Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānkhlư̄anwai thāng khwāmkhit khō̜ng Phutthathāt Phikkhu kap kānmư̄ang Thai Phō̜.Sō̜. 2516-2536 / การเคลื่อนไหวทางความคิดของพุทธทาสภิกขุกับการเมืองไทย พ.ศ. 2516-2536 / โดย วิศรุต บวงสรวง.

Witsaroot Buangsuang. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Prawattisāt. by วิศรุต บวงสรวง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Prawattisāt Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) Other title: Movement of Bhuddhadasa Bhikkhu's thoughts and Thai politics 1973-1993 A.D..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2014 640136] (1).

Open Library:
การเมือง (มิใช่) เรื่องของสงฆ์ / ผู้เขียน พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) ; บรรณาธิการ พล.ต. ประพันธ์ วรรณบริรักษ์.

by พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย), 2490- | ประพันธ์ วรรณบริรักษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ส่องศยาม จำกัด, 2543Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ก55 พ3755] (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2000 359253] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang rư̄ang phraphuttharūp / การเมืองเรื่องพระพุทธรูป / วิราวรรณ นฤปิติ.

Wirawan Naruepiti, by วิราวรรณ นฤปิติ, 2529-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NB1912.พ7 ว644 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NB1912.พ7 ว644 2560] (2).

Open Library:
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop rǭng sāttrāčhān Prayat Hongthǭngkham. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ประหยัด หงษ์ทองคำ.

Phra Thēpwēthī (Prayut), Prayat Hongthǭngkham, by ประหยัด หงษ์ทองคำ, 2478-2552 | พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2552 [2009] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552 [2009]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2009 641286] (1).

Open Library:
แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า = Trend in sangha's role towards Thai politics in the next to decades : รายงานการวิจัย / โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร).

Phra Mahā Hansā Thammahāsō, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Phutthasātsưksā. by พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2515- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Phutthasātsưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Trend in sangha's role towards Thai politics in the next to decades.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2014 634172] (2).

Open Library:
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ การเมืองใหม่ไม่เกิด / [โดย สมณะโพธิรักษ์].

by พระโพธิรักษ์, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ก55 พ36618] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: BQ4570.ก55 พ36618] (1).

Open Library:
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย : กรณีศึกษากลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง (ฉบับปรับปรุง) / พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ).

by พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2013 631112] (1).

Open Library:
Rūam botkhwām phutthasātsanā kap sangkhom læ kānmư̄ang / รวมบทความพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง / วินัย ผลเจริญ.

Winai Phončharœ̄n, by วินัย ผลเจริญ, 2514-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻAphichāt Kānphim, 2562 [2019] Publisher: มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ส6 ว59 2562] (1).

Open Library:
Rat kap sātsanā : sīnlatham ʻamnāt læ ʻitsaraphāp / รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak, by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ก55 ส7486 2561] (1). Checked out (3).

Open Library:
Rat-tham-nūa / รัฐ-ธรรม-นัว / วิจักขณ์ พานิช.

Wičhak Phānit. by วิจักขณ์ พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ4570.ก55 ว626 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2015 656079] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2015 656079] (3).

Open Library:
Rœ̄mrǣk hǣng rō̜irāo : mahāthēra samākhom pen ʻongkō̜n sūngsut khō̜ng khana song čhing rư̄? / เริ่มแรกแห่งรอยร้าว : มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์จริงหรือ? / คณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย.

Khana Kammakān Bō̜rihān Sūn Phithak Phraphutthasātsanā hǣng prathēt Thai. by คณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Phithak Phraphutthasātsanā hǣng prathēt Thai, [2544?] [2001?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, [2544?] [2001?]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Sưksā wikhro̜ kānmī sūanrūam thāng kānmư̄ang khō̜ng phrasong nai sangkhom Thai = An analytical study of Sangha's political participation in Thai societies / ศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ในสังคมไทย = An analytical study of Sangha's political participation in Thai societies / พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี).

Phramahā ʻAdidēt Satiwarō (Sukwatthanawadī), Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Graduate School. Buddhist Studies. by พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี), 2521- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Analytical study of Sangha's political participation in Thai societie.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ก55 พ36663 2557] (1).

Open Library:
สงฆ์กับการเมือง = Monks and politics : บันทึกเหตุการณ์หน้ารัฐสภา 5-20 กันยายน 2545 / พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต).

by พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย), 2490-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ (ฝ่ายกิจการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ก55 พ376] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ก55 พ376] (1).

Open Library:
Santi ʻAsōk : sām thotsawat thī thāthāi / สันติอโศก : สามทศวรรษที่ท้าทาย / สุรเธียร จักรธรานนท์.

Surathīan Čhaktharānon. by สุรเธียร จักรธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ33.ส62 ส735 2550] (1).

Open Library:
หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย / อภิชาติ ดำดี.

by อภิชาติ ดำดี, 2503-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2006 477185] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ก55 อ463] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: BQ4570.ก55 อ463] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)