธิการ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล.

Sasisōphin Kīatbūranakun. by ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล | กมล แก้วกิติณรงค์ | กมลวรรณ จุติวรกุล | กัมมันต์ พันธุมจินดา | กำธร ลีลามะลิ | จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ | เจนจิรา กิตติวรภัทร | ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย | ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ | ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ | ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล | ดิลก ภิยโยทัย | โตมร ทองศรี | ธนา ขอเจริญพร | ธีระ ฤชุตระกูล | ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ | นครินทร์ ศันสนยุทธ | เนาวนิตย์ นาทา | บัญชา สถิระพจน์ | บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | ปารวี สุวรรณาลัย | ปาริชาติ เพิ่มพิกุล | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | พรชัย เดชานุวงษ์ | พรพรรณ กู้มานะชัย | พัชรสาร ลีนะสมิต | พิชญา เพชรบรม | พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ | มนะพล กุลปราณีต | รณิษฐา รัตนะรัต | รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ | รัชนี แซ่ลี้ | เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ | วรางคณา กีรติชนานนท์ | วินัย วนานุกูล | วีรนุช รอบสันติสุข | สหภูมิ ศรีสุมะ | สาทริยา ตระกูลศรีชัย | สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ | สุรีย์ สมประดีกุล | อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ | อดิศัย บัวคำศรี | อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ | อติพร อิงค์สาธิต | อังคณา นัดสาสาร | อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง | โอภาส พุทธเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hōlitsatik phaplitching, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2557 [2014]Other title: Emergency in internal medicine, The Royal College of Physicians of Thailand. .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ภ656 2557 ล. 1] (8). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)