ผลการค้นหาของคุณมี 19 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 324 หน้า : , โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 623113] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DS582.7 .ก135 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS582.7 .ก135 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS582.7 .ก135 2556] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 328 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556. | โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 651554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์การอ้างอิงในเอกสารการสอนชุดวิชา แบบบูรณาการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช = , An analysis of the citation in integrated correspondence texts, school of education studies, Sukhothai Thammathirat Open University / โดย วรนุช สุนทรวินิต. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528 . 217 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [Z1001 .ว43] (1),

ห้องสมุด:
เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี , Nonthaburi earthenware / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี = , Nonthaburi earthenware / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 13, 240 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [NK4156.6.น7 พ65 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ART NK 2010 606427] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [NK4156.6.น7 พ65 2553] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ท้องถิ่นบางบัวทอง , Bangbuathong stories uncovered / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ท้องถิ่นบางบัวทอง = , Bangbuathong stories uncovered / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 244, [4] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS589.น7 พ654 2554] (1),

ห้องสมุด:
ท้องถิ่นปากเกร็ด , Pakkred stories uncovered / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ท้องถิ่นปากเกร็ด = , Pakkred stories uncovered / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 215 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS589.น7 พ655 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS589.น7 พ655 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2010 606444] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
นนทบุรีศรีมหานคร = , Nonthaburi, stories of a city / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 . 383 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS589.น7 พ6553 2560] (1),

ห้องสมุด:
ปี่พาทย์มอญรำ / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 . 357 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [M985 .พ65 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภูมินามอำเภอบางบัวทอง , Place names of Bangbuathong, Nonthaburi / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ภูมินามอำเภอบางบัวทอง = , Place names of Bangbuathong, Nonthaburi / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 10, 259 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS589.น7 พ6558 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2011 606429] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภูมินามอำเภอปากเกร็ด , Place names of Pakkred, Nonthaburi / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ภูมินามอำเภอปากเกร็ด = , Place names of Pakkred, Nonthaburi / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 8, 182 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS589.น7 พ656 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2010 606439] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
มสธ. สร้างสรรค์ความรู้สู่สังคม /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 185 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LG395.ก45 ม53 2553] (1),

ห้องสมุด:
แรกริ เริ่มมีที่ มสธ. /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 8, 104 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LG395.ก45 ร824 2553] (1),

ห้องสมุด:
วัดในอำเภอปากเกร็ด , Temples in Pakkred, Nonthaburi / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
วัดในอำเภอปากเกร็ด = , Temples in Pakkred, Nonthaburi / โดย พิศาล บุญผูก, การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 . 8, 232 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ6337.น7 พ656 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BQ6337.น7 พ656 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [REL BQ 2010 606449] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)