ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 38 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 . 9, 306 หน้า. , รวมบทความจากการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง "2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย" วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HC445 .ก6448] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ก6448] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ก6448] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC445 .ก6448] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ก6448] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ก6448] (2),

ห้องสมุด:
การต่อต้านทุจริตยาภาคประชาชน / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 . vi, 205 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก32] (3), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [JQ1745.ก55ฉ5 ก32] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก55ฉ5 ก32] (3),

ห้องสมุด:
การพึ่งตนเอง , ศักยภาพในการพัฒนาของชนบท โดย กาญจนา แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530 . 264 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.592.พ6 ก6] (5),

ห้องสมุด:
การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทโดยผ่านองค์กร เพื่อการช่วยเหลือตนเองของประชาชน = , The promotion of economic activities in rural areas through self-help organization / โดย กาญจนา แก้วเทพ. การพิมพ์: ม.ป.ท. : 2529 . 66 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่อง การพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง จัดโดย สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ณ สวางคนิวาส 3-4 มีนาคม 2529. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HN700.565 .ก62] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.565 .ก62] (1),

ห้องสมุด:
ความคิดและความใฝ่ฝันของนักคิดไทย : , 60 ปี ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, หรือ, วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย (3) /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 . 117 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HB74.ก6 ค56] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB74.ก6 ค56] (1),

ห้องสมุด:
ความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองไทย พ.ศ. 2503-2528 / โดย เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 . 164 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB73 .บ74] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HB73 .บ74] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB73 .บ74] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB73 .บ74] (1),

ห้องสมุด:
จากเศรษฐศาสตร์การเมืองถึงสังคมไทย โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, วลี, 2524 . 128 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB75 .ก3] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HB75 .ก3] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HB75 .ก3] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB75 .ก3] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB75 .ก3] (1),

ห้องสมุด:
ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ : , ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สังคมของชาวพุทธ / โดย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 . 372 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [BQ4570.ศ7 ป44] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [BQ4570.ศ7 ป44] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ4570.ศ7 ป44] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BQ4570.ศ7 ป44] (1),

ห้องสมุด:
แนวนโยบายแห่งรัฐ : , 5 ปี รัฐธรรมนูญไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 . 21, 305 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก55น4 น753] (3),

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : , เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชาวนายุคใหม่ / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 . 178 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD8039.ช62 ก3] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD8039.ช62 ก3] (1),

ห้องสมุด:
ประวัติการเคลื่อนไหว ของชาวนาไทยจากอดีต-ปัจจุบัน : , บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง : รายงานผลการวิจัย. โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526 . 234 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HD1537 .ก3] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HD1537 .ก3] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD1537 .ก3] (1),

ห้องสมุด:
ปัญหาจักรวรรดินิยม : , แปลจาก The question of imperialism / โดย โคเฮน, เบนจามิน เจ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2524 . 159 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [JC359 .ค9] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JC359 .ค9] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JC359 .ค9] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JC359 .ค9] (4),

ห้องสมุด:
ฝรั่งมองไทย : , เศรษฐกิจแห่งความขัดแย้ง. โดย จรัส วิทยเสรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มแสงทอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 . 121 หน้า. , รวบรวมแปลจากบทความบางเรื่องซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ Thailand : roots of conflict รวบรวมโดย Andrew Turton และคนอื่นๆ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB501 .จ4] (4), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HB501 .จ4] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB501 .จ4] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB501 .จ4] (3),

ห้องสมุด:
พัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน / โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 . 80 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB126.ท9 น4] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HB126.ท9 น4] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB126.ท9 น4] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB126.ท9 น4] (2),

ห้องสมุด:
พัฒนาการระบบเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตรัสเซีย ปี ค.ศ. 1900-1990 / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 . ก-ค, 165 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC334.5 .ก33] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC334.5 .ก33] (3),

ห้องสมุด:
พัฒนาการเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่ โดย นาคามุระ, ทาคาพุสะ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โครงการไทย-ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 . xiii, 127 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC462 .น6] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC462 .น6] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC462 .น6] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC462 .น6] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC462 .น6] (2),

ห้องสมุด:
ภาพหลอนของปัญหาประชากร , (The myth of population control:Family, caste and class in an Indian village) โดย มัมดานี, มาห์มู้ด, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524 . 195 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB3640 .ม6] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HB3640 .ม6] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB3640 .ม6] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [HB3640 .ม6] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB3640 .ม6] (1),

ห้องสมุด:
มรรควิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 . เล่ม : , ล. 3 มีชื่อเรื่องเฉพาะ: เศรษฐศาสตร์แห่งการให้. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB74.ก6 ม443] (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HB74.ก6 ม443] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HB74.ก6 ม443] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HB74.ก6 ม443] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB74.ก6 ม443] (7),

ห้องสมุด:
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ : , แนวคิด ทฤษฎี แบบจำลอง ตัวอย่างจริง. โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 . 361 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB90 .ก37] (4), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB90 .ก37] (2),

ห้องสมุด:
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ : , แนวคิด ทฤษฎี แบบจำลอง และตัวอย่างจริง / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 . 443 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB90 .ก37 2536] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB90 .ก37 2536] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455