ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 169 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
6 รอบศาสตราจารย์นายแพทย์ สมาน มันตาภรณ์ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : หจก. นิวธรรมดา, 2529 . 104 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WZ 1986 637721] (1),

ห้องสมุด:
60 ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง : , ศ.นพ. สุชัย เจริญรัตนกุล /   การพิมพ์: นนทุบรี : เฮลธ์ เวิร์ค, 2558 . v, 228 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [MED WZ 2015 654872] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WZ 2015 654872] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [MED WZ 2015 654872] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WZ 2015 654872] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MED WZ 2015 654872] (2),

ห้องสมุด:
60 ปี ศาสตราจารย์ พลโทหญิง แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองกุมารเวชกรรม และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2545 . 140 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WZ100.ท634 ก614] (1),

ห้องสมุด:
72 ปี ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ.   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544 . 258 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WZ100.ส42 ก614] (1),

ห้องสมุด:
75 ปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : , สร้างคนสุขภาพ /   การพิมพ์: [พิษณุโลก] : คณะ, 2552 . 50 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2009 647372] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
80 ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย / โดย สันติสุข โสภณสิริ, การพิมพ์: ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2550 . 366 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WZ 2007 647016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต : , เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทย / โดย สันติสุข โสภณสิริ. การพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการตำรา สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย, 2552 . 407 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WZ100.อ469 ส633] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WZ 2009 530922] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [WZ100.อ469 ส633] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [WZ100.อ469 ส633] (1),

ห้องสมุด:
80 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : , 48 ปีสมาคมไทยรามัญ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2547 . 253 หน้า : , เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปีที่ 80 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี และครบรอบ 48 ปีสมาคมไทยรามัญ 17 ตุลาคม พ.ศ.2547. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [WZ100.ส75 ก125 2547] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
90 ปีนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว. โดย วิรัช มรรคดวงแก้ว. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2537 . 196 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WZ 1994 635079] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Do it right and fear no man / โดย สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Studio Dialogue, 2556 . 239 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [MED WZ 2013 621719] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [MED WZ 2013 621719] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WZ 2013 621719] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WZ 2013 621719] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MED WZ 2013 621719] (1),

ห้องสมุด:
Life of a medical teacher : , หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร พ.ศ. 2550 /   การพิมพ์: [สงขลา] : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 . 144 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WZ100.ม397 ล94 2550] (2),

ห้องสมุด:
Life story ประวัติชีวิตและครอบครัว พันตรีนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อ.   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551 . 69 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
Looking for opportunities : , หนึ่งในความพยายามจัดการความรู้เพื่อชีวิต : อาจารย์อารี@80 /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2548 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WZ100.อ646 ล722] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [WZ100.อ646 ล722] (1),

ห้องสมุด:
ก่อนจะลืมเลือนไป / โดย วิทุร แสงสิงแก้ว, การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549 . 208 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WZ100.ว63ก3 2549] (1),

ห้องสมุด:
กายวิภาคของภาษาไทย / โดย ภูเก็ต วาจานนท์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2542 . 150 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [WZ100.ภ72ก3 2542] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455