Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กระทรวงมหาดไทย : ลักษณะเด่นและข้อจำกัดของหน่วยงานระดับกระทรวง ในการบริหารการพัฒนา / โดย ปกรณ์ ปรียากร.

by ปกรณ์ ปรียากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1746.ฮ7 ป24] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: JQ1746.ฮ7 ป24] (1).

Open Library:
การบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ = Critical success factors in effective project implementation / ปกรณ์ ปรียากร.

by ปกรณ์ ปรียากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542Other title: Critical success factors in effective project implementation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD69.ค9 ป243] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD69.ค9 ป243] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD69.ค9 ป243] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD69.ค9 ป243] (3).

Open Library:
การพัฒนานโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล : บทวิเคราะห์สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 : รายงานการวิจัย / ปกรณ์ ปรียากร.

by ปกรณ์ ปรียากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. ทีพีเอ็น เพรส, 2552Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ป243] (1).

Open Library:
การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ / โดย ปกรณ์ ปรียากร.

by ปกรณ์ ปรียากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.28 .ป243] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD30.28 .ป243] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD30.28 .ป243] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD30.28 .ป243] (3).

Open Library:
นโยบายการพัฒนาประเทศ [วัสดุบันทึกเสียง] : แนวทางการศึกษาวิจัย : สัมมนา / จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สัมมนาเรื่องนโยบายการพัฒนาประเทศ : แนวทางการศึกษาวิจัย (2527 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ปกรณ์ ปรียากร | ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498- | ประเวศ วะสี, 2474- | นัยพินิจ คชภักดี | ระวี ภาวิไล, 2468- | นาท ตัณฑวิรุฬห์ | กฤช เพิ่มทันจิตต์ | ศุภชัย พานิชภักดิ์, 2489- | ธวัชชัย ยงกิตติกุล | ลิขิต ธีรเวคิน | โกวิทย์ กังสนันท์ | จำลอง อติกุล | วีรพงษ์ รามางกูร, 2486- | เมธี ครองแก้ว | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, 2489- | สายสุรี จุติกุล | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | นิตยา ภัสสรศิริ | จีระ หงส์ลดารมภ์, 2488- | กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, คุณหญิง | ประยงค์ เนตยารักษ์ | เยาวเรศ ทับพันธุ์ | วรวุฒิ หิรัญรักษ์ | ปลอดประสพ สุรัสวดี | โสภณ ชมชาญ | ชาญชัย ลิมปิยากร | ธำรง เปรมปรีดิ์ | วิชาญ ภู่พัฒน์ | สันทัด โรจนสุนทร | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475- | ชาติชาย ณ เชียงใหม่ | จรินทร์ บุญมัธยะ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม | โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2486- | สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย | มงคล ด่านธานินทร์ | เสน่ห์ จามริก, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: music Music Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2527 [1984]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: TG109] (14).

แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องนโยบาย การพัฒนาประเทศ แนวทางการศึกษาวิจัย.

by ปกรณ์ ปรียากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 289/27] (6). Damaged (1).

Open Library:
Ratthammanūn chabap patirūp phư̄a kānsāng ʻanākhot prathēt Thai / รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทย / ปกรณ์ ปรียากร

Pakō̜n Prīyākō̜n. Khana Kammakān Yokrāng Ratthammanūn. by ปกรณ์ ปรียากร | คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Yokrāng Ratthammanūn, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 651167] (1).

Open Library:
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | สุจิต บุญบงการ | กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | บรรเจิด สิงคะเนติ | ปกรณ์ ปรียากร | สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | วิษณุ เครืองาม, 2494- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | วุฒิสาร ตันไชย | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | ศรีราชา วงศารยางกูร | วิชา มหาคุณ, 2489- | นพนิธิ สุริยะ | พรรณราย ขันธกิจ | กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | สุรพล นิติไกรพจน์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (31), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)