ผลการค้นหาของคุณมี 14 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การยกเลิกหลักการย้อนส่ง ในการขัดกันแห่งกฎหมาย : , ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ = The abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 . vi, 76 แผ่น : , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K7040 .ก63 2559] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [K7040 .ก63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K7040 .ก63 2559] (1),

ห้องสมุด:
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย บุญญาดา กุลธัญเวคิน. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 . ก-ฏ, 140 แผ่น : , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LG395.ก231 บ716 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LG395.ก231 บ716 2560] (2),

ห้องสมุด:
ความรับผิดต่อค่าใช้จ่ายในการนำกลับของเสียอันตรายข้ามเขตแดนที่ผิดกฎหมาย : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 . ก-ง, 84 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3664 .อ63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3664 .อ63 2561] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาการแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสกุลเงินบาทตามกฎหมายขนส่งรูปแบบต่าง ๆ และกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทย : , รายงานฉบับสมบูรณ์ = Problems on the conversion of special drawing right to Thai bath under the transport and maritime laws of Thailand / โดย ไผทชิต เอกจริยกร, การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 . 15, 104 แผ่น , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ. | ฉบับพิมพ์ซ้ำ มีจำนวนหน้า 102 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HG3898 .ผ932 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HG3898 .ผ932 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาความยินยอมในการเข้าร่วมธนาคารชีวภาพ : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ตามพงศ์ ชอบอิสระ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 . v, 67 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3611.ย63 ต64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3611.ย63 ต64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3611.ย63 ต64 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 . 113 แผ่น. , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT1078 .น64 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT1078 .น64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT1078 .น64 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 . v, 59 แผ่น. , ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3217 .ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3217 .ส74 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร : , ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 . 7, 81 แผ่น : , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HD890.55.ฮ9ช8 ป625 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD890.55.ฮ9ช8 ป625 2560] (2),

ห้องสมุด:
พัฒนาการของหลักความเป็นอิสระของตุลาการในศาลยุติธรรม : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2560 . 60 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT1612 .ก963 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT1612 .ก963 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT1612 .ก963 2560] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะทางบก : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 . ก-จ, 128 แผ่น : , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3130.5 .อ63 2562] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3130.5 .อ63 2562] (1),

ห้องสมุด:
ศาลปกครองกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง : , ศึกษากรณีการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข, | นิรมัย พิศแข มั่นจิตร. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 . ก-ช, 190 แผ่น. , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3110 .น64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3110 .น64 2561] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3110 .น64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3110 .น64 2561] (1),

ห้องสมุด:
สถานะทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา : , รายงานวิจัย / โดย อานนท์ มาเม้า, การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 . 6, 75 แผ่น. , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .อ64 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .อ64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .อ64 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วย การฟ้องคดีแทนบริษัท : , ศึกษากรณีบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2562 . 116 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Shelving Cart [KPT1077 .น64 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [KPT1077 .น64 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT1077 .น64 2562] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT1077 .น64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT1077 .น64 2562] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์. | มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 . 8, 245 แผ่น : , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K639 .ม63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K639 .ม63 2561] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [K639 .ม63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K639 .ม63 2561] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455