ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 19 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : , การบริหารจัดการทรัพยากร /   การพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 . 251 หน้า : , สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P96.พ65 ก626 2560] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [P96.พ65 ก626 2560] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : , การพัฒนากลุ่มคน /   การพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 . 291 หน้า : , สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HV29.7 .ก643 2560] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HV29.7 .ก643 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การบริหารงานโทรทัศน์ = , Television management : เอกสารการสอนชุดวิชา.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 9, [307] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TRAN HE 2014 662096] (1),

ห้องสมุด:
การบริหารงานโทรทัศน์ = , Television management : เอกสารการสอนชุดวิชา.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 9, [254] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TRAN HE 2013 662119] (1),

ห้องสมุด:
คน-- ระคน-- ละคร : , รวมบทวิจารณ์ว่าด้วยคน ความคิด และวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ / โดย สมสุข หินวิมาน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 . 245 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1992.65 .ส45 2561] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1992.65 .ส45 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [PN1992.65 .ส45 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.65 .ส45 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 9, 400 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Shelving Cart [TRAN HE 2014 629243] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (2),

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 . 9, 419 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HE8689.4 .ค564 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HE8689.4 .ค564 2554] (6),

ห้องสมุด:
โครงการ "เครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน : , ศึกษากรณี ต. ทุ่งขวาง อ. พนัสนิคม จ. ชลบรี" = [Communication networks and community existence : an analysis of Toongkwang Village, Panasnikhom District, Chonburi Province] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สมสุข หินวิมาน. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547 . vi, 255 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P96.พ65 ส45] (1),

ห้องสมุด:
ธุรกิจสื่อสารมวลชน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 8, 598 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P90 .ธ74 2558] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Fiction Stacks [COMMD P 2015 656849] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [COMMD P 2015 656849] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2547) : , กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย กำจร หลุยยะพงศ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2551 . 13, 225 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1993.5.ท9 ก645] (1),

ห้องสมุด:
รายการสอนภาษาอังกฤษทางวิทยุกระจายเสียง / โดย สมสุข หินวิมาน. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 . 33 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1991.8.ภ67 ส45] (1),

ห้องสมุด:
ว่างยังวุ่น : , ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง / โดย สมสุข หินวิมาน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2558 . 15, 111 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [SOCY HQ 2015 656690] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SOCY HQ 2015 656690] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HQ 2015 656690] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HQ 2015 656690] (2), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),

ห้องสมุด:
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการสร้างความชอบธรรมของรัฐ : , วิเคราะห์รายการข่าวภาคถ่ายทอด = Radio Thailand and the lititimation of the state ; a analysis of the main news bulletins / โดย สมสุข หินวิมาน. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 . ก-ฎ, 197 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [PN1991.8ข6 ส45] (1),

ห้องสมุด:
สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / โดย กาญจนา แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2560 . 697 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Shelving Cart [HB180 .ก574 2560] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB180 .ก574 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB180 .ก574 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / โดย กาญจนา แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2551 . 699 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB180 .ก574] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HB180 .ก574] (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HB180 .ก574] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB180 .ก574] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ECON HB 2008 513784] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB180 .ก574] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / โดย กาญจนา แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2553 . 699 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Shelving Cart [HB180 .ก574 2553] (1),

ห้องสมุด:
หลอน รัก สับสน ในหนังไทย : , ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2547) : กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่ / โดย กำจร หลุยยะพงศ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552 . 293 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1993.5.ท9 ก6453] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1993.5.ท9 ก6453] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1993.5.ท9 ก6453] (1),

ห้องสมุด:
อ่านทีวี : , การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / โดย สมสุข หินวิมาน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2558 . 13, 305 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2015 648716] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1992.6.ส452 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PN1992.6 .ส452 2558] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [COMMD PN 2015 648716] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1992.6.ส452 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [COMMD PN 2015 648716] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.6 .ส452 2558] (3),

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "สื่อโฆษณาในมิติทางวัฒนธรรม" / โดย สมสุข หินวิมาน. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544 . [12], 11 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Circulation Counter [DOC .ส4565อ72] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455