ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rōk tai khūmư̄ pō̜ngkan læ dūlǣ phūpūai rōk tai chabap sombūn / โรคไต คู่มือป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไต ฉบับสมบูรณ์ / ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์, ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม.

Yingyot ʻAwihingsānon. Piyawan Kittisakunnām. by ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ | ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēo, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .ย624 2561 (3).

ห้องสมุด:
Tamrā rōk lūpat / ตำราโรคลูปัส / บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง, ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์.

Somchāi Lam-ong Yingyot ʻAwihingsānon by สมชาย เอี่ยมอ่อง | ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ | วรวิทย์ เลาห์เรณู | ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ | สุรสฤษดิ์ ขาวละออ | พิสิษฐ์ สุภัคธนสิริ | ประภาพร พิสิษฐ์กุล | เจตทะนง แกล้วสงคราม | ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย | พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล | พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ | จงกลณี เศรษฐกร | ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล | ศราวุธ คงการค้า | วรางคณา พิชัยวงศ์ | วิภาวี กิตติโกวิท | นันทนา กสิตานนท์ | พลภัทร โรจน์นครินทร์ | อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ | สิริ เชี่ยวชาญวิทย์ | สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม | สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ | วรวรรณ ศิริชนะ | กมล แก้วกิติณรงค์ | ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ | สมชาย เอี่ยมอ่อง | ประเดิมชัย คงคำ | กำพล สุวรรณพิมลกุล | ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร | มนาธิป โอศิริ | ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ | ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ | สุโรจน์ ศุภเวคิน | จีรภัทร วงศ์ชินศรี | อาทิตยา ไทพาณิชย์ | ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม | ธิติมา เบ็ญจชาติ | อภิรดี ทองบุญ | สุดา วรรณประสาท | ณัฐวุฒิ โตวนำชัย | โอภาส ไตรตานนท์ | ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล | พวงผกา เลิศดำรงลักษณ์ | นภชาญ เอื้อประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thek ʻǢn Čhœ̄nan, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2557 [2014]Other title: SLE | Textbook of systemic lupus erythematosus.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WR152 .ต646 2557 (1).

ห้องสมุด:
Nǣo patibat kānlāng tai thāng chō̜ng thǭng = Practical peritoneal dialysis / แนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง = Practical peritoneal dialysis / บรรณาธิการ เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์.

Suwanna Siwaphetcharānāt. Sudarat Sǣnphūm. Phǭnchai Kingwatthanakun. Suchāi Sīthipphayawan. Saowalak Chāophōnthō̜ng. Sakān Bunnāk. ʻAdisō̜n Lamphaophong. Kư̄akīat Praditphō̜nsin. Yingyot ʻAwihingsānon. Nuttawut Tōnamchai. Khačhō̜n Tīronthanākun. Ārīwan Chīeochānwatthanā. Phatnarưn Kānčhanabut. Sirirat Phūrisinsit. Banlư̄sak ʻĀtchawānanthakun. Chanida Pachōtikān Piyawan Kittisakunnām. Sirin Čhiwākānon. Niphā Kānsommit. Sarawut Bunsuk. Kamon Khōsitrangsikun . Wit Kasēmsap . Somrak Rō̜tphāi. Atcharā Bunyakān. ʻǬrawan Khansamrī. Piyāphǭn Thōwannang. Piyathidā Čhưngsaman. Kunwadī Bunyasapphayākō̜n. Kanitthā Trīamamǭnwut. Mongkhon Wārī. Kāndā Sīʻudom. Nanthā Mahatnan. Nisā Thō̜ngbǭ. Yuwadī Thīrasin. Kamonwan Tang wō̜raphongchai Phattrā Khūrathō̜ng. Thanandā Trakānwanit. Satit Khūrathō̜ng. Khwantā Phetphư̄ak. Phō̜nthipsawan Nūanthō̜ng. Phichit Benčhasuphatthananan. Natthachai Srīsawat. Phongsak Dāndēcha. Phisut Katawēthin. 'Atsadā Līlahawanitkun. Pawīna Susanthitaphong. Monchai Siribamrungwong. ʻAmphō̜n Sakunsǣngpraphā. Nalinī Sāiprasœ̄tkit. Wō̜raphot Trīamtrakānphon. 'Athitphan Čhulokthappha. Sōphāk Manatsanayakō̜n. Wiwat Čhančharoenthāna. ʻAnuttara Čhittinan. Krīang Tangsangā. Nanthakā Čhantawanit. Somsong Čhirawarānan. Prasœ̄t Thanakitčhāru. Somchāi 'Iam'ǭng. Prathīp Thanakitcharœ̄n. Thalœ̄ngsak Kānčhanabut. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phǣtthayasāt. by สุวรรณา ศิวะเพ็ชรานาถ | สุดารัตน์ แสนภูมิ | พรชัย กิ่งวัฒนกุล | สุชาย ศรีทิพยวรรณ | เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง | สกานต์ บุนนาค | อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ | เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ | ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ | ณัฐวุฒิ โตวนำชัย | ขจร ตีรณธนากุล | อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา | ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ | ศิริรัตน์ ภูริสินสิทธิ์ | บรรลือศักดิ์ อาชวานันทกุล | ชนิดา ปโชติการ | ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม | ศิรินทร์ จิวากานนท์ | นิภา การสมมิตร | สราวุฒิ บุญสุข | กมล โฆษิตรังสิกุล | วิชช์ เกษมทรัพย์ | สมรัก รอดพ่าย | อัจฉรา บุญกาญจน์ | อรวรรณ ขันสำรี | ปิยาภรณ์ โทวันนัง | ปิยะธิดา จึงสมาน | กุลวดี บุณยทรัพยากร | กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ | มงคง วารีย์ | กาญฎา ศรีอุดม | นันทา มหัธนันท์ | นิศา ทองบ่อ | ยุวดี ธีระศิลป์ | กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย | ภัทรา คูระทอง | ธนันดา ตระการวนิช | สาธิต คูระทอง | ขวัญตา เพชรเผือก | พรทิพย์สวรรค์ นวลทอง | พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์ | ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ | พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา | พิสุทธิ์ กตเวทิน | อัษฎาห์ ลีฬหวนิชกุล | ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ | มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ | อัมพร สกุลแสงประภา | นลินี สายประเสริฐกิจ | วรพจน์ เตรียมตระกาลผล | อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ | โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ | วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ | อนุตตร จิตตินันท์ | เกรียง ตั้งสง่า | นันทกา จันทวานิช | สมทรง จิระวรานันท์ | ประเสริฐ ธนกิจจารุ | สมชาย เอี่ยมอ่อง | ประทีป ธนกิจเจริญ | เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Tamrā nǣo patibat kānlāng tai thāng chō̜ng thǭng Other title: Practical peritoneal dialysis | ตำราแนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ378 .น855 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544