ผลการค้นหาของคุณมี 22 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายไทย = , Thai law.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 . ก-ข, 550 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ / โดย จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 11, 295 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2016 661973] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2016 661973] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 661973] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 . 495 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ช62 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 . 495 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ช62 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561] (4),

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 . 495 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561ก] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ช62 2561ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ช62 2561ก] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561 . 380 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ส673 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ส673 2561] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . 85 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ส674 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ส674 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กรอบแนวคิดแนวร่วมปฏิบัติ (Collective action) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ / โดย จินดา สังข์ศรีอินทร์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 . ก-ฏ, [101] แผ่น : , เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2012 627843] (1),

ห้องสมุด:
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : , หลักการ เหตุผล และวิธีการ / โดย ธรรมนิตย์ สุมันตกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 . 139 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2754 .ธ44 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2754 .ธ44 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2754 .ธ44 2561] (3),

ห้องสมุด:
การซื้อสินค้าและการจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐ / โดย อรวรรณ ศิริพันธ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 12, 207 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 656112] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 656112] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : , หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุน /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรมบัญชีกลาง สำนักการเงินการคลัง กลุ่มพัฒนากฎหมายการเงินการคลัง, 2543 . 447 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ข้อตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government procurement agreement) ภายใต้กรอบ WTO : , ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย / โดย ครรชิตพล สุนทรชัยยา, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 10, 307 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [K884 .ค44 2559] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [K884 .ค44 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ, 2557 . 52 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JF 2014 662502] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JF 2014 662502] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ, 2557 . 96 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JF 2014 662503] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JF 2014 662503] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2 ส่วนท้องถิ่น /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, 2557 . 305 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JF 2014 629761] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ : , ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อหารือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ประมวลระเบียบ/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2556 . 425 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JF 2013 643772] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JF 2013 643772] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JF 2013 643772] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ 3/เจ้าพนักงาน 2 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ส่วนท้องถิ่น /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, 2557 . 286 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JF 2014 629801] (1),

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน = , Legal issues as avenues for corruption in public procurement involving the private sector / โดย คณพล จันทน์หอม. การพิมพ์: [นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ], 2557 . xxiii, 396 หน้า. , ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเภททุนทั่วไป ประจำปี 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 641884] (1),

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2555 . 600 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [KPT2754 .ป464 2555] (2),

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 พร้อมกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงครบทุกฉบับ (ฉบับใช้งาน) /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2560 . 205 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455