ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Essentials in hemodialysis /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2557 . xi, 748 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WJ378 .อ756 2557] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Essentials in hemodialysis /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 . xi, 748 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WJ378 .อ756 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Nephrology board review 2012 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2555 . v, 360 หน้า : , หนังสือประกอบการประชุมวิชาการShort Course in Nephrology ภายใต้หัวข้อการประชุม Nephrology board review 2012 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WJ300 .น7493 2555] (1),

ห้องสมุด:
Practical dialysis in the year 2009 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น, 2552 . x, 501 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WJ 2009 661424] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Vajira pocket med : , internal medicine /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561 . 638 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .ว623 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ = , Screening and diagnostic tests in medicine /   การพิมพ์: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 . 325 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WA245 .ก643 2558] (7),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง = , Practical peritoneal dialysis /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 . 999 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WJ 2013 662154] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455