Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
38 pī Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 / 38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Sāmsippǣt pī Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 Other title: สามสิบแปดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1).

Open Library:
40 pī patirūp thidin : Rak nam rak phư̄n din sư̄pthō̜t tham kin yāng rūkhā / 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀthittayā Phō̜ngphrom. Arī Sawatrư̄ang. Wisut Lœ̄tkrai. Suntharī Sakprachāwut. Yaowaluk Kǣoyō̜t. Sudarin Rō̜tmanī. Arīwan Sengtrakūn . Prāmōt Čhitsakun. Nutthaphon Khānmat. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Phō̜nphan Pathāsē. 'Anchalī Manīsō̜i. Wīrachai Nākwibūnwong. 'Itsariyaphōn Būnphōkhā. Thailand. Samnakngān Patirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | อารีย์ สวัสดิ์เรือง | วิสุทธิ์ เลิศไกร | สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ | เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สุดารินทร์ รอดมณี | อารีวรรณ เซ่งตระกูล | ปราโมทย์ จิตต์สกุล | ณัฐพล ขานหมัด | อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ | พรพรรณ ปะทาเส | อัญชลี มณีสร้อย | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | อิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2558] [2015] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2558] [2015]Other title: Sīsip pī patirūp thidin Other title: สี่สิบปี ปฏิรูปที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก1315 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 645949] (3).

Open Library:
41 pī kānpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam / 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / คณะทำงาน กานดา ศากยะโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kāndā Sākkayarōt. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam (Sō̜. Pō̜. Kō̜.), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2559 [2016]Other title: 41 Sō̜. Pō̜. Kō̜. Other title: 41 ส.ป.ก..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2016 662936] (2).

Open Library:
42 pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" / 42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ" / กองบรรณาธิการ อารีวรรณ เซ่งตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. ʻĀrīwan Sengtrakūn. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam (Sō̜.Pō̜.Kō̜), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560 [2017]Other title: Sīsip sō̜ng pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" Other title: สี่สิบสองปี ส.ป.ก."สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2).

Open Library:
43 Sō̜.Pō̜.Kō̜. "sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n" / 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / คณะทำงาน สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ].

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561 [2018]Other title: Sī sip sām Sō̜.Pō̜.Kō̜. Other title: Sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n Other title: สี่สิบสามปี ส.ป.ก. | สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก1331 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Krabūankān phatthanā khrư̄akhāi kasēttrakō̜n nai khēt patirūp thīdin : kō̜ranī khrư̄akhāi Nāng Phim Thōtankham / กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ, อาทิตยา พองพรหม.

Dēchā Wilāwan. 'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by เดชา วิลาวรรณ | อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2014 638753] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 638753] (2).

Open Library:
Krabūankān rīanrū phư̄a kānphưng tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n phāi tai khrōngkān sāng læ phatthanā kasēttrakō̜n run mai ʻAmphœ̄ Lamǣ Čhangwat Chumphō̜n = Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province / กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร = Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province / โดย รัชดา เพชรรัตน์.

Ratchada Phetcharat. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by รัชดา เพชรรัตน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 638852] (3). Checked out (1).

Open Library:
Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon / การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน : รายงานผลการติดตามประเมินผล / โดย วนารัตน์ คำกล่อมใจ.

Wanārat Khamklō̜mčhai. Agricultural Land Reform Office. by วนารัตน์ คำกล่อมใจ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon Other title: การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานผลการติดตามและประเมินผล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55 .ว364 2552] (1).

Open Library:
Kāntittām pramœ̄nphon kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Chō̜ng Maikeaw ʻAmphœ̄ Thung Takō Čhangwat Chumphō̜n pīkān pho̜plūk 2551 / การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปีการเพาะปลูก 2551 / โดย ผกาวดี หนูมาก.

Phakāwadī Nūmāk. Agricultural Land Reform Cffice. by ผกาวดี หนูมาก | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Chō̜ng Maikeaw ʻAmphœ̄ Thung Takō Čhangwat Chumphō̜n pīkān pho̜plūk 2551 Other title: การใช้ประโยชน์ในที่ดินการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปีการเพาะปลูก 2551.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2080.55ฮ9ช7 ผ265 2553] (1).

Open Library:
Kāntittām pramœ̄nphon kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Mǣ Hō̜ Phra ʻAmphœ̄ Mǣ Tǣng Čhangwat Chīang Mai pīkān pho̜plūk 2551 / การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2551 / โดย ไพศาล ลีวัฒนา.

Phaisān Līwatthanā. Agricultural Land Reform Cffice. by ไพศาล ลีวัฒนา | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Mǣ Hō̜ Phra ʻAmphœ̄ Mǣ Tǣng Čhangwat Chīang Mai pīkān pho̜plūk 2551 Other title: การใช้ประโยชน์ในที่ดินการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2551.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2080.55ฮ9ช9 พ956 2553] (1).

Open Library:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai khēt patirūp thīdin Čhangwat ʻUttaradit pīkān pho̜plūk 2551 / การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการเพาะปลูก 2551 / โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด.

Yaowalak Kǣoyō̜t. Agricultural Land Reform Office. by เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai khēt patirūp thīdin Čhangwat ʻUttaradit pīkān pho̜plūk 2551 Other title: การใช้ประโยชน์ในที่ดินการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการเพาะปลูก 2551.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2080.55ฮ9อ5 ย754 2553] (1).

Open Library:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Phlūangthūang ʻAmphœ̄ Bō̜thō̜ng Čhangwat Chon Burī pīkān pho̜plūk 2551 / การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพลวงทวง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ปีการเพาะปลูก 2551 / โดย สัณห์ พหลสิทธิ์.

San Phahonsit. Agricultural Land Reform Cffice. by สัณห์ พหลสิทธิ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 [2010]Other title: Kānchai prayōt nai thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Phlūangthūang ʻAmphœ̄ Bō̜thō̜ng Čhangwat Chon Burī pīkān pho̜plūk 2551 Other title: การใช้ประโยชน์ในที่ดินการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพลวงทวง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ปีการเพาะปลูก 2551.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2080.55ฮ9ช4 ส635 2553] (1).

Open Library:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānchai prayōt nai thīdin kānphưngphā tonʻēng læ khwāmphưngphō̜čhai khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Dō̜ilō̜ 'Amphœ̄ Dō̜ilō̜ Čhangwat Chīang Mai pī kānpho̜plūk 2553 / การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินการพึ่งพาตนเองและความพึงพอใจของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2553 / เชิดชาย วังคำ.

Chœ̄tchāi Wangkham. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by เชิดชาย วังคำ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam], 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2011 643317] (1).

Open Library:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān sānfan yuwakasēttrakō̜n nai rōngrīan khayāi ʻōkāt nai khēt patirūp thīdin : kō̜ranī sưksā Rōngrīan Bān Khaonā nai Čhangwat Surātthānī / การติดตามและประเมินผลโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / โดย ณฤดี จินตนานุสรณ์.

Narưdī Čhintanānusō̜n. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by ณฤดี จินตนานุสรณ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 643305] (1).

Open Library:
Kānmī sūanrūam khō̜ng khrư̄akhāi chumchon nai kānphatthanā ʻāchīp kānkasēt hai kǣ khon run mai læ rǣngngān khư̄n thin : kō̜ranī sưksā khrư̄akhāi ʻInpǣng Čhangwat Sakon Nakhō̜n = Participation of community network in agricultural occupation development for young generation and laid-off labor : a case study in Inpang network, Sakonnakhon Province / การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร = Participation of community network in agricultural occupation development for young generation and laid-off labor : a case study in Inpang network, Sakonnakhon Province / โดย กานดา ศากยะโรจน์, เกยูร เม่าทอง, สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.

Kanda Sākyarōt. Kēyūn Maothō̜ng. Suwanna Nākwibūnwong. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | เกยูร เม่าทอง | สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Participation of community network in agricultural occupation development for young generation and laid-off labor : a case study in inpang network, Sakonnakhon Province.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2014 638845] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 638845] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: IND HD 2014 638845] (1).

Open Library:
Kānwikhro̜ prīapthīap kānphalit malet phan khāo tām withī thō̜ngthin kap kānphalit tām rabop kānčhatkān khunnaphāp thāngkān kasēt thī dī khō̜ng kasēttrakō̜n nai khēt thīdin phrarātchathān = The comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land : rāingān kānwičhai / การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน = The comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land : รายงานการวิจัย / อารีวรรณ เซ่งตระกูล.

ʻĀrīwan Sēngtrakūn. Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555 [2012]Other title: Comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: AGRI SB 2012 638917] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SB191.ข6 อ64 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AGRI SB 2012 638917] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: AGRI SB 2012 638917] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat kanpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2518 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2519 læ (chabap thī 3) Phō̜.Sō̜. 2532. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532.

Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2012 645727] (1).

Open Library:
Phatthanākān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n thīdin nam læ pāmai nai prathēt Thai / พัฒนาการการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ และป่าไม้ในประเทศไทย / อาทิตยา พองพรหม, วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์.

ʻĀthitayā Phō̜ngphrom. Wīrachai Nākwibūnwong. Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ECON HC 2014 633977] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ65 อ63 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ECON HC 2014 633977] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)