Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
40 pī Kānkhēha hǣng Chāt : phatthanā khunnaphāp kānyū ʻāsai phatthanā sangkhom Thai yangyư̄n / 40 ปี การเคหะแห่งชาติ : พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน / การเคหะแห่งชาติ.

by การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2556 Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Kānkhātpramān khwāmtō̜ngkān thīyūʻāsai khō̜ng Prathēt Thai pī 2560-2580 = The forecasting housing needs and affordability for Thailand 2017-2037 : rāingān chabap sombūn / การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580 = The forecasting housing needs and affordability for Thailand 2017-2037 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้ศึกษา สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Kānkhā Tāngprathēt. by สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2560 [2017]Other title: Kānsưksā kānkhātpramān khwāmtō̜ngkān thīyūʻāsai khō̜ng Prathēt Thai pī 2560-2580 Other title: Forecasting housing needs and affordability for Thailand 2017-2037 | การศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānwāngphǣn læ čhattham phǣnphang mǣbot khrōngkān phatthanā mư̄ang (phangmư̄ang chapho̜) / การวางแผนและจัดทำแผนผังแม่บทโครงการพัฒนาเมือง (ผังเมืองเฉพาะ) / โกมล ปานชี เรียบเรียง.

Komon Pānchī. Kānkhēha hǣng Chāt. by โกมล ปานชี | การเคหะแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kānkhēha hǣng Chāt, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : การเคหะแห่งชาติ, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2001 670007] (1).

Open Library:
Kānsưksā nǣothāng kānʻanurak fư̄nfū læ phatthanā thīyūʻāsai yān chumchon phānitchayakam Wangkrot čhangwat Phičhit = The conservation and rehabilitation guidelines for Wanggrod commercial community, Phichitprovince : rāingān chabap sombūn / การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัย ย่านชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จังหวัดพิจิตร = The conservation and rehabilitation guidelines for Wanggrod commercial community, Phichit province : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เสนอโดย ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ; คณะผู้ศึกษา พรรณนิภา ปิณฑวณิช ... [และคนอื่น ๆ].

Phanniphā Pinthawanit. Mahāwitthayālai Sīpathum. Sūn Wičhai Būranākān Phāp Phư̄nthī læ Sangkhom. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by พรรณนิภา ปิณฑวณิช | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2555 [2012]Other title: Conservation and rehabilitation guidelines for Wanggrod commercial community, Phichit province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2012 635411] (1).

Open Library:
Kānsưksā læ phatthanā nayōbāi khrư̄angmư̄ læ tonbǣp thīyūʻāsai samrap phūsūngʻāyu læ thupphonlaphāp = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : rāingān chabap sombūn / การศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Trairat Jarutach. Sūn Bǭrikān Wichākān hǣng Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by ไตรรัตน์ จารุทัศน์ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, [2553?] [2010?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2553?] [2010?]Other title: Study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA2545.ก3 ก64 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA2545.ก3 ก64 2553] (2).

Open Library:
Kānsưksā læ phatthanā nayōbāi khrư̄angmư̄ læ tonbǣp thīyūʻāsai samrap phūsūngʻāyu læ thupphonlaphāp = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : rāingān sarup phāprūam samrap phūbō̜rihān chabap phāsā Thai / การศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ = The study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people : รายงานสรุปภาพรวมสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Trairat Jarutach. Sūn Bǭrikān Wichākān hǣng Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by ไตรรัตน์ จารุทัศน์ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, [2553?] [2010?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2553?] [2010?]Other title: Study and development of policy, tools and prototypes of an accessible housing for aging and disabled people.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA2545.ก3 ก642 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2010 635509] (1).

Open Library:
Khūmư̄ nai kānʻō̜kbǣp læ prapprung ʻākhān nai rabop sǣngsawāng čhāk sǣng thammachāt læ sǣng pradit samrap ʻākhān phakʻāsai khrōngkān khō̜ng Kānkhēha hǣng Chāt / คู่มือในการออกแบบและปรับปรุงอาคารในระบบแสงสว่างจากแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์สำหรับอาคารพักอาศัยโครงการของการเคหะแห่งชาติ / กองบรรณาธิการ นวลวรรณ ทวยเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].

Nūanwan Thūaičharœ̄n. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by นวลวรรณ ทวยเจริญ | การเคหะแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: Kānʻō̜kbǣp læ prapprung ʻākhān nai rabop sǣngsawāng čhāk sǣng thammachāt læ sǣng pradit samrap ʻākhān phakʻāsai khrōngkān khō̜ng Kānkhēha hǣng Chāt Other title: การออกแบบและปรับปรุงอาคารในระบบแสงสว่างจากแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์สำหรับอาคารพักอาศัยโครงการของการเคหะแห่งชาติ | NHA lighting design guideline for housing.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA2794 .ค74 2559] (2).

Open Library:
Khūmư̄ phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai phư̄a khwāmyū sabāi : kō̜ranī chumchon kasēt rimnam. Lem thī 1/2, Radap : bān / คู่มือเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่สบาย : กรณีชุมชนเกษตรริมน้ำ. เล่มที่ 1/2, ระดับ : บ้าน / การเคหะแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; กองบรรณาธิการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kundoldibya Panitchpakdi. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | การเคหะแห่งชาติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai rūam kap Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: NA7435.ก1 ค74 2560] (1).

Open Library:
Khūmư̄ phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai phư̄a khwāmyū sabāi : kō̜ranī chumchon kasēt rim nam. Lem thī 2/2, Radap : chumchon / คู่มือเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่สบาย : กรณีชุมชนเกษตรริมน้ำ. เล่มที่ 2/2, ระดับ : ชุมชน / การเคหะแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; กองบรรณาธิการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kundoldibya Panitchpakdi. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | การเคหะแห่งชาติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai rūam kapSūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: NA9256.6.ก1 ค74 2560] (1).

Open Library:
Khrōngkān kānčhattham khrư̄angmư̄ thāng kotmāi nai kānfư̄nfū mư̄ang samrap prathēt Thai : Rāingān chabap sombūn/ โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฎหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้ดำเนินการวิจัย นพนันท์ ตาปนานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้วิจัยด้านกฎหมาย ; อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้วิจัยด้านผังเมือง ; กรณ์พงศ์ ทองศรี, เศรษฐวรรณ เลิศมณีทวีทรัยพ์ ผู้ช่วยวิจัย.

Nopnan Tapananont. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by นพนันท์ ตาปนานนท์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | กรณ์พงศ์ ทองศรี | เศรษฐวรรณ เลิศมณีทวีทรัพย์ | การเคหะแห่งชาติ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT178.ท9 น33 2553] (1).

Open Library:
Khrōngkān kānwičhai læ phatthanākān samrūat læ kānkhāt pramān khwāmtō̜ngkān thīyūʻāsai khō̜ng prathēt Thai nai chūang phǣn phatthanā sētthakit læ sangkhom hǣng chāt chabap thī 12 (Phō̜. Sō̜.2560-2564) rō̜ng rap prachākhom ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn / โครงการการวิจัยและพัฒนาการสำรวจและการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รองรับประชาคมอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หัวหน้าโครงการ ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Prasātkun. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by ปราโมทย์ ประสาทกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Research and development project on survey and estimates of housing demand in Thailand during the 12th National Economic and Social Development Plan (2017-2021) for the ASEAN Community.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD7363.55.ก3 ค936 2558] (1).

Open Library:
Khrōngkān chumchon nāyū nāsabāi yāng yangyư̄n (khrōngkān mai) : rāingān chabap sombūn / โครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (โครงการใหม่) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด.

Bō̜risat ʻAwānkāt Khǣppitō̜n Čhamkat. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2012 635476] (1).

Open Library:
Khrōngkān chumchon nāyū nāsabāi yāng yangyư̄n (khrōngkān mai) : rāingān sarup phāp rūam samrap phūbō̜rihān / โครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (โครงการใหม่) : รายงานสรุปภาพรวมสำหรับผู้บริหาร / บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด.

Bō̜risat ʻAwānkāt Khǣppitō̜n Čhamkat. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2012 635477] (1).

Open Library:
Khrōngkān pramœ̄n khwāmkhumkhā kānphatthanā thīyūʻāsai tām nayōbāi ratthabān nai radap phonphalit læ phonlap læ pramœ̄n phonkrathop læ khwāmphưngphō̜čhai khō̜ng phū mī sūan kīeokhō̜ng : rāingān chabap sombūn / โครงการประเมินความคุ้มค่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล ในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ และประเมินผลกระทบและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ; รัชดา เจียสกุล ผู้จัดการโครงการและนักวิจัยหลัก ; พรชนก ภาคย์วิศาล นักวิจัย ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Bō̜risat Braiʻan Khēp (Prathēt Thai) Čhamkat. by รัชดา เจียสกุล | พรชนก ภาคย์วิศาล | การเคหะแห่งชาติ | บริษัทไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ : 2556 [2013]Other title: Evaluation of government's housing policy : outputs outcomes impacts and stakeholder's assessment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD7363.55.ก3 ร62 2556] (1).

Open Library:
โครงการประเมินผลการบริหารชุมชนแบบบูรณาการโดยสหกรณ์บริการเอื้ออาทร : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โกวิทย์ พวงงาม, ทรงชัย ทองปาน.

by โกวิทย์ พวงงาม | ทรงชัย ทองปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG2039.ท9 ก95 2553] (1).

Open Library:
Khrōngkān wičhai chœ̄ng patibatkān "kānbō̜rihān khrōngkān khumkhrō̜ng sinchư̄a phư̄a thīyūʻāsai khō̜ng Kānkhēha hǣng Chāt" : rāingān chabap sombūn / โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การบริหารโครงการคุ้มครองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ; รัชดา เจียสกุล ผู้จัดการโครงการและนักวิจัยหลัก ; พรชนก ภาคย์วิศาล นักวิจัย ... [และคนอื่น ๆ].

Ratchada Čhīasakun. Phō̜nchanok Phākwisān. Bō̜risat Braiʻan Khēp (prathēt Thai) Čhamkat. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by รัชดา เจียสกุล | พรชนก ภาคย์วิศาล | บริษัทไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG2040.5.ท9 ร62 2556] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā thotlō̜ng kānchai čhulinsī thī mī prasitthiphāp nai kānchūai bambat namsīa thī mī phon thāng sētthakit læ singwǣtlō̜m khō̜ng khrōngkān Bān ʻƯ̄aʻāthō̜n = An experimental project on the effectiveness of effective microorganisms for wastewater treatment in Bann Eur-arthorn : the economic and environmental impacts : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาทดลองการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยบำบัดน้ำเสียที่มีผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโครงการบ้านเอื้ออาทร = An experimental project on the effectiveness of effective microorganisms for wastewater treatment in Bann Eur-arthorn : the economic and environmental impacts : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดเตรียมโดย บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด.

Bǭrisat Sǣn.'Ī.68 Khǭnsanting 'Ēnčhinīa. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. by บริษัทแซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2555 [2012]Other title: Experimental project on the effectiveness of effective microorganisms for wastewater treatment in Bann Eur-arthorn : the economic and environmental impacts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TD 2012 635468] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā nǣothāng kānpramœ̄n khunnaphāp chīwit læ kānkhamnūan khwāmyindī thī čha čhāi khō̜ng phū yū ʻāsai phư̄a prakō̜p kānpramœ̄nphon tō̜pthǣn thīthǣ čhing khō̜ng khrōngkān thīyūʻāsai samrap phū mī rāidai nō̜i nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ parimonthon : Rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัย เพื่อประกอบการประเมินผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด.

Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Bō̜risat Braiʻan Khēp (prathēt Thai) Čhamkat. by การเคหะแห่งชาติ | บริษัทไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD7287.96.ท92ก4 ค94 2555] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā nǣothāng kānphatthanā thīyūʻāsai samrap phūsūngʻāyu thī mī rāidai noi nai phư̄nthī čhangwat Chīang Mai : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; คณะผู้ศึกษา วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, กานต์ คำแก้ว, วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์.

Vitul Lieorungruang. Karn Khamkaew. Waraporn Laoratananuruk. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sathāpattayakammasāt. by วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง | กานต์ คำแก้ว | วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Khana, 2555 [2012] Publisher: [เชียงใหม๋] : คณะ, 2555 [2012]Other title: Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2012 635528] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)