ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 58 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
100 ปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม 2440-2540   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2540 . 4 ตลับ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

กรณี ร.7 ทรงสละราชสมบัติ : , การตีความและการสานต่อความหมายทางการเมือง = [The abdication of RAMA 7 : political interpretation and implication] / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2549 . 46, 188 หน้า. , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การสละราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษากระบวนการจัดการ ''ความจริง" ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS583 .น117 2549] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS583 .น117 2549] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS583 .น117 2549] (3), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS583 .น117 2549] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS583 .น117 2549] (5),

ห้องสมุด:
กรณี ร.7 ทรงสละราชสมบัติ : , การตีความและการสานต่อความหมายทางการเมือง = [The abdication of RAMA 7 : political interpretation and implication] / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 . 46, 188 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์แก้ไขและเพิ่มเติม 2549. | ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS583 .น117 2550] (1),

ห้องสมุด:
การปกครองท้องถิ่นไทย : , ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 122 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JS7153.3.ก8 ก633] (3),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม / โดย ยาตาเบ, ยาสุกิจิ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : MisterKopy, 2547 . 56 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS583.3 .ย63] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS583.3 .ย63] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS583.3 .ย63] (2),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม : , บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 / โดย ยาตาเบ, ยาสุกิจิ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 . 21, 135 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS583.3 .ย63 2550] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS583.3 .ย63 2550] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS583.3 .ย63 2550] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS583.3 .ย63 2550] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540 . 375 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (9), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (8),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2553 . 24, 518 หน้า : , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับแก้ไขและปรับปรุง 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 2010 562765] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายสิ่งพิมพ์โครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย, 2535 . ก-ณ, 345 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 1992 261533] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (9),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2553 . 24, 518 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553] (9),

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ของสยาม : , พรมแดนแห่งความรู้. โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 . 75 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS583 .น2] (1),

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง : , ข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูปโดยองค์รวม / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 55 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (13), Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (3), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (4), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (2),

ห้องสมุด:
การแสวงหา "ระบบเศรษฐกิจใหม่" ในช่วงหนึ่งทศวรรษภายหลัง การเปลี่ยนแปลงเดือนมิถุนายน 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: [เชียงใหม่] : คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25-] . 37 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ: ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่ในช่วง 10 ปี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สถาบัน], 2531 . 2 ตลับ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอำนาจในประเทศไทยและข้อเสนอ / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 . ก-ฌ, 251 หน้า : , เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [JS7153.3.ก8 น23 2552] (1),

ห้องสมุด:
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันสยามศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2533 . 244 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [JQ1745.ก5 2475 น24] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (5),

ห้องสมุด:
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2546 . 22, 503 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745 .น34 2546] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .น34 2546] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745 .น34 2546] (7),

ห้องสมุด:
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2546 . 22, 367 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง 2546. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745 .น34 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455