ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhatyō̜ witthayāniphon Sinlapasāt Mahābandit Sākhā Phāsā læ Wannakam Lānnā (2531-2548) / รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา (2531-2548) / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล บรรณาธิการ.

Songsak Prāngwattanakun. ʻUbonrat Phanthumin. Suthāthip Sawāngphon. Lamūn Čhanhō̜m. Narumon Rư̄angrangsī. Sivaporn Watthanarat. Apichart Yō̜tsuwan. Suda Thanawong. Wiboonwan Musikanukhro̜. Siriwan ʻŌ̜nkēt. Sō̜nchai Sǣngsuk. Thūnsī Būanut. Rangsan Chanta. Wō̜rapatthama Khammū. Kannika Phanchana. Khōmsī Saenčhit. Sotsī Dō̜nnoi. Suphin Ritphen. Hathaiwan Chaiyakun. Pattaraphō̜n Ninsētthī. Dusadīphan Phačhī. Prīyanut ʻAnusurēn. Oraphin Sattha. Wiluk Sīpāsāng. Kančhana Thitipanyāwat. Warangkhana Sitthikan. Niramon Kœ̄tmongkol. Tithinadda Čhināčhan. Phramahāsingkham Rakpā. Phō̜nphan Wanna. Supphanidā Chư̄aʻinta. Orapin Lư̄phan. Somwang ʻInchai. Phrakhrū Sathit Čhitta Sangwō̜n (Sathīan Khamkēt) Pakhrū Srisutāphimon (Supchai Khampan) Wīrayut Nākcharoen. Sompong Čhitarī. ʻAmphō̜n Chaiyawāpin. Kanitta Rattiwanit. Janjira Wongrīap. Phradirēk ʻInčhan. Phranakhō̜n Prangrit. ʻAmphawan Suriyachai. Apiradī Tēchasiriwan. Phramahāčhittakāka Hūanā. Wō̜rathida Udomsom. Autcharaporn Čhansawāng. Phannidā Khanthaphat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Manutsayasāt. Phāk Wichā Phāsā Thai. by ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ | สุธาทิพย์ สว่างผล | ลมูล จันทร์หอม | นฤมล เรืองรังษี | ศิวาพร วัฒนรัตน์ | อภิชาติ ยอดสุวรรณ | สุดา ธนะวงศ์ | วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์ | ศิริวรรณ อ่อนเกตุ | ศรชัย แสงสุข | ทูนศรี บัวนุช | รังสรรค์ จันต๊ะ | วรปฐมา คำหมู่ | กรรณิการ์ พันชนะ | โขมสี แสนจิตต์ | สดศรี ดรน้อย | สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ | หทัยวรรณ ไชยะกุล | ภัทรพร นิลเศรษฐี | ดุษฎีพันธุ์ พจี | ปรียานุช อนุสุเรนทร์ | อรพินท์ ศรัทธา | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | กาญจนา ฐิติปัญญาวัฒน์ | วรางคณา สิทธิกัน | นิรมล เกิดมงคล | ธิตินัดดา จินาจันทร์ | พระมหาสิงห์คำ รักป่า | พรพรรณ วรรณา | สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ | อรพิน ลือพันธ์ | สมหวัง อินทร์ไชย | พระครูสถิตจิตตสังวร (เสถียร คำเกตุ) | พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย คำปัน) | วีรยุทธ นาคเจริญ | สมพงษ์ จิตอารีย์ | อัมพร ชัยวาปิน | ขนิษฐา รัติวนิช | จันทร์จิรา วงษ์เรียบ | พระดิเรก อินจันทร์ | พระนคร ปรังฤทธิ์ | อัมพวรรณ สุริยะไชย | อภิรดี เตชะศิริวรรณ | พระมหาจิตตการ์ก หัวนา | วรธิดา อุดมสม | อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง | พรรณิดา ขันธพัทธ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Phāk Wichā Phāsā Thai Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2548 [2005] Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4251.ท97 ร5433 2548 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544